1 Chronicles 17:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5975 [e]wə-ha-‘ă-maḏ-tî-hūוְהַֽעֲמַדְתִּ֛יהוּBut I will settle himVerb
1004 [e]bə-ḇê-ṯîבְּבֵיתִ֥יin my houseNoun
4438 [e]ū-ḇə-mal-ḵū-ṯîוּבְמַלְכוּתִ֖יand in my kingdomNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־forPrep
5769 [e]hā-‘ō-w-lām;הָעוֹלָ֑םeverNoun
3678 [e]wə-ḵis-’ōwוְכִסְא֕וֹand his throneNoun
1961 [e]yih-yehיִהְיֶ֥הshall beVerb
3559 [e]nā-ḵō-wnנָכ֖וֹןestablishedVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־forevermorePrep
5769 [e]‘ō-w-lām.עוֹלָֽם׃.. .. ..Noun
Hebrew Texts
דברי הימים א 17:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַֽעֲמַדְתִּ֛יהוּ בְּבֵיתִ֥י וּבְמַלְכוּתִ֖י עַד־הָעֹולָ֑ם וְכִסְאֹ֕ו יִהְיֶ֥ה נָכֹ֖ון עַד־עֹולָֽם׃

דברי הימים א 17:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעמדתיהו בביתי ובמלכותי עד־העולם וכסאו יהיה נכון עד־עולם׃

Links
1 Chronicles 17:141 Chronicles 17:14 Text Analysis1 Chronicles 17:14 Interlinear1 Chronicles 17:14 Multilingual1 Chronicles 17:14 TSK1 Chronicles 17:14 Cross References1 Chronicles 17:14 Bible Hub1 Chronicles 17:14 Biblia Paralela1 Chronicles 17:14 Chinese Bible1 Chronicles 17:14 French Bible1 Chronicles 17:14 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 17:13
Top of Page
Top of Page