1 Chronicles 20:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֡יAnd it came to passVerb
6256 [e]lə-‘êṯלְעֵת֩at the timeNoun
8666 [e]tə-šū-ḇaṯתְּשׁוּבַ֨תwas expiredNoun
8141 [e]haš-šā-nāhהַשָּׁנָ֜הthe yearNoun
6256 [e]lə-‘êṯלְעֵ֣ת ׀at the timeNoun
3318 [e]ṣêṯצֵ֣אתgo outVerb
4428 [e]ham-mə-lā-ḵîm,הַמְּלָכִ֗יםthat kingsNoun
5090 [e]way-yin-haḡוַיִּנְהַ֣גand led forthVerb
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָב֩[to battle] JoabNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2426 [e]ḥêlחֵ֨ילarmyNoun
6635 [e]haṣ-ṣā-ḇāהַצָּבָ֜אof the armyNoun
7843 [e]way-yaš-ḥêṯוַיַּשְׁחֵ֣ת ׀and wastedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]’e-reṣאֶ֣רֶץthe countryNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־of the sonsNoun
5983 [e]‘am-mō-wn,עַמּ֗וֹןof AmmonNoun
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹא֙and cameVerb
6696 [e]way-yā-ṣarוַיָּ֣צַרand besiegedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7237 [e]rab-bāh,רַבָּ֔הRabbahNoun
1732 [e]wə-ḏā-wîḏוְדָוִ֖ידBut DavidNoun
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֣בremainedVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירֽוּשָׁלִָ֑םat JerusalemNoun
5221 [e]way-yaḵוַיַּ֥ךְAnd struckVerb
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָ֛בJoabNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7237 [e]rab-bāhרַבָּ֖הRabbahNoun
2040 [e]way-ye-her-se-hā.וַיֶּֽהֶרְסֶֽהָ׃and destroyedVerb
Hebrew Texts
דברי הימים א 20:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֡י לְעֵת֩ תְּשׁוּבַ֨ת הַשָּׁנָ֜ה לְעֵ֣ת ׀ צֵ֣את הַמְּלָכִ֗ים וַיִּנְהַ֣ג יֹואָב֩ אֶת־חֵ֨יל הַצָּבָ֜א וַיַּשְׁחֵ֣ת ׀ אֶת־אֶ֣רֶץ בְּנֵֽי־עַמֹּ֗ון וַיָּבֹא֙ וַיָּ֣צַר אֶת־רַבָּ֔ה וְדָוִ֖יד יֹשֵׁ֣ב בִּירֽוּשָׁלִָ֑ם וַיַּ֥ךְ יֹואָ֛ב אֶת־רַבָּ֖ה וַיֶּֽהֶרְסֶֽהָ׃

דברי הימים א 20:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי לעת תשובת השנה לעת ׀ צאת המלכים וינהג יואב את־חיל הצבא וישחת ׀ את־ארץ בני־עמון ויבא ויצר את־רבה ודויד ישב בירושלם ויך יואב את־רבה ויהרסה׃

Links
1 Chronicles 20:11 Chronicles 20:1 Text Analysis1 Chronicles 20:1 Interlinear1 Chronicles 20:1 Multilingual1 Chronicles 20:1 TSK1 Chronicles 20:1 Cross References1 Chronicles 20:1 Bible Hub1 Chronicles 20:1 Biblia Paralela1 Chronicles 20:1 Chinese Bible1 Chronicles 20:1 French Bible1 Chronicles 20:1 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 19:19
Top of Page
Top of Page