5315. φάγω (phago)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5315. φάγω (phago) — 93 Occurrences

Matthew 6:25 V-ASA-2P
GRK: ὑμῶν τί φάγητε ἢ τί
KJV: life, what ye shall eat, or what
INT: of you what you should eat nor what

Matthew 6:31 V-ASA-1P
GRK: λέγοντες Τί φάγωμεν ἤ Τί
KJV: saying, What shall we eat? or, What
INT: saying What shall we eat or what

Matthew 12:4 V-AIA-3P
GRK: τῆς προθέσεως ἔφαγον ὃ οὐκ
KJV: and did eat the shewbread,
INT: of the presentation he ate which not

Matthew 12:4 V-ANA
GRK: ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς
KJV: for him to eat, neither for
INT: it was for him to eat nor for those

Matthew 14:16 V-ANA
GRK: αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν
KJV: ye them to eat.
INT: to them you to eat

Matthew 14:20 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ
KJV: they did all eat, and were filled:
INT: And ate all and

Matthew 15:20 V-ANA
GRK: ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ
KJV: a man: but to eat with unwashen hands
INT: with unwashed hands eating not defiles

Matthew 15:32 V-ASA-3P
GRK: ἔχουσιν τί φάγωσιν καὶ ἀπολῦσαι
KJV: have nothing to eat: and I will
INT: have that they might eat and to send away

Matthew 15:37 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ
KJV: they did all eat, and were filled:
INT: And ate all and

Matthew 25:35 V-ANA
GRK: ἐδώκατέ μοι φαγεῖν ἐδίψησα καὶ
KJV: ye gave me meat: I was thirsty, and
INT: you gave me to eat I thirsted and

Matthew 25:42 V-ANA
GRK: ἐδώκατέ μοι φαγεῖν καὶ ἐδίψησα
KJV: me no meat: I was thirsty, and
INT: you gave to me to eat and I thirsted

Matthew 26:17 V-ANA
GRK: ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα
KJV: for thee to eat the passover?
INT: we should prepare for you to eat the passover

Matthew 26:26 V-AMA-2P
GRK: εἶπεν Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστιν
KJV: said, Take, eat; this is
INT: [and] said Take eat this is

Mark 2:26 V-AIA-3S
GRK: τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς οὐκ
KJV: and did eat the shewbread,
INT: of the presentation ate which not

Mark 2:26 V-ANA
GRK: οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ
KJV: not lawful to eat but for the priests,
INT: not it is lawful to eat if not

Mark 3:20 V-ANA
GRK: μηδὲ ἄρτον φαγεῖν
KJV: not so much as eat bread.
INT: even bread to eat

Mark 5:43 V-ANA
GRK: δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν
KJV: her to eat.
INT: [something] should be given to her to eat

Mark 6:31 V-ANA
GRK: καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν
KJV: leisure so much as to eat.
INT: and not even to eat had they opportunity

Mark 6:36 V-ASA-3P
GRK: ἑαυτοῖς τί φάγωσιν
KJV: they have nothing to eat.
INT: for themselves something to eat

Mark 6:37 V-ANA
GRK: αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν καὶ λέγουσιν
KJV: ye them to eat. And they say
INT: to them you [something] to eat And they say

Mark 6:37 V-ANA
GRK: δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν
KJV: give them to eat?
INT: give them to eat

Mark 6:42 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον πάντες καὶ
KJV: they did all eat, and were filled.
INT: And ate all and

Mark 6:44 V-APA-NMP
GRK: ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους
KJV: And they that did eat of the loaves
INT: were the [ones] having eaten of the loaves

Mark 8:1 V-ASA-3P
GRK: ἐχόντων τί φάγωσιν προσκαλεσάμενος τοὺς
KJV: having nothing to eat, Jesus called
INT: having what they might eat having called to [him] the

Mark 8:2 V-ASA-3P
GRK: ἔχουσιν τί φάγωσιν
KJV: have nothing to eat:
INT: have nothing that they might eat

Mark 8:8 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν
KJV: So they did eat, and
INT: And they ate and were satisfied

Mark 11:14 V-AOA-3S
GRK: μηδεὶς καρπὸν φάγοι καὶ ἤκουον
KJV: unto it, No man eat fruit of
INT: not one fruit to eat And heard

Mark 14:12 V-ASA-2S
GRK: ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα
KJV: that thou mayest eat the passover?
INT: we should prepare that you might eat the passover

Mark 14:14 V-ASA-1S
GRK: μαθητῶν μου φάγω
KJV: where I shall eat the passover
INT: disciples of me I might eat

Luke 4:2 V-AIA-3S
GRK: Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν
KJV: those days he did eat nothing: and
INT: and not he ate nothing in

