ḵā·‘êṯ
Englishman's Concordance
ḵā·‘êṯ — 1 Occurrence

1 Kings 19:2
HEB: יוֹסִפ֔וּן כִּֽי־ כָעֵ֤ת מָחָר֙ אָשִׂ֣ים
NAS: of them by tomorrow about this time.
KJV: of them by to morrow about this time.
INT: more if time tomorrow make

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6256
294 Occurrences


bā·‘êṯ — 61 Occ.
bā·‘it·tîm — 1 Occ.
bə·‘êṯ — 28 Occ.
bə·‘it·tāh — 1 Occ.
bə·‘it·tām — 2 Occ.
bə·‘it·tîm — 1 Occ.
bə·‘it·tōw — 11 Occ.
ḵā·‘êṯ — 1 Occ.
‘êṯ — 72 Occ.
ha·‘êṯ — 7 Occ.
hā·‘it·tîm — 3 Occ.
‘it·tāh — 2 Occ.
‘it·tām — 1 Occ.
‘it·têḵ — 1 Occ.
‘it·te·ḵā — 1 Occ.
‘it·te·ḵā — 1 Occ.
‘it·tîm — 2 Occ.
‘it·tōw — 1 Occ.
‘it·tō·ṯāy — 1 Occ.
kā·‘êṯ — 16 Occ.
kə·‘êṯ — 1 Occ.
la·‘it·tîm — 1 Occ.
lə·‘êṯ — 23 Occ.
lə·‘it·tîm — 2 Occ.
lə·‘it·tō·wṯ — 2 Occ.
mê·‘êṯ — 5 Occ.
ū·ḵə·‘êṯ — 2 Occ.
ū·lə·‘êṯ — 1 Occ.
ū·lə·‘it·tîm — 1 Occ.
ū·mê·‘êṯ — 2 Occ.
ū·ḇā·‘êṯ — 9 Occ.
ū·ḇā·‘it·tîm — 1 Occ.
ū·ḇə·‘êṯ — 7 Occ.
ḇā·‘êṯ- — 1 Occ.
wə·ḵā·‘êṯ — 1 Occ.
wə·‘êṯ — 18 Occ.
wə·hā·‘êṯ — 1 Occ.
wə·hā·‘it·tîm — 1 Occ.
ḇə·‘it·tōw — 1 Occ.
Additional Entries
lə·‘aš·tō·reṯ — 2 Occ.
hā·‘ăš·tə·rā·ṯî — 1 Occ.
qar·na·yim — 1 Occ.
bā·‘êṯ — 61 Occ.
bā·‘it·tîm — 1 Occ.
bə·‘êṯ — 28 Occ.
bə·‘it·tāh — 1 Occ.
bə·‘it·tām — 2 Occ.
bə·‘it·tîm — 1 Occ.
bə·‘it·tōw — 11 Occ.
‘êṯ — 72 Occ.
ha·‘êṯ — 7 Occ.
hā·‘it·tîm — 3 Occ.
‘it·tāh — 2 Occ.
‘it·tām — 1 Occ.
‘it·têḵ — 1 Occ.
‘it·te·ḵā — 1 Occ.
‘it·te·ḵā — 1 Occ.
‘it·tîm — 2 Occ.
‘it·tōw — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page