1 Chronicles 16:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3051 [e]hā-ḇūהָב֥וּGiveVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֖הto the LORDNoun
3519 [e]kə-ḇō-wḏכְּב֣וֹדthe gloryNoun
8034 [e]šə-mōw;שְׁמ֑וֹ[due] to his nameNoun
5375 [e]śə-’ūשְׂא֤וּbringVerb
4503 [e]min-ḥāhמִנְחָה֙an offeringNoun
935 [e]ū-ḇō-’ūוּבֹ֣אוּand comeVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw,לְפָנָ֔יוbeforeNoun
7812 [e]hiš-ta-ḥă-wūהִשְׁתַּחֲו֥וּworshipVerb
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֖הthe LORDNoun
1927 [e]bə-haḏ-raṯ-בְּהַדְרַת־in the beautyNoun
6944 [e]qō-ḏeš.קֹֽדֶשׁ׃of holinessNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 16:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָב֥וּ לַיהוָ֖ה כְּבֹ֣וד שְׁמֹ֑ו שְׂא֤וּ מִנְחָה֙ וּבֹ֣אוּ לְפָנָ֔יו הִשְׁתַּחֲו֥וּ לַיהוָ֖ה בְּהַדְרַת־קֹֽדֶשׁ׃

דברי הימים א 16:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת־קדש׃

Links
1 Chronicles 16:291 Chronicles 16:29 Text Analysis1 Chronicles 16:29 Interlinear1 Chronicles 16:29 Multilingual1 Chronicles 16:29 TSK1 Chronicles 16:29 Cross References1 Chronicles 16:29 Bible Hub1 Chronicles 16:29 Biblia Paralela1 Chronicles 16:29 Chinese Bible1 Chronicles 16:29 French Bible1 Chronicles 16:29 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 16:28
Top of Page
Top of Page