1 Chronicles 10:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qū-mūוַיָּקוּמוּ֮and They aroseVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁmenNoun
2428 [e]ḥa-yilחַיִל֒the valiantNoun
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֞וּand took awayVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1480 [e]gū-p̄aṯגּוּפַ֣תthe bodyNoun
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלof SaulNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
1480 [e]gū-p̄ōṯגּוּפֹ֣תthe bodiesNoun
1121 [e]bā-nāw,בָּנָ֔יוof his sonsNoun
935 [e]way-ḇî-’ūmוַיְבִיא֖וּםand brought themVerb
3003 [e]yā-ḇê-šāh;יָבֵ֑ישָׁהto JabeshNoun
6912 [e]way-yiq-bə-rūוַיִּקְבְּר֨וּand buriedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6106 [e]‘aṣ-mō-w-ṯê-hemעַצְמוֹתֵיהֶ֜םtheir bonesNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֤חַתunderNoun
424 [e]hā-’ê-lāhהָאֵלָה֙the oakNoun
3003 [e]bə-yā-ḇêš,בְּיָבֵ֔שׁin JabeshNoun
6684 [e]way-yā-ṣū-mūוַיָּצ֖וּמוּand fastedVerb
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֥תsevenNoun
3117 [e]yā-mîm.יָמִֽים׃daysNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 10:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּקוּמוּ֮ כָּל־אִ֣ישׁ חַיִל֒ וַיִּשְׂא֞וּ אֶת־גּוּפַ֣ת שָׁא֗וּל וְאֵת֙ גּוּפֹ֣ת בָּנָ֔יו וַיְבִיא֖וּם יָבֵ֑ישָׁה וַיִּקְבְּר֨וּ אֶת־עַצְמֹותֵיהֶ֜ם תַּ֤חַת הָאֵלָה֙ בְּיָבֵ֔שׁ וַיָּצ֖וּמוּ שִׁבְעַ֥ת יָמִֽים׃

דברי הימים א 10:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקומו כל־איש חיל וישאו את־גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את־עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים׃

Links
1 Chronicles 10:121 Chronicles 10:12 Text Analysis1 Chronicles 10:12 Interlinear1 Chronicles 10:12 Multilingual1 Chronicles 10:12 TSK1 Chronicles 10:12 Cross References1 Chronicles 10:12 Bible Hub1 Chronicles 10:12 Biblia Paralela1 Chronicles 10:12 Chinese Bible1 Chronicles 10:12 French Bible1 Chronicles 10:12 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 10:11
Top of Page
Top of Page