1 Chronicles 10:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6430 [e]ū-p̄ə-liš-tîmוּפְלִשְׁתִּ֖יםNow the PhilistinesAdj
3898 [e]nil-ḥă-mūנִלְחֲמ֣וּfoughtVerb
3478 [e]ḇə-yiś-rā-’êl;בְיִשְׂרָאֵ֑לagainst IsraelNoun
5127 [e]way-yā-nās;וַיָּ֑נָסand fledVerb
376 [e]’îš-אִֽישׁ־the menNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֣יthe from beforeNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîm,פְלִשְׁתִּ֔יםPhilistinesAdj
5307 [e]way-yip-pə-lūוַיִּפְּל֥וּand fell downVerb
2491 [e]ḥă-lā-lîmחֲלָלִ֖יםslainNoun
2022 [e]bə-harבְּהַ֥רon MountNoun
1533 [e]gil-bō-a‘.גִּלְבֹּֽעַ׃GilboaNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 10:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְלִשְׁתִּ֖ים נִלְחֲמ֣וּ בְיִשְׂרָאֵ֑ל וַיָּ֑נָס אִֽישׁ־יִשְׂרָאֵל֙ מִפְּנֵ֣י פְלִשְׁתִּ֔ים וַיִּפְּל֥וּ חֲלָלִ֖ים בְּהַ֥ר גִּלְבֹּֽעַ׃

דברי הימים א 10:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש־ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע׃

Links
1 Chronicles 10:11 Chronicles 10:1 Text Analysis1 Chronicles 10:1 Interlinear1 Chronicles 10:1 Multilingual1 Chronicles 10:1 TSK1 Chronicles 10:1 Cross References1 Chronicles 10:1 Bible Hub1 Chronicles 10:1 Biblia Paralela1 Chronicles 10:1 Chinese Bible1 Chronicles 10:1 French Bible1 Chronicles 10:1 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 9:44
Top of Page
Top of Page