1 Chronicles 21:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַח֩And sentVerb
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֨ים ׀GodNoun
4397 [e]mal-’āḵמַלְאָ֥ךְ ׀an angelNoun
3389 [e]lî-rū-šā-limלִֽירוּשָׁלִַם֮to JerusalemNoun
7843 [e]lə-haš-ḥî-ṯāhלְהַשְׁחִיתָהּ֒to destroyVerb
7843 [e]ū-ḵə-haš-ḥîṯ,וּכְהַשְׁחִ֗יתand as he was destroyingVerb
7200 [e]rā-’āhרָאָ֤הbeheldVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
5162 [e]way-yin-nā-ḥemוַיִּנָּ֣חֶםand he repented himVerb
5921 [e]‘al-עַל־ofPrep
7451 [e]hā-rā-‘āh,הָֽרָעָ֔הthe evilAdj
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
4397 [e]lam-mal-’āḵלַמַּלְאָ֤ךְto the angelNoun
7843 [e]ham-maš-ḥîṯהַמַּשְׁחִית֙that destroyedVerb
7227 [e]raḇ,רַ֔בIt is enoughAdj
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֖הnowAdv
7503 [e]he-rep̄הֶ֣רֶףstayVerb
3027 [e]yā-ḏe-ḵā;יָדֶ֑ךָyour handNoun
4397 [e]ū-mal-’aḵוּמַלְאַ֤ךְand the angelNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
5975 [e]‘ō-mêḏ,עֹמֵ֔דstoodVerb
5973 [e]‘im-עִם־byPrep
1637 [e]gō-renגֹּ֖רֶןthe threshing floorNoun
771 [e]’ā-rə-nānאָרְנָ֥ןof OrnanNoun
2983 [e]hay-ḇū-sî.הַיְבוּסִֽי׃the JebusiteNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַח֩ הָאֱלֹהִ֨ים ׀ מַלְאָ֥ךְ ׀ לִֽירוּשָׁלִַם֮ לְהַשְׁחִיתָהּ֒ וּכְהַשְׁחִ֗ית רָאָ֤ה יְהוָה֙ וַיִּנָּ֣חֶם עַל־הָֽרָעָ֔ה וַיֹּ֨אמֶר לַמַּלְאָ֤ךְ הַמַּשְׁחִית֙ רַ֔ב עַתָּ֖ה הֶ֣רֶף יָדֶ֑ךָ וּמַלְאַ֤ךְ יְהוָה֙ עֹמֵ֔ד עִם־גֹּ֖רֶן אָרְנָ֥ן הַיְבוּסִֽי׃ ס

דברי הימים א 21:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח האלהים ׀ מלאך ׀ לירושלם להשחיתה וכהשחית ראה יהוה וינחם על־הרעה ויאמר למלאך המשחית רב עתה הרף ידך ומלאך יהוה עמד עם־גרן ארנן היבוסי׃ ס

Links
1 Chronicles 21:151 Chronicles 21:15 Text Analysis1 Chronicles 21:15 Interlinear1 Chronicles 21:15 Multilingual1 Chronicles 21:15 TSK1 Chronicles 21:15 Cross References1 Chronicles 21:15 Bible Hub1 Chronicles 21:15 Biblia Paralela1 Chronicles 21:15 Chinese Bible1 Chronicles 21:15 French Bible1 Chronicles 21:15 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:14
Top of Page
Top of Page