yiś·śā·rêp̄
Englishman's Concordance
yiś·śā·rêp̄ — 5 Occurrences

Leviticus 4:12
HEB: שֶׁ֥פֶךְ הַדֶּ֖שֶׁן יִשָּׂרֵֽף׃ פ
NAS: are poured out it shall be burned.
KJV: are poured out shall he be burnt.
INT: are poured the ashes shall be burned

Leviticus 7:17
HEB: הַשְּׁלִישִׁ֔י בָּאֵ֖שׁ יִשָּׂרֵֽף׃
NAS: day shall be burned with fire.
KJV: day shall be burnt with fire.
INT: the third fire shall be burned

Leviticus 7:19
HEB: יֵֽאָכֵ֔ל בָּאֵ֖שׁ יִשָּׂרֵ֑ף וְהַ֨בָּשָׂ֔ר כָּל־
NAS: shall not be eaten; it shall be burned with fire.
KJV: [thing] shall not be eaten; it shall be burnt with fire:
INT: shall not be eaten fire shall be burned for flesh anyone

Leviticus 19:6
HEB: הַשְּׁלִישִׁ֔י בָּאֵ֖שׁ יִשָּׂרֵֽף׃
NAS: day shall be burned with fire.
KJV: day, it shall be burnt in the fire.
INT: the third fire shall be burned

Joshua 7:15
HEB: הַנִּלְכָּ֣ד בַּחֵ֔רֶם יִשָּׂרֵ֣ף בָּאֵ֔שׁ אֹת֖וֹ
NAS: with the things under the ban shall be burned with fire,
KJV: with the accursed thing shall be burnt with fire,
INT: is taken the things shall be burned fire and all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 8313
117 Occurrences


haś·śə·ru·p̄îm — 1 Occ.
lə·śā·rə·p̄ōw — 1 Occ.
liś·rōp̄ — 2 Occ.
niś·rōp̄ — 2 Occ.
śā·rap̄ — 14 Occ.
śā·rap̄·nū — 1 Occ.
śā·rap̄·tā — 1 Occ.
śā·rap̄·tî — 1 Occ.
śā·rə·p̄ōw — 1 Occ.
śā·rə·p̄ū — 7 Occ.
śā·rō·wp̄ — 1 Occ.
śə·rā·p̄ām — 1 Occ.
śə·rā·p̄ā·ṯam — 1 Occ.
śə·rōp̄ — 2 Occ.
śə·rū·p̄āh — 2 Occ.
śə·rū·p̄ō·wṯ — 2 Occ.
śō·rāp̄ — 1 Occ.
śō·rə·p̄îm — 1 Occ.
tiś·rə·p̄en·nū — 2 Occ.
tiś·rə·p̄ūn — 3 Occ.
tiś·rōp̄ — 3 Occ.
tiś·rō·p̄ū — 2 Occ.
ṯiś·śā·rap̄·nāh — 1 Occ.
tiś·śā·rêp̄ — 4 Occ.
ū·śə·rā·p̄āh — 2 Occ.
ū·śə·rā·p̄ām — 1 Occ.
ū·śə·rā·p̄ōw — 1 Occ.
ū·śə·rā·p̄ū·hā — 4 Occ.
wā·’eś·rōp̄ — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄āh — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄êm — 1 Occ.
way·yiś·rə·p̄ū — 6 Occ.
way·yiś·rə·p̄ū·hā — 1 Occ.
way·yiś·rōp̄ — 11 Occ.
way·yiś·śā·rə·p̄ū — 1 Occ.
wə·haś·śō·rêp̄ — 2 Occ.
wə·niś·rə·p̄āh — 1 Occ.
wə·śā·rap̄ — 5 Occ.
wə·śā·rap̄·tā — 3 Occ.
wə·śā·rə·p̄ū — 3 Occ.
wə·ṯiś·śā·rêp̄ — 1 Occ.
yiś·rə·p̄ū — 4 Occ.
yiś·rōp̄ — 3 Occ.
yiś·rō·p̄ū — 1 Occ.
yiś·śā·rêp̄ — 5 Occ.
yiś·śā·rə·p̄ū — 2 Occ.
Additional Entries
way·yiś·śā·rə·p̄ū — 1 Occ.
wə·haś·śō·rêp̄ — 2 Occ.
wə·niś·rə·p̄āh — 1 Occ.
wə·śā·rap̄ — 5 Occ.
wə·śā·rap̄·tā — 3 Occ.
wə·śā·rə·p̄ū — 3 Occ.
wə·ṯiś·śā·rêp̄ — 1 Occ.
yiś·rə·p̄ū — 4 Occ.
yiś·rōp̄ — 3 Occ.
yiś·rō·p̄ū — 1 Occ.
yiś·śā·rə·p̄ū — 2 Occ.
haś·śə·rā·p̄îm — 2 Occ.
śā·rāp̄ — 3 Occ.
śə·rā·p̄îm — 1 Occ.
wə·śā·rāp̄ — 1 Occ.
wə·śā·rāp̄ — 1 Occ.
haś·śə·rê·p̄āh — 2 Occ.
kiś·rê·p̄aṯ — 1 Occ.
liś·rê·p̄āh — 2 Occ.
liś·rê·p̄aṯ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page