lə·zō·w·nāh
Englishman's Concordance
lə·zō·w·nāh — 2 Occurrences

Genesis 38:15
HEB: יְהוּדָ֔ה וַֽיַּחְשְׁבֶ֖הָ לְזוֹנָ֑ה כִּ֥י כִסְּתָ֖ה
NAS: her, he thought she [was] a harlot, for she had covered
KJV: he thought her [to be] an harlot; because she had covered
INT: Judah thought she a harlot for had covered

Isaiah 1:21
HEB: אֵיכָה֙ הָיְתָ֣ה לְזוֹנָ֔ה קִרְיָ֖ה נֶאֱמָנָ֑ה
NAS: has become a harlot, She [who] was full
KJV: city become an harlot! it was full
INT: how has become A harlot city the faithful

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2181
93 Occurrences


baz·zō·w·nāh — 1 Occ.
biz·nō·w·ṯêḵ — 1 Occ.
haḵ·zō·w·nāh — 1 Occ.
haz·nêh — 1 Occ.
haz·zō·w·nāh — 4 Occ.
haz·zō·w·neh — 1 Occ.
haz·zō·nîm — 1 Occ.
haz·zō·nō·wṯ — 2 Occ.
hiz·nê·ṯā — 1 Occ.
hiz·nū — 2 Occ.
kaz·zō·w·nāh — 1 Occ.
kə·haz·nō·wṯ — 1 Occ.
lə·haz·nō·w·ṯāh — 1 Occ.
lə·zō·w·nāh — 2 Occ.
liz·nō·wṯ — 5 Occ.
miz·zō·w·nāh — 1 Occ.
ṯiz·neh — 3 Occ.
tiz·ne·nāh — 2 Occ.
ṯiz·nî — 1 Occ.
way·ye·zen — 1 Occ.
way·yiz·nū — 5 Occ.
wat·taz·neh — 1 Occ.
wat·ti·zen — 2 Occ.
wat·tiz·neh — 2 Occ.
wat·tiz·ne·nāh — 1 Occ.
wat·tiz·nî- — 6 Occ.
wat·tiz·nîm — 1 Occ.
wə·hiz·nū — 1 Occ.
wə·zā·nāh — 1 Occ.
wə·zā·nə·ṯāh — 1 Occ.
wə·zā·nū — 2 Occ.
yiz·nū — 1 Occ.
zā·nə·ṯāh — 3 Occ.
zā·nîṯ — 1 Occ.
zā·nî·ṯā — 1 Occ.
zā·nōh — 1 Occ.
zā·nū — 2 Occ.
zə·nū·nê — 1 Occ.
zō·nāh — 19 Occ.
zō·w·neh — 2 Occ.
zō·nîm — 3 Occ.
zō·w·nō·wṯ — 2 Occ.
zūn·nāh — 1 Occ.
Additional Entries
haz·nêh — 1 Occ.
haz·zō·w·nāh — 4 Occ.
haz·zō·w·neh — 1 Occ.
haz·zō·nîm — 1 Occ.
haz·zō·nō·wṯ — 2 Occ.
hiz·nê·ṯā — 1 Occ.
hiz·nū — 2 Occ.
kaz·zō·w·nāh — 1 Occ.
kə·haz·nō·wṯ — 1 Occ.
lə·haz·nō·w·ṯāh — 1 Occ.
liz·nō·wṯ — 5 Occ.
miz·zō·w·nāh — 1 Occ.
ṯiz·neh — 3 Occ.
tiz·ne·nāh — 2 Occ.
ṯiz·nî — 1 Occ.
way·ye·zen — 1 Occ.
way·yiz·nū — 5 Occ.
wat·taz·neh — 1 Occ.
wat·ti·zen — 2 Occ.
wat·tiz·neh — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page