1 Chronicles 2:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7410 [e]wə-rāmוְרָ֖םAnd RamNoun
3205 [e]hō-w-lîḏהוֹלִ֣ידfatheredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5992 [e]‘am-mî-nā-ḏāḇ;עַמִּינָדָ֑בAmminadabNoun
5992 [e]wə-‘am-mî-nā-ḏāḇוְעַמִּינָדָב֙and AmminadabNoun
3205 [e]hō-w-lîḏהוֹלִ֣ידfatheredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5177 [e]naḥ-šō-wn,נַחְשׁ֔וֹןNahshonNoun
5387 [e]nə-śîנְשִׂ֖יאprinceNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 2:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְרָ֖ם הֹולִ֣יד אֶת־עַמִּינָדָ֑ב וְעַמִּינָדָב֙ הֹולִ֣יד אֶת־נַחְשֹׁ֔ון נְשִׂ֖יא בְּנֵ֥י יְהוּדָֽה׃

דברי הימים א 2:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ורם הוליד את־עמינדב ועמינדב הוליד את־נחשון נשיא בני יהודה׃

Links
1 Chronicles 2:101 Chronicles 2:10 Text Analysis1 Chronicles 2:10 Interlinear1 Chronicles 2:10 Multilingual1 Chronicles 2:10 TSK1 Chronicles 2:10 Cross References1 Chronicles 2:10 Bible Hub1 Chronicles 2:10 Biblia Paralela1 Chronicles 2:10 Chinese Bible1 Chronicles 2:10 French Bible1 Chronicles 2:10 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 2:9
Top of Page
Top of Page