’ă·ṣaw·we·ḵā
Englishman's Concordance
’ă·ṣaw·we·ḵā — 2 Occurrences

1 Kings 11:38
HEB: כָּל־ אֲשֶׁ֣ר אֲצַוֶּךָ֒ וְהָלַכְתָּ֣ בִדְרָכַ֗י
NAS: to all that I command you and walk
KJV: And it shall be, if thou wilt hearken unto all that I command thee, and wilt walk
INT: to all i command and walk my ways

Jeremiah 1:7
HEB: כָּל־ אֲשֶׁ֥ר אֲצַוְּךָ֖ תְּדַבֵּֽר׃
NAS: And all that I command you, you shall speak.
KJV: to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak.
INT: and all i command shall speak

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6680
493 Occurrences


’ă·ṣaw·we·ḵā — 2 Occ.
’ă·ṣaw·weh — 8 Occ.
’ă·ṣaw·we·kā — 2 Occ.
’ă·ṣaw·wen·nū — 2 Occ.
bə·ṣaw·wōṯ — 1 Occ.
bə·ṣaw·wō·ṯōw — 1 Occ.
lə·ṣaw·wōṯ — 2 Occ.
mə·ṣaw·wāh — 1 Occ.
mə·ṣaw·wə·ḵā — 26 Occ.
mə·ṣaw·weh — 15 Occ.
mə·ṣaw·we·kā — 2 Occ.
tə·ṣaw·weh — 2 Occ.
tə·ṣaw·wen·nū — 1 Occ.
tə·ṣaw·wum — 1 Occ.
tə·ṣaw·wu·nî — 1 Occ.
ṣaw — 9 Occ.
ṣaw·wêh — 3 Occ.
ṣaw·wō·ṯōw — 1 Occ.
ṣiw·wāḵ — 3 Occ.
ṣiw·wāh — 192 Occ.
ṣiw·wā·hū — 10 Occ.
ṣiw·wām — 3 Occ.
ṣiw·wa·nî — 5 Occ.
ṣiw·wā·nū — 5 Occ.
ṣiw·wat·tāh — 1 Occ.
ṣiw·wə·ḵā — 9 Occ.
ṣiw·wê·ṯî — 5 Occ.
ṣiw·wə·ṯāh — 1 Occ.
ṣiw·wî·ṯā — 8 Occ.
ṣiw·wî·ṯāh — 3 Occ.
ṣiw·wî·ṯā·nî — 3 Occ.
ṣiw·wî·ṯā·nū — 1 Occ.
ṣiw·wî·ṯem — 1 Occ.
ṣiw·wî·ṯî — 29 Occ.
ṣiw·wî·ṯî·ḵā — 15 Occ.
ṣiw·wî·ṯî·hā — 1 Occ.
ṣiw·wî·ṯim — 10 Occ.
ṣiw·wî·ṯîw — 1 Occ.
ṣuw·wāh — 2 Occ.
ṣuw·wê·ṯāh — 1 Occ.
ṣuw·wê·ṯî — 5 Occ.
ū·lə·ṣaw·wō·wṯ — 1 Occ.
ū·mə·ṣaw·wêh — 1 Occ.
wā·’ă·ṣaw — 1 Occ.
wā·’ă·ṣaw·weh — 4 Occ.
wa·’ă·ṣaw·wen·nū — 1 Occ.
wat·tə·ṣaw·wê·hū — 2 Occ.
way·ṣaw — 47 Occ.
way·ṣaw·weh — 5 Occ.
way·ṣaw·wê·hū — 4 Occ.
way·ṣaw·wêm — 4 Occ.
way·ṣaw·wê·nū — 1 Occ.
way·ṣaw·wū — 4 Occ.
wə·ṣaw — 1 Occ.
wə·ṣaw·wū — 2 Occ.
wə·ṣiw·wāh — 7 Occ.
wə·ṣiw·wə·ḵā — 2 Occ.
wə·ṣiw·wî·ṯā — 1 Occ.
wə·ṣiw·wî·ṯāh — 1 Occ.
wə·ṣiw·wî·ṯî — 1 Occ.
wî·ṣaw·wə·ḵā — 1 Occ.
yə·ṣaw — 1 Occ.
yə·ṣaw·weh — 5 Occ.
yə·ṣaw·wêm — 1 Occ.
yə·ṣuw·weh — 1 Occ.
Additional Entries
tə·ṣō·w·ḏê·ḏə·nāh — 1 Occ.
tə·ṣū·ḏê·nî — 1 Occ.
ṣā·ḏū — 1 Occ.
ṣā·ḏū·nî — 1 Occ.
ṣō·wḏ — 1 Occ.
wə·ṣā·ḏūm — 1 Occ.
wə·ṣū·ḏāh — 1 Occ.
yā·ṣūḏ — 1 Occ.
yā·ṣū·ḏū — 1 Occ.
yə·ṣū·ḏen·nū — 1 Occ.
’ă·ṣaw·weh — 8 Occ.
’ă·ṣaw·we·kā — 2 Occ.
’ă·ṣaw·wen·nū — 2 Occ.
bə·ṣaw·wōṯ — 1 Occ.
bə·ṣaw·wō·ṯōw — 1 Occ.
lə·ṣaw·wōṯ — 2 Occ.
mə·ṣaw·wāh — 1 Occ.
mə·ṣaw·wə·ḵā — 26 Occ.
mə·ṣaw·weh — 15 Occ.
mə·ṣaw·we·kā — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page