wə·rā·ḇū
Englishman's Concordance
wə·rā·ḇū — 4 Occurrences

Genesis 8:17
HEB: בָאָ֔רֶץ וּפָר֥וּ וְרָב֖וּ עַל־ הָאָֽרֶץ׃
NAS: and be fruitful and multiply on the earth.
KJV: and be fruitful, and multiply upon the earth.
INT: the earth and be fruitful and multiply on the earth

Jeremiah 23:3
HEB: נְוֵהֶ֖ן וּפָר֥וּ וְרָבֽוּ׃
NAS: and they will be fruitful and multiply.
KJV: and they shall be fruitful and increase.
INT: their pasture will be fruitful and multiply

Ezekiel 36:11
HEB: אָדָ֥ם וּבְהֵמָ֖ה וְרָב֣וּ וּפָר֑וּ וְהוֹשַׁבְתִּ֨י
NAS: and beast; and they will increase and be fruitful;
KJV: and beast; and they shall increase and bring fruit:
INT: man and beast will increase and be fruitful to be inhabited

Zechariah 10:8
HEB: כִּ֣י פְדִיתִ֑ים וְרָב֖וּ כְּמ֥וֹ רָבֽוּ׃
NAS: them together, For I have redeemed them; And they will be as numerous as they were before.
KJV: them; for I have redeemed them: and they shall increase as they have increased.
INT: for have redeemed numerous will be as numerous

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7235
230 Occurrences


’ar·beh — 7 Occ.
bir·ḇō·wṯ — 3 Occ.
ham·mar·beh — 3 Occ.
har·bāh — 2 Occ.
har·bêh — 45 Occ.
har·bî- — 1 Occ.
har·bō·wṯ — 3 Occ.
har·bū — 2 Occ.
hă·yar·beh — 1 Occ.
he·reḇ — 2 Occ.
hir·bāh — 9 Occ.
hir·bêṯ — 2 Occ.
hir·bê·ṯem — 1 Occ.
hir·bê·ṯî — 2 Occ.
hir·bə·ṯāh — 1 Occ.
hir·bî·nū — 1 Occ.
hir·bî·ṯā — 3 Occ.
hir·bū — 6 Occ.
kə·rub·bām — 1 Occ.
lə·har·bêh — 3 Occ.
lə·har·bō·wṯ — 2 Occ.
mar·bāh — 1 Occ.
mar·bêh — 2 Occ.
mar·bîm — 3 Occ.
mê·har·baṯ — 1 Occ.
mê·har·bêh — 1 Occ.
rab·beh — 1 Occ.
rab·bū — 4 Occ.
rā·ḇə·ṯāh — 1 Occ.
rā·ḇū — 5 Occ.
rə·ḇō·wṯ — 1 Occ.
rib·bə·ṯāh — 1 Occ.
rib·bî·ṯā — 1 Occ.
rō·ḇeh — 1 Occ.
tar·beh — 3 Occ.
tar·bê·nî — 2 Occ.
tar·bū — 4 Occ.
te·reḇ — 1 Occ.
tir·beh — 1 Occ.
ṯir·bū — 1 Occ.
tir·būn — 1 Occ.
ū·lə·har·bō·wṯ — 1 Occ.
ū·mar·bîm — 1 Occ.
ū·rə·ḇêh — 1 Occ.
ū·rə·ḇî·ṯem — 1 Occ.
ū·rə·ḇū — 6 Occ.
wā·’ar·beh — 1 Occ.
way·ye·reḇ — 2 Occ.
way·yir·bū — 7 Occ.
way·yi·reḇ — 1 Occ.
wat·tar·beh — 1 Occ.
wat·tar·bî — 5 Occ.
wat·tê·reḇ — 2 Occ.
wat·tir·be·nāh — 1 Occ.
wat·tir·bî — 1 Occ.
wə·’ar·beh — 1 Occ.
wə·’ar·bê·hū — 1 Occ.
wə·har·bāh — 1 Occ.
wə·har·bêh — 2 Occ.
wə·hir·bāh — 2 Occ.
wə·hir·be·ḵā — 3 Occ.
wə·hir·bê·ṯî — 10 Occ.
wə·hir·bî·ṯā — 1 Occ.
wə·hir·bî·ṯi·ḵā — 1 Occ.
wə·hir·bi·ṯîm — 1 Occ.
wə·rā·ḇî·ṯā — 1 Occ.
wə·rā·ḇū — 4 Occ.
wə·rib·bî·ṯî — 1 Occ.
wə·ṯar·bî- — 1 Occ.
wə·ṯe·reḇ — 1 Occ.
wə·ṯir·beh — 1 Occ.
wə·yar·be·ḵā — 1 Occ.
wə·ye·reḇ — 1 Occ.
wə·yir·bū — 1 Occ.
yar·beh — 10 Occ.
yir·beh — 9 Occ.
yir·bə·yun — 1 Occ.
yir·bū — 6 Occ.
yir·būn — 1 Occ.
yi·reḇ — 1 Occ.
Additional Entries
wə·’ar·bê·hū — 1 Occ.
wə·har·bāh — 1 Occ.
wə·har·bêh — 2 Occ.
wə·hir·bāh — 2 Occ.
wə·hir·be·ḵā — 3 Occ.
wə·hir·bê·ṯî — 10 Occ.
wə·hir·bî·ṯā — 1 Occ.
wə·hir·bî·ṯi·ḵā — 1 Occ.
wə·hir·bi·ṯîm — 1 Occ.
wə·rā·ḇî·ṯā — 1 Occ.
wə·rib·bî·ṯî — 1 Occ.
wə·ṯar·bî- — 1 Occ.
wə·ṯe·reḇ — 1 Occ.
wə·ṯir·beh — 1 Occ.
wə·yar·be·ḵā — 1 Occ.
wə·ye·reḇ — 1 Occ.
wə·yir·bū — 1 Occ.
yar·beh — 10 Occ.
yir·beh — 9 Occ.
yir·bə·yun — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page