1 Chronicles 2:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יThe sonsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
6147 [e]‘êrעֵ֤רErNoun
209 [e]wə-’ō-w-nānוְאוֹנָן֙and OnanNoun
7956 [e]wə-šê-lāh,וְשֵׁלָ֔הand ShelahNoun
7969 [e]šə-lō-wō-šāhשְׁלוֹשָׁה֙[which] threeNoun
3205 [e]nō-w-laḏנ֣וֹלַדwere bornVerb
  lōw,ל֔וֹto himPrep
1323 [e]mib-baṯ-מִבַּת־of the daughterNoun
7774 [e]šū-a‘שׁ֖וּעַthe ShuaNoun
3669 [e]hak-kə-na-‘ă-nîṯ;הַֽכְּנַעֲנִ֑יתCanaanitessAdj
1961 [e]way-hîוַיְהִ֞יAnd wasVerb
6147 [e]‘êrעֵ֣ר ׀ErNoun
1060 [e]bə-ḵō-wrבְּכ֣וֹרthe firstbornNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
7451 [e]ra‘רַ֛עevilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֥יin the sightNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֖הThe LORDNoun
4191 [e]way-mî-ṯê-hū.וַיְמִיתֵֽהוּ׃and he slewVerb
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 2:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י יְהוּדָ֗ה עֵ֤ר וְאֹונָן֙ וְשֵׁלָ֔ה שְׁלֹושָׁה֙ נֹ֣ולַד לֹ֔ו מִבַּת־שׁ֖וּעַ הַֽכְּנַעֲנִ֑ית וַיְהִ֞י עֵ֣ר ׀ בְּכֹ֣ור יְהוּדָ֗ה רַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה וַיְמִיתֵֽהוּ׃ ס

דברי הימים א 2:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני יהודה ער ואונן ושלה שלושה נולד לו מבת־שוע הכנענית ויהי ער ׀ בכור יהודה רע בעיני יהוה וימיתהו׃ ס

Links
1 Chronicles 2:31 Chronicles 2:3 Text Analysis1 Chronicles 2:3 Interlinear1 Chronicles 2:3 Multilingual1 Chronicles 2:3 TSK1 Chronicles 2:3 Cross References1 Chronicles 2:3 Bible Hub1 Chronicles 2:3 Biblia Paralela1 Chronicles 2:3 Chinese Bible1 Chronicles 2:3 French Bible1 Chronicles 2:3 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 2:2
Top of Page
Top of Page