Luke 6:4 V-AIA-3S
GRK: προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν
KJV: did take and eat the shewbread, and
INT: presence having taken ate and gave

Luke 6:4 V-ANA
GRK: οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ
KJV: not lawful to eat but for the priests
INT: not it is lawful to eat if not

Luke 7:36 V-ASA-3S
GRK: Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ' αὐτοῦ
KJV: him that he would eat with him.
INT: Pharisees that he should eat with him

Luke 8:55 V-ANA
GRK: αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν
KJV: to give her meat.
INT: to her [something] should be given to eat

Luke 9:13 V-ANA
GRK: Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς οἱ
KJV: ye them to eat. And they said,
INT: Give to them to eat you

Luke 9:17 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσθησαν
KJV: And they did eat, and were
INT: And they ate and were satisfied

Luke 12:19 V-AMA-2S
GRK: πολλά ἀναπαύου φάγε πίε εὐφραίνου
KJV: take thine ease, eat, drink,
INT: many take your rest eat drink be merry

Luke 12:22 V-ASA-2P
GRK: ψυχῇ τί φάγητε μηδὲ τῷ
KJV: what ye shall eat; neither
INT: life what you should eat nor the

Luke 12:29 V-ASA-2P
GRK: ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί
KJV: ye what ye shall eat, or what
INT: seek you what you might eat and what

Luke 13:26 V-AIA-1P
GRK: ἄρξεσθε λέγειν Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου
KJV: to say, We have eaten and
INT: will you begin to say We ate in presence of you

Luke 14:1 V-ANA
GRK: Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον καὶ
KJV: Pharisees to eat bread
INT: Pharisees on a Sabbath to eat bread that

Luke 14:15 V-FIM-3S
GRK: Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον ἐν
KJV: [is] he that shall eat bread
INT: Blessed [is he] who will eat bread in

Luke 15:23 V-APA-NMP
GRK: θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν
KJV: [it]; and let us eat, and be merry:
INT: kill [it] and having eaten let us be merry

Luke 17:8 V-ASA-1S
GRK: μοι ἕως φάγω καὶ πίω
KJV: me, till I have eaten and drunken;
INT: me while I eat and drink

Luke 17:8 V-FIM-2S
GRK: μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι
KJV: afterward thou shalt eat and drink?
INT: after these things will eat and drink

Luke 22:8 V-ASA-1P
GRK: πάσχα ἵνα φάγωμεν
KJV: the passover, that we may eat.
INT: passover that we might eat [it]

Luke 22:11 V-ASA-1S
GRK: μαθητῶν μου φάγω
KJV: where I shall eat the passover
INT: disciples of me I might eat

Luke 22:15 V-ANA
GRK: τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ' ὑμῶν
KJV: I have desired to eat this
INT: passover to eat with you

Luke 22:16 V-ASA-1S
GRK: οὐ μὴ φάγω αὐτὸ ἕως
KJV: not any more eat thereof, until
INT: never not will I eat thereof until

Luke 24:43 V-AIA-3S
GRK: ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν
KJV: he took [it], and did eat before
INT: before them he ate

John 4:31 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες ῥαββί φάγε
KJV: saying, Master, eat.
INT: saying Rabbi eat

John 4:32 V-ANA
GRK: βρῶσιν ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς
KJV: have meat to eat that ye
INT: food have to eat which you

John 4:33 V-ANA
GRK: ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν
KJV: brought him [ought] to eat?
INT: did bring him [anything] to eat

John 6:5 V-ASA-3P
GRK: ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι
KJV: that these may eat?
INT: bread that might eat these

John 6:23 V-AIA-3P
GRK: τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον
KJV: where they did eat bread,
INT: place where they ate the bread

John 6:26 V-AIA-2P
GRK: ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν
KJV: but because ye did eat of the loaves,
INT: but because you ate of the

John 6:31 V-AIA-3P
GRK: τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ
KJV: Our fathers did eat manna in
INT: the manna ate in the

John 6:31 V-ANA
GRK: ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν
KJV: from heaven to eat.
INT: he gave them to eat

John 6:49 V-AIA-3P
GRK: πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ
KJV: Your fathers did eat manna in
INT: fathers of you ate in the

John 6:50 V-ASA-3S
GRK: ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ
KJV: that a man may eat thereof, and
INT: of it might eat and not

John 6:51 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου
KJV: if any man eat of this
INT: if anyone shall have eaten of this

John 6:52 V-ANA
GRK: σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν
KJV: us [his] flesh to eat?
INT: flesh of him to eat

John 6:53 V-ASA-2P
GRK: ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα
KJV: Except ye eat the flesh
INT: if not you shall have eaten the flesh

