1 Chronicles 21:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֥ןso gaveVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֛ידDavidNoun
771 [e]lə-’ā-rə-nānלְאָרְנָ֖ןto OrnanNoun
4725 [e]bam-mā-qō-wm;בַּמָּק֑וֹםfor the siteNoun
8255 [e]šiq-lêשִׁקְלֵ֣יshekelsNoun
2091 [e]zā-hāḇ,זָהָ֔בof goldNoun
4948 [e]miš-qālמִשְׁקָ֖לby weightNoun
8337 [e]šêšשֵׁ֥שׁsixNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ.מֵאֽוֹת׃hundredNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתֵּ֥ן דָּוִ֛יד לְאָרְנָ֖ן בַּמָּקֹ֑ום שִׁקְלֵ֣י זָהָ֔ב מִשְׁקָ֖ל שֵׁ֥שׁ מֵאֹֽות׃

דברי הימים א 21:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתן דויד לארנן במקום שקלי זהב משקל שש מאות׃

Links
1 Chronicles 21:251 Chronicles 21:25 Text Analysis1 Chronicles 21:25 Interlinear1 Chronicles 21:25 Multilingual1 Chronicles 21:25 TSK1 Chronicles 21:25 Cross References1 Chronicles 21:25 Bible Hub1 Chronicles 21:25 Biblia Paralela1 Chronicles 21:25 Chinese Bible1 Chronicles 21:25 French Bible1 Chronicles 21:25 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:24
Top of Page
Top of Page