wə·’ō·ṯə·ḵā
Englishman's Concordance
wə·’ō·ṯə·ḵā — 2 Occurrences

1 Kings 11:37
HEB: וְאֹתְךָ֣ אֶקַּ֔ח וּמָ֣לַכְתָּ֔
INT: will take shall reign

Jeremiah 46:28
HEB: הִדַּחְתִּ֣יךָ שָׁ֗מָּה וְאֹֽתְךָ֙ לֹא־ אֶעֱשֶׂ֣ה
INT: I have driven no make

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 853
11050 Occurrences


’at·tāh — 1 Occ.
’êṯ — 7034 Occ.
’eṯ·ḵem — 296 Occ.
’eṯ·hem — 5 Occ.
’eṯ·hen — 12 Occ.
’e·ṯōš- — 2 Occ.
hak·kî·yōr — 1 Occ.
ha·’ō·w·ṯî — 2 Occ.
’it·tām — 1 Occ.
’it·tā·nū — 1 Occ.
’it·tə·ḵā — 2 Occ.
’it·tî — 2 Occ.
’it·tōw — 5 Occ.
mê·’êṯ — 113 Occ.
mê·’it·tāḵ — 4 Occ.
mê·’it·tām — 11 Occ.
mê·’it·têḵ — 1 Occ.
mê·’it·tə·ḵā — 1 Occ.
mê·’it·tə·ḵem — 3 Occ.
mê·’it·tî — 10 Occ.
mê·’it·tōw — 9 Occ.
mê·’it·tāḵ — 1 Occ.
mê·’ō·w·ṯāḵ — 1 Occ.
mê·’ō·wṯ·ḵā — 1 Occ.
mê·’ō·w·ṯî — 1 Occ.
mê·’ō·w·ṯōw — 5 Occ.
’ō·ṯāḵ — 23 Occ.
’ō·ṯā·ḵāh — 1 Occ.
’ō·ṯāh — 158 Occ.
’ō·ṯām — 452 Occ.
’ō·ṯā·nāh — 2 Occ.
’ō·ṯā·nū — 29 Occ.
’ō·wṯ·ḵā — 13 Occ.
’ō·wṯ·ḵem — 1 Occ.
’ō·ṯə·ḵā — 30 Occ.
’ō·ṯə·ḵāh — 1 Occ.
’ō·wṯ·hem — 1 Occ.
’ō·wṯ·hen — 1 Occ.
’ō·ṯî — 112 Occ.
’ō·ṯōw — 470 Occ.
’ō·ṯāḵ — 6 Occ.
’ō·ṯām — 5 Occ.
ū·mê·’êṯ — 6 Occ.
wə·’êṯ — 2179 Occ.
wə·’eṯ·ḵem — 3 Occ.
wə·’eṯ·hen — 1 Occ.
wə·’e·ṯś- — 1 Occ.
wə·’ō·ṯāḵ — 1 Occ.
wə·’ō·ṯāh — 4 Occ.
wə·’ō·w·ṯām — 2 Occ.
wə·’ō·w·ṯā·nū — 1 Occ.
wə·’ō·ṯə·ḵā — 2 Occ.
wə·’ō·ṯî — 11 Occ.
wə·’ō·ṯōw — 9 Occ.
Additional Entries
’ō·ṯām — 5 Occ.
ū·mê·’êṯ — 6 Occ.
wə·’êṯ — 2179 Occ.
wə·’eṯ·ḵem — 3 Occ.
wə·’eṯ·hen — 1 Occ.
wə·’e·ṯś- — 1 Occ.
wə·’ō·ṯāḵ — 1 Occ.
wə·’ō·ṯāh — 4 Occ.
wə·’ō·w·ṯām — 2 Occ.
wə·’ō·w·ṯā·nū — 1 Occ.
wə·’ō·ṯî — 11 Occ.
wə·’ō·ṯōw — 9 Occ.
’eṯ- — 280 Occ.
’eṯ·ḵem — 1 Occ.
’it·tāḵ — 45 Occ.
’it·tāh — 6 Occ.
’it·tām — 36 Occ.
’it·tā·nū — 26 Occ.
’it·tə·ḵā — 28 Occ.
’it·tə·ḵem — 48 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page