John 6:58 V-AIA-3P
GRK: οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες
KJV: your fathers did eat manna, and
INT: Not as ate the fathers

John 18:28 V-ASA-3P
GRK: μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα
KJV: but that they might eat the passover.
INT: they might be stained but they might eat the passover

Acts 9:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν
KJV: and neither did eat nor drink.
INT: and neither did he eat nor drink

Acts 10:13 V-AMA-2S
GRK: θῦσον καὶ φάγε
KJV: kill, and eat.
INT: kill and eat

Acts 10:14 V-AIA-1S
GRK: ὅτι οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν
KJV: never eaten any thing
INT: for never did I eat anything common

Acts 11:7 V-AMA-2S
GRK: θῦσον καὶ φάγε
KJV: slay and eat.
INT: kill and eat

Acts 23:12 V-ANA
GRK: λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πίειν
KJV: that they would neither eat nor drink
INT: declaring neither to eat nor to drink

Acts 23:21 V-ANA
GRK: ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν
KJV: that they will neither eat nor drink
INT: themselves neither to eat not to drink

Romans 14:2 V-ANA
GRK: μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα ὁ
KJV: believeth that he may eat all things:
INT: indeed believes to eat all things another

Romans 14:21 V-ANA
GRK: τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ
KJV: [It is] good neither to eat flesh, nor
INT: not to eat meat nor

Romans 14:23 V-ASA-3S
GRK: διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται ὅτι
KJV: if he eat, because
INT: doubts if he eats has been condemned because [it is]

1 Corinthians 8:8 V-ASA-1P
GRK: ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα οὔτε
KJV: if we eat, are we the better;
INT: if not we might eat do we come short neither

1 Corinthians 8:8 V-ASA-1P
GRK: οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν
KJV: if we eat not,
INT: neither if we eat have we an advantage

1 Corinthians 8:13 V-ASA-1S
GRK: οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς
KJV: brother to offend, I will eat no flesh
INT: never not should I eat meat to

1 Corinthians 9:4 V-ANA
GRK: ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν
KJV: not power to eat and to drink?
INT: Have we authority to eat and to drink

1 Corinthians 10:3 V-AIA-3P
GRK: πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον
KJV: did all eat the same spiritual
INT: spiritual food ate

1 Corinthians 10:7 V-ANA
GRK: ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν
KJV: The people sat down to eat and drink,
INT: the people to eat and to drink

1 Corinthians 11:20 V-ANA
GRK: κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν
KJV: not to eat the Lord's
INT: [the] Lord's supper to eat

1 Corinthians 11:21 V-ANA
GRK: ἐν τῷ φαγεῖν καὶ ὃς
KJV: For in eating every one taketh before
INT: in eating and one

1 Corinthians 11:33 V-ANA
GRK: εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε
KJV: to eat, tarry
INT: in order to eat one another wait for

1 Corinthians 15:32 V-ASA-1P
GRK: οὐκ ἐγείρονται φάγωμεν καὶ πίωμεν
KJV: rise not? let us eat and drink;
INT: not are raised We might eat and we might drink

2 Thessalonians 3:8 V-AIA-1P
GRK: δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος
KJV: Neither did we eat any man's bread
INT: for nought bread did we eat from anyone

Hebrews 13:10 V-ANA
GRK: ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν
KJV: right to eat which serve
INT: of which to eat not they have

James 5:3 V-FIM-3S
GRK: ἔσται καὶ φάγεται τὰς σάρκας
KJV: you, and shall eat your flesh
INT: will be and will eat the flesh

Revelation 2:7 V-ANA
GRK: δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ
KJV: will I give to eat of
INT: I will give to him to eat of the

Revelation 2:14 V-ANA
GRK: υἱῶν Ἰσραήλ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ
KJV: of Israel, to eat things sacrificed unto idols,
INT: sons of Israel to eat things sacrificed to idols and

Revelation 2:20 V-ANA
GRK: πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα
KJV: and to eat things sacrificed unto idols.
INT: to commit sexual immorality and to eat things sacrificed to idols

Revelation 10:10 V-AIA-1S
GRK: καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό ἐπικράνθη
KJV: and as soon as I had eaten it, my
INT: and when I did eat it was made bitter

Revelation 17:16 V-FIM-3P
GRK: σάρκας αὐτῆς φάγονται καὶ αὐτὴν
KJV: naked, and shall eat her flesh,
INT: flesh of her will eat and her

Revelation 19:18 V-ASA-2P
GRK: ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων
KJV: That ye may eat the flesh of kings,
INT: that you might eat flesh of kings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page