yik·kō·wn
Englishman's Concordance
yik·kō·wn — 7 Occurrences

Psalm 89:37
HEB: כְּ֭יָרֵחַ יִכּ֣וֹן עוֹלָ֑ם וְעֵ֥ד
NAS: It shall be established forever
KJV: It shall be established for ever
INT: the moon shall be established forever and the witness

Psalm 101:7
HEB: שְׁקָרִ֑ים לֹֽא־ יִ֝כּ֗וֹן לְנֶ֣גֶד עֵינָֽי׃
NAS: falsehood shall not maintain his position before
KJV: lies shall not tarry in my sight.
INT: falsehood shall not maintain before my sight

Psalm 102:28
HEB: וְ֝זַרְעָ֗ם לְפָנֶ֥יךָ יִכּֽוֹן׃
NAS: And their descendants will be established before
KJV: and their seed shall be established before
INT: and their descendants before will be established

Psalm 140:11
HEB: לָשׁוֹן֮ בַּל־ יִכּ֪וֹן בָּ֫אָ֥רֶץ אִישׁ־
NAS: May a slanderer not be established in the earth;
KJV: Let not an evil speaker be established in the earth:
INT: babbler lest not be established the earth man

Proverbs 12:3
HEB: לֹא־ יִכּ֣וֹן אָדָ֣ם בְּרֶ֑שַׁע
NAS: A man will not be established by wickedness,
KJV: A man shall not be established by wickedness:
INT: not will not be established A man wickedness

Proverbs 16:12
HEB: כִּ֥י בִ֝צְדָקָ֗ה יִכּ֥וֹן כִּסֵּֽא׃
NAS: For a throne is established on righteousness.
KJV: for the throne is established by righteousness.
INT: on righteousness is established A throne

Proverbs 29:14
HEB: כִּ֝סְא֗וֹ לָעַ֥ד יִכּֽוֹן׃
NAS: His throne will be established forever.
KJV: his throne shall be established for ever.
INT: his throne forever will be established

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3559
219 Occurrences


’ā·ḵîn — 2 Occ.
’ā·ḵî·nāh — 1 Occ.
ba·hă·ḵî·nōw — 1 Occ.
ba·hê·ḵîn — 1 Occ.
ḵō·w·nan·tāh — 1 Occ.
ḵō·wn·nāh — 1 Occ.
hā·ḵên — 3 Occ.
hā·ḵîn — 1 Occ.
hă·ḵî·nōw — 1 Occ.
hă·ḵî·nō·nū — 1 Occ.
hă·ḵî·nō·w·ṯā — 2 Occ.
hă·ḵi·nō·ṯî — 7 Occ.
hā·ḵî·nū — 4 Occ.
ha·hê·ḵîn — 1 Occ.
ham·mê·ḵîn — 1 Occ.
hê·ḵan·nū — 1 Occ.
hê·ḵîn — 18 Occ.
hĕ·ḵî·nāh — 1 Occ.
hĕ·ḵî·na·nî — 1 Occ.
hĕ·ḵî·nōw — 2 Occ.
hê·ḵî·nū — 5 Occ.
hik·kōn — 2 Occ.
hū·ḵān — 1 Occ.
kə·hā·ḵîn — 1 Occ.
kî- — 1 Occ.
kō·w·nā·nə·tāh — 1 Occ.
kō·w·nan·tā — 2 Occ.
kō·w·nā·nū — 2 Occ.
kō·w·nên — 4 Occ.
kō·wn·nāh — 1 Occ.
kō·wn·nê·hū — 1 Occ.
kō·wn·nū — 2 Occ.
la·hă·ḵî·nāh — 1 Occ.
lə·hā·ḵîn — 4 Occ.
mê·ḵîn — 3 Occ.
mū·ḵā·nîm — 1 Occ.
mū·ḵān — 1 Occ.
nā·ḵō·wn — 30 Occ.
nā·ḵō·w·nāh — 1 Occ.
nā·ḵō·w·nū — 2 Occ.
nə·ḵō·wn — 1 Occ.
nə·ḵō·w·nāh — 3 Occ.
nə·ḵō·nîm — 3 Occ.
tā·ḵîn — 8 Occ.
tə·ḵî·ne·hā — 1 Occ.
tə·ḵō·w·nên — 1 Occ.
ṯik·kō·wn — 9 Occ.
tik·kō·w·nā·nî — 1 Occ.
ū·lə·hā·ḵîn — 1 Occ.
ū·ṯə·ḵō·w·nên — 1 Occ.
wa·hă·ḵî·nō·w·ṯā — 1 Occ.
wa·hă·ḵî·nō·ṯāh — 1 Occ.
wa·hă·ḵî·nō·ṯî — 5 Occ.
way·yā·ḵen — 4 Occ.
way·yā·ḵî·nū — 5 Occ.
way·yi·ḇen — 1 Occ.
wat·tə·ḵō·w·nên — 1 Occ.
wat·tik·kōn — 5 Occ.
way·ḵō·nə·ne·ḵā — 1 Occ.
way·ḵō·wn·ne·hā — 1 Occ.
way·ḵō·wn·nū — 1 Occ.
way·ḵō·wn·nū·nî — 1 Occ.
way·ḵu·nen·nū — 1 Occ.
wə·ḵō·nan·tî — 2 Occ.
wə·ḵō·w·nên — 2 Occ.
wə·hā·ḵên — 6 Occ.
wə·hā·ḵîn — 2 Occ.
wə·hā·ḵî·nū — 3 Occ.
wə·hê·ḵî·nū — 1 Occ.
wə·hū·ḵan — 3 Occ.
wə·ṯik·kō·w·nên — 1 Occ.
wə·yik·kō·wn — 1 Occ.
wə·yik·kō·w·nā·nū — 1 Occ.
wə·yik·kō·nū — 1 Occ.
yā·ḵîn — 6 Occ.
yā·ḇîn — 1 Occ.
yə·ḵō·w·nên — 1 Occ.
yə·ḵō·wn·ne·hā — 3 Occ.
yik·kō·wn — 7 Occ.
yik·kō·nū — 3 Occ.
yiṯ·kō·w·nān — 1 Occ.
Additional Entries
wə·hê·ḵî·nū — 1 Occ.
wə·hū·ḵan — 3 Occ.
wə·ṯik·kō·w·nên — 1 Occ.
wə·yik·kō·wn — 1 Occ.
wə·yik·kō·w·nā·nū — 1 Occ.
wə·yik·kō·nū — 1 Occ.
yā·ḵîn — 6 Occ.
yā·ḇîn — 1 Occ.
yə·ḵō·w·nên — 1 Occ.
yə·ḵō·wn·ne·hā — 3 Occ.
yik·kō·nū — 3 Occ.
yiṯ·kō·w·nān — 1 Occ.
ū·mik·kūn — 1 Occ.
kaw·wā·nîm — 2 Occ.
kā·nan·yā·hū — 2 Occ.
wə·ḵā·nan·yā·hū — 1 Occ.
ḵō·ws- — 2 Occ.
ḵō·w·sāh — 1 Occ.
hak·kō·ws — 7 Occ.
kə·ḵō·ws — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page