1 Chronicles 16:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
623 [e]’ā-sāp̄אָסָ֥ףAsaphNoun
7218 [e]hā-rōšהָרֹ֖אשׁthe chiefNoun
4932 [e]ū-miš-nê-hūוּמִשְׁנֵ֣הוּand nextNoun
2148 [e]zə-ḵar-yāh;זְכַרְיָ֑הto him ZechariahNoun
3273 [e]yə-‘î-’êlיְעִיאֵ֡לJeielNoun
8070 [e]ū-šə-mî-rā-mō-wṯוּשְׁמִֽירָמ֡וֹתand ShemiramothNoun
3171 [e]wî-ḥî-’êlוִֽיחִיאֵ֡לJehielNoun
4993 [e]ū-mat-tiṯ-yāhוּמַתִּתְיָ֡הand MattithiahNoun
446 [e]we-’ĕ-lî-’āḇוֶאֱלִיאָ֡בand EliabNoun
1141 [e]ū-ḇə-nā-yā-hūוּבְנָיָהוּ֩and BenaiahNoun
  wə-‘ō-ḇêḏוְעֹבֵ֨דand 
5654 [e]’ĕ-ḏōmאֱדֹ֜םObed-edomNoun
3273 [e]wî-‘î-’êl,וִֽיעִיאֵ֗לJeielNoun
3627 [e]biḵ-lêבִּכְלֵ֤יwith musical instrumentsNoun
5035 [e]nə-ḇā-lîmנְבָלִים֙harpsNoun
3658 [e]ū-ḇə-ḵin-nō-rō-wṯ,וּבְכִנֹּר֔וֹתbut with harpsNoun
623 [e]wə-’ā-sāp̄וְאָסָ֖ףAsaphNoun
4700 [e]bam-ṣil-ta-yimבַּֽמְצִלְתַּ֥יִםwith cymbalsNoun
8085 [e]maš-mî-a‘.מַשְׁמִֽיעַ׃made a soundVerb
Hebrew Texts
דברי הימים א 16:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אָסָ֥ף הָרֹ֖אשׁ וּמִשְׁנֵ֣הוּ זְכַרְיָ֑ה יְעִיאֵ֡ל וּשְׁמִֽירָמֹ֡ות וִֽיחִיאֵ֡ל וּמַתִּתְיָ֡ה וֶאֱלִיאָ֡ב וּבְנָיָהוּ֩ וְעֹבֵ֨ד אֱדֹ֜ם וִֽיעִיאֵ֗ל בִּכְלֵ֤י נְבָלִים֙ וּבְכִנֹּרֹ֔ות וְאָסָ֖ף בַּֽמְצִלְתַּ֥יִם מַשְׁמִֽיעַ׃

דברי הימים א 16:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אסף הראש ומשנהו זכריה יעיאל ושמירמות ויחיאל ומתתיה ואליאב ובניהו ועבד אדם ויעיאל בכלי נבלים ובכנרות ואסף במצלתים משמיע׃

Links
1 Chronicles 16:51 Chronicles 16:5 Text Analysis1 Chronicles 16:5 Interlinear1 Chronicles 16:5 Multilingual1 Chronicles 16:5 TSK1 Chronicles 16:5 Cross References1 Chronicles 16:5 Bible Hub1 Chronicles 16:5 Biblia Paralela1 Chronicles 16:5 Chinese Bible1 Chronicles 16:5 French Bible1 Chronicles 16:5 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 16:4
Top of Page
Top of Page