1 Chronicles 17:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7760 [e]wə-śam-tîוְשַׂמְתִּ֣יAlso I will ordainVerb
4725 [e]mā-qō-wmמָ֠קוֹםa placeNoun
5971 [e]lə-‘am-mîלְעַמִּ֨יfor My peopleNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֤לIsraelNoun
5193 [e]ū-nə-ṭa‘-tî-hūוּנְטַעְתִּ֙יהוּ֙and will plant themVerb
7931 [e]wə-šā-ḵanוְשָׁכַ֣ןand they shall dwellVerb
8478 [e]taḥ-tāw,תַּחְתָּ֔יוin their placeNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand noAdv
7264 [e]yir-gazיִרְגַּ֖זshall be movedVerb
5750 [e]‘ō-wḏ;ע֑וֹדmoreSubst
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־neither themAdv
3254 [e]yō-w-sî-p̄ūיוֹסִ֤יפוּshall any moreVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the childrenNoun
5766 [e]‘aw-lāhעַוְלָה֙of wickednessNoun
1086 [e]lə-ḇal-lō-ṯōw,לְבַלֹּת֔וֹwasteVerb
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
7223 [e]bā-ri-šō-w-nāh.בָּרִאשׁוֹנָֽה׃formerlyAdj
Hebrew Texts
דברי הימים א 17:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשַׂמְתִּ֣י מָ֠קֹום לְעַמִּ֨י יִשְׂרָאֵ֤ל וּנְטַעְתִּ֙יהוּ֙ וְשָׁכַ֣ן תַּחְתָּ֔יו וְלֹ֥א יִרְגַּ֖ז עֹ֑וד וְלֹא־יֹוסִ֤יפוּ בְנֵי־עַוְלָה֙ לְבַלֹּתֹ֔ו כַּאֲשֶׁ֖ר בָּרִאשֹׁונָֽה׃

דברי הימים א 17:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתיהו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא־יוסיפו בני־עולה לבלתו כאשר בראשונה׃

Links
1 Chronicles 17:91 Chronicles 17:9 Text Analysis1 Chronicles 17:9 Interlinear1 Chronicles 17:9 Multilingual1 Chronicles 17:9 TSK1 Chronicles 17:9 Cross References1 Chronicles 17:9 Bible Hub1 Chronicles 17:9 Biblia Paralela1 Chronicles 17:9 Chinese Bible1 Chronicles 17:9 French Bible1 Chronicles 17:9 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 17:8
Top of Page
Top of Page