ū·ḇə·ṯaḥ·pan·ḥês
Englishman's Concordance
ū·ḇə·ṯaḥ·pan·ḥês — 2 Occurrences

Jeremiah 44:1
HEB: הַיֹּשְׁבִ֤ים בְּמִגְדֹּל֙ וּבְתַחְפַּנְחֵ֣ס וּבְנֹ֔ף וּבְאֶ֥רֶץ
NAS: in Migdol, Tahpanhes, Memphis,
KJV: at Migdol, and at Tahpanhes, and at Noph,
INT: were living Migdol Tahpanhes Memphis and the land

Jeremiah 46:14
HEB: וְהַשְׁמִ֥יעוּ בְנֹ֖ף וּבְתַחְפַּנְחֵ֑ס אִמְר֗וּ הִתְיַצֵּב֙
NAS: also in Memphis and Tahpanhes; Say,
KJV: in Noph and in Tahpanhes: say
INT: Proclaim Memphis and Tahpanhes Say Take

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page