ū·ḇə·qir·bām
Englishman's Concordance
ū·ḇə·qir·bām — 1 Occurrence

Psalm 62:4
HEB: בְּפִ֥יו יְבָרֵ֑כוּ וּ֝בְקִרְבָּ֗ם יְקַלְלוּ־ סֶֽלָה׃
NAS: with their mouth, But inwardly they curse.
KJV: but they curse inwardly. Selah.
INT: their mouth bless inwardly curse Selah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7130
227 Occurrences


bə·qe·reḇ — 49 Occ.
bə·qir·bāh — 12 Occ.
bə·qir·bām — 6 Occ.
bə·qir·bêḵ — 7 Occ.
bə·qir·bə·ḵā — 16 Occ.
bə·qir·bə·ḵem — 12 Occ.
bə·qir·bê·nū — 4 Occ.
bə·qir·bî — 9 Occ.
bə·qir·bōw — 21 Occ.
bə·qir·bōw — 1 Occ.
haq·qe·reḇ — 15 Occ.
qə·rā·ḇay — 1 Occ.
qir·bām — 2 Occ.
qir·be·nāh — 2 Occ.
qir·bōw — 4 Occ.
miq·qe·reḇ — 20 Occ.
miq·qir·bāh — 2 Occ.
miq·qir·bām — 1 Occ.
miq·qir·bêḵ — 1 Occ.
miq·qir·be·ḵā — 15 Occ.
miq·qir·bə·ḵem — 2 Occ.
miq·qir·bōw — 2 Occ.
ū·ḇə·qe·reḇ — 1 Occ.
ū·ḇə·qir·bām — 1 Occ.
ū·ḇə·qir·bōw — 3 Occ.
wə·haq·qe·reḇ — 1 Occ.
ḇə·qe·reḇ- — 3 Occ.
ḇə·qir·bāh — 3 Occ.
ḇə·qir·bêḵ — 1 Occ.
ḇə·qir·bə·ḵā — 2 Occ.
ḇə·qir·bê·nū — 2 Occ.
wə·qir·bî — 3 Occ.
ḇə·qir·bōw — 3 Occ.
Additional Entries
qir·be·nāh — 2 Occ.
qir·bōw — 4 Occ.
miq·qe·reḇ — 20 Occ.
miq·qir·bāh — 2 Occ.
miq·qir·bām — 1 Occ.
miq·qir·bêḵ — 1 Occ.
miq·qir·be·ḵā — 15 Occ.
miq·qir·bə·ḵem — 2 Occ.
miq·qir·bōw — 2 Occ.
ū·ḇə·qe·reḇ — 1 Occ.
ū·ḇə·qir·bōw — 3 Occ.
wə·haq·qe·reḇ — 1 Occ.
ḇə·qe·reḇ- — 3 Occ.
ḇə·qir·bāh — 3 Occ.
ḇə·qir·bêḵ — 1 Occ.
ḇə·qir·bə·ḵā — 2 Occ.
ḇə·qir·bê·nū — 2 Occ.
wə·qir·bî — 3 Occ.
ḇə·qir·bōw — 3 Occ.
haq·qā·rêḇ — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page