1 Chronicles 23:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יThe sonsNoun
6019 [e]‘am-rāmעַמְרָ֖םof AmramNoun
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֣ןAaronNoun
4872 [e]ū-mō-šeh;וּמֹשֶׁ֑הand MosesNoun
914 [e]way-yib-bā-ḏêlוַיִּבָּדֵ֣לand was separatedVerb
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֡ןAaronNoun
6942 [e]lə-haq-dî-šōwלְֽהַקְדִּישׁוֹ֩to sanctifyVerb
6944 [e]qō-ḏešקֹ֨דֶשׁthe mostNoun
6944 [e]qā-ḏā-šîmקָֽדָשִׁ֤יםholy thingsNoun
1931 [e]hū-הֽוּא־hePro
1121 [e]ū-ḇā-nāwוּבָנָיו֙and his sonsNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־forPrep
5769 [e]‘ō-w-lām,עוֹלָ֔םeverNoun
6999 [e]lə-haq-ṭîrלְהַקְטִיר֩to burnVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֨יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֧הthe LORDNoun
8334 [e]lə-šā-rə-ṯōwלְשָׁרְת֛וֹto ministerVerb
1288 [e]ū-lə-ḇā-rêḵוּלְבָרֵ֥ךְand to him and to blessVerb
8034 [e]biš-mōwבִּשְׁמ֖וֹin His nameNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־forPrep
5769 [e]‘ō-w-lām.עוֹלָֽם׃everNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 23:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֥י עַמְרָ֖ם אַהֲרֹ֣ן וּמֹשֶׁ֑ה וַיִּבָּדֵ֣ל אַהֲרֹ֡ן לְֽהַקְדִּישֹׁו֩ קֹ֨דֶשׁ קָֽדָשִׁ֤ים הֽוּא־וּבָנָיו֙ עַד־עֹולָ֔ם לְהַקְטִיר֩ לִפְנֵ֨י יְהוָ֧ה לְשָׁרְתֹ֛ו וּלְבָרֵ֥ךְ בִּשְׁמֹ֖ו עַד־עֹולָֽם׃

דברי הימים א 23:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני עמרם אהרן ומשה ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים הוא־ובניו עד־עולם להקטיר לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד־עולם׃

Links
1 Chronicles 23:131 Chronicles 23:13 Text Analysis1 Chronicles 23:13 Interlinear1 Chronicles 23:13 Multilingual1 Chronicles 23:13 TSK1 Chronicles 23:13 Cross References1 Chronicles 23:13 Bible Hub1 Chronicles 23:13 Biblia Paralela1 Chronicles 23:13 Chinese Bible1 Chronicles 23:13 French Bible1 Chronicles 23:13 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 23:12
Top of Page
Top of Page