1 Chronicles 19:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְרוּ֩But saidVerb
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֨יthe princesNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־of the sonsNoun
5983 [e]‘am-mō-wnעַמּ֜וֹןof AmmonNoun
2586 [e]lə-ḥā-nūn,לְחָנ֗וּןto HanunNoun
3513 [e]ham-ḵab-bêḏהַֽמְכַבֵּ֨דdoes honor youVerb
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֤ידthat DavidNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1 [e]’ā-ḇî-ḵāאָבִ֙יךָ֙your fatherNoun
5869 [e]bə-‘ê-ne-ḵā,בְּעֵינֶ֔יךָthinkNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֥חhe has sentVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
5162 [e]mə-na-ḥă-mîm;מְנַחֲמִ֑יםcomfortersVerb
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֡אto thee? are not youAdv
5668 [e]ba-‘ă-ḇūrבַּ֠עֲבוּרforAdv
2713 [e]laḥ-qōrלַחְקֹ֨רto you to searchVerb
2015 [e]wə-la-hă-p̄ōḵוְלַהֲפֹ֤ךְand to overthrowVerb
7270 [e]ū-lə-rag-gêlוּלְרַגֵּל֙and to spy outVerb
776 [e]hā-’ā-reṣ,הָאָ֔רֶץthe landNoun
935 [e]bā-’ūבָּ֥אוּcomeVerb
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāwעֲבָדָ֖יוhis servantsNoun
413 [e]’ê-le-ḵā.אֵלֶֽיךָ׃untoPrep
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 19:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְרוּ֩ שָׂרֵ֨י בְנֵי־עַמֹּ֜ון לְחָנ֗וּן הַֽמְכַבֵּ֨ד דָּוִ֤יד אֶת־אָבִ֙יךָ֙ בְּעֵינֶ֔יךָ כִּֽי־שָׁלַ֥ח לְךָ֖ מְנַחֲמִ֑ים הֲלֹ֡א בַּ֠עֲבוּר לַחְקֹ֨ר וְלַהֲפֹ֤ךְ וּלְרַגֵּל֙ הָאָ֔רֶץ בָּ֥אוּ עֲבָדָ֖יו אֵלֶֽיךָ׃ פ

דברי הימים א 19:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו שרי בני־עמון לחנון המכבד דויד את־אביך בעיניך כי־שלח לך מנחמים הלא בעבור לחקר ולהפך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך׃ פ

Links
1 Chronicles 19:31 Chronicles 19:3 Text Analysis1 Chronicles 19:3 Interlinear1 Chronicles 19:3 Multilingual1 Chronicles 19:3 TSK1 Chronicles 19:3 Cross References1 Chronicles 19:3 Bible Hub1 Chronicles 19:3 Biblia Paralela1 Chronicles 19:3 Chinese Bible1 Chronicles 19:3 French Bible1 Chronicles 19:3 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 19:2
Top of Page
Top of Page