1 Chronicles 24:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֨מָתBut diedVerb
5070 [e]nā-ḏāḇנָדָ֤בNadabNoun
30 [e]wa-’ă-ḇî-hūוַאֲבִיהוּא֙and AbihuNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
1 [e]’ă-ḇî-hem,אֲבִיהֶ֔םtheir fatherNoun
1121 [e]ū-ḇā-nîmוּבָנִ֖יםand childrenNoun
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1961 [e]hā-yūהָי֣וּdo hadVerb
1992 [e]lā-hem;לָהֶ֑םlikePro
3547 [e]way-ḵa-hă-nū,וַֽיְכַהֲנ֔וּand executed the priesthoodVerb
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֖רtherefore EleazarNoun
385 [e]wə-’î-ṯā-mār.וְאִיתָמָֽר׃and IthamarNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 24:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֨מָת נָדָ֤ב וַאֲבִיהוּא֙ לִפְנֵ֣י אֲבִיהֶ֔ם וּבָנִ֖ים לֹא־הָי֣וּ לָהֶ֑ם וַֽיְכַהֲנ֔וּ אֶלְעָזָ֖ר וְאִיתָמָֽר׃

דברי הימים א 24:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא־היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר׃

Links
1 Chronicles 24:21 Chronicles 24:2 Text Analysis1 Chronicles 24:2 Interlinear1 Chronicles 24:2 Multilingual1 Chronicles 24:2 TSK1 Chronicles 24:2 Cross References1 Chronicles 24:2 Bible Hub1 Chronicles 24:2 Biblia Paralela1 Chronicles 24:2 Chinese Bible1 Chronicles 24:2 French Bible1 Chronicles 24:2 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 24:1
Top of Page
Top of Page