bə·min·ḥāh
Englishman's Concordance
bə·min·ḥāh — 2 Occurrences

Psalm 45:12
HEB: וּבַֽת־ צֹ֨ר ׀ בְּ֭מִנְחָה פָּנַ֥יִךְ יְחַלּ֗וּ
NAS: of Tyre [will come] with a gift; The rich
KJV: of Tyre [shall be there] with a gift; [even] the rich
INT: the daughter of Tyre A gift your favor will seek

Isaiah 43:23
HEB: לֹ֤א הֶעֱבַדְתִּ֙יךָ֙ בְּמִנְחָ֔ה וְלֹ֥א הוֹגַעְתִּ֖יךָ
NAS: I have not burdened you with offerings, Nor
KJV: I have not caused thee to serve with an offering, nor wearied
INT: Nor burdened offerings Nor wearied

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4503
211 Occurrences


bam·min·ḥāh — 1 Occ.
bə·min·ḥāh — 2 Occ.
ham·min·ḥāh — 39 Occ.
kam·min·ḥāh — 1 Occ.
kə·min·ḥaṯ — 2 Occ.
lam·min·ḥāh — 2 Occ.
lə·min·ḥāh — 17 Occ.
lə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
min·ḥāh — 54 Occ.
min·ḥaṯ — 17 Occ.
min·ḥā·ṯāh — 4 Occ.
min·ḥā·ṯām — 4 Occ.
min·ḥā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
min·ḥā·ṯî — 3 Occ.
min·ḥā·ṯōw — 7 Occ.
min·ḥō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·min·ḥō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·min·ḥāh — 19 Occ.
ū·min·ḥaṯ — 2 Occ.
ū·min·ḥā·ṯāh — 7 Occ.
ū·min·ḥā·ṯām — 14 Occ.
ū·min·ḥā·ṯōw — 4 Occ.
ū·min·ḥō·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥāh — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·min·ḥā·ṯî — 1 Occ.
wə·ḵam·min·ḥāh — 1 Occ.
wə·ham·min·ḥāh — 2 Occ.
Additional Entries
mə·nō·rāh — 6 Occ.
mə·nō·raṯ — 4 Occ.
mə·nō·rō·wṯ — 1 Occ.
ū·mə·nō·w·rāh — 3 Occ.
ū·mə·nō·w·raṯ — 1 Occ.
ū·ḇam·mə·nō·rāh — 2 Occ.
wə·ham·mə·nō·rāh — 1 Occ.
wə·lim·nō·rō·wṯ — 1 Occ.
min·nə·zā·ra·yiḵ — 1 Occ.
bam·min·ḥāh — 1 Occ.
ham·min·ḥāh — 39 Occ.
kam·min·ḥāh — 1 Occ.
kə·min·ḥaṯ — 2 Occ.
lam·min·ḥāh — 2 Occ.
lə·min·ḥāh — 17 Occ.
lə·min·ḥaṯ — 1 Occ.
min·ḥāh — 54 Occ.
min·ḥaṯ — 17 Occ.
min·ḥā·ṯāh — 4 Occ.
min·ḥā·ṯām — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page