ū·lə·p̄ā·nāw
Englishman's Concordance
ū·lə·p̄ā·nāw — 2 Occurrences

Job 21:33
HEB: אָדָ֣ם יִמְשׁ֑וֹךְ וּ֝לְפָנָ֗יו אֵ֣ין מִסְפָּֽר׃
NAS: him, While countless ones [go] before him.
KJV: him, as [there are] innumerable before him.
INT: men will follow ones before else innumerable

Job 41:22
HEB: יָלִ֣ין עֹ֑ז וּ֝לְפָנָ֗יו תָּד֥וּץ דְּאָבָֽה׃
NAS: And dismay leaps before him.
KJV: is turned into joy before him.
INT: lodges strength before leaps and dismay

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6440
2128 Occurrences


bə·p̄ā·nay — 1 Occ.
bə·p̄ā·nāw — 5 Occ.
bə·p̄ā·ne·ḵā — 2 Occ.
bə·p̄ā·ne·hā — 1 Occ.
bə·p̄ā·nîm — 1 Occ.
bip̄·nê — 1 Occ.
bip̄·nê·ḵem — 4 Occ.
bip̄·nê·hem — 2 Occ.
p̄ā·nāy — 24 Occ.
p̄ā·nāw — 13 Occ.
p̄ā·ne·ḵā — 16 Occ.
p̄ā·ne·hā — 3 Occ.
p̄ā·nê·mōw — 1 Occ.
p̄ā·nîm — 21 Occ.
p̄ə·nê- — 10 Occ.
p̄ə·nê·ḵem — 1 Occ.
p̄ə·nê·hem — 5 Occ.
hă·p̄ā·nāw — 1 Occ.
hap·pā·nîm — 10 Occ.
kə·mip·pə·nê- — 1 Occ.
lap·pā·nîm — 1 Occ.
lə·p̄ā·nay — 71 Occ.
lə·p̄ā·nāw — 115 Occ.
lə·p̄ā·ne·ḵā — 106 Occ.
lə·p̄ā·ne·hā — 3 Occ.
lə·p̄ā·nê·nū — 13 Occ.
lə·p̄ā·nîm — 21 Occ.
li·p̄ā·ne·ḵā — 1 Occ.
lip̄·nāy — 1 Occ.
lip̄·nê — 595 Occ.
lip̄·nê·ḵem — 29 Occ.
lip̄·nê·hem — 56 Occ.
lip̄·nê·še- — 1 Occ.
mil·lə·p̄ā·nāy — 12 Occ.
mil·lə·p̄ā·nāw — 8 Occ.
mil·lə·p̄ā·ne·ḵā — 10 Occ.
mil·lə·p̄ā·nê·nū — 1 Occ.
mil·lip̄·nê — 38 Occ.
mil·lip̄·nê·ḵem — 3 Occ.
mil·lip̄·nîm — 1 Occ.
mip·pā·nāy — 7 Occ.
mip·pā·nāw — 23 Occ.
mip·pā·ne·ḵā — 29 Occ.
mip·pā·neh — 1 Occ.
mip·pā·ne·hā — 1 Occ.
mip·pā·nê·nū — 5 Occ.
mip·pā·nîm — 1 Occ.
mip·pə·nê — 182 Occ.
mip·pə·nê·ḵem — 19 Occ.
mip·pə·nê·hem — 27 Occ.
mip·pə·nê·šā- — 1 Occ.
pā·nāy — 49 Occ.
pā·nāw — 81 Occ.
pā·nā·ya — 2 Occ.
pā·nā·yiḵ — 8 Occ.
pā·ne·ḵā — 49 Occ.
pā·ne·hā — 7 Occ.
pā·nê·nū — 1 Occ.
pā·nîm — 39 Occ.
pə·nê — 266 Occ.
pə·nê·ḵem — 7 Occ.
pə·nê·hem — 27 Occ.
ū·p̄ā·nay — 3 Occ.
ū·p̄ā·nāw — 3 Occ.
ū·p̄ā·ne·ḵā — 1 Occ.
ū·p̄ā·ne·hā — 1 Occ.
ū·p̄ā·nîm — 1 Occ.
ū·p̄ə·nê — 16 Occ.
ū·p̄ə·nê·hem — 9 Occ.
ū·p̄î — 1 Occ.
ū·lə·p̄ā·nāw — 2 Occ.
ū·lə·p̄ā·ne·ḵā — 2 Occ.
ū·mil·lə·p̄ā·nîm — 1 Occ.
ū·mil·lip̄·nê — 1 Occ.
ū·mip·pā·nay — 2 Occ.
ū·mip·pā·ne·ḵā — 1 Occ.
ū·mip·pə·nê — 6 Occ.
ū·mip·pə·nê·hem — 1 Occ.
wə·lip̄·nê — 34 Occ.
wə·lip̄·nê·hem — 2 Occ.
Additional Entries
pə·nê·ḵem — 7 Occ.
pə·nê·hem — 27 Occ.
ū·p̄ā·nay — 3 Occ.
ū·p̄ā·nāw — 3 Occ.
ū·p̄ā·ne·ḵā — 1 Occ.
ū·p̄ā·ne·hā — 1 Occ.
ū·p̄ā·nîm — 1 Occ.
ū·p̄ə·nê — 16 Occ.
ū·p̄ə·nê·hem — 9 Occ.
ū·p̄î — 1 Occ.
ū·lə·p̄ā·ne·ḵā — 2 Occ.
ū·mil·lə·p̄ā·nîm — 1 Occ.
ū·mil·lip̄·nê — 1 Occ.
ū·mip·pā·nay — 2 Occ.
ū·mip·pā·ne·ḵā — 1 Occ.
ū·mip·pə·nê — 6 Occ.
ū·mip·pə·nê·hem — 1 Occ.
wə·lip̄·nê — 34 Occ.
wə·lip̄·nê·hem — 2 Occ.
p̄ə·nî·māh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page