νόμον
Englishman's Concordance
νόμον (nomon) — 61 Occurrences

Matthew 5:17 N-AMS
GRK: καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς
NAS: to abolish the Law or
KJV: to destroy the law, or
INT: to abolish the law or the

Luke 2:22 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως ἀνήγαγον
NAS: according to the law of Moses
KJV: according to the law of Moses
INT: according to the law of Moses they brought

Luke 2:39 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον Κυρίου ἐπέστρεψαν
NAS: according to the Law of the Lord,
KJV: according to the law of the Lord,
INT: according to the law of [the] Lord they returned

John 7:19 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν νόμον καὶ οὐδεὶς
NAS: give you the Law, and [yet] none
KJV: give you the law, and [yet] none
INT: to you the law and no one

John 7:19 N-AMS
GRK: ποιεῖ τὸν νόμον τί με
NAS: of you carries out the Law? Why
KJV: you keepeth the law? Why go ye about
INT: practices the law Why me

John 7:49 N-AMS
GRK: γινώσκων τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν
NAS: which does not know the Law is accursed.
KJV: knoweth not the law are cursed.
INT: knows the law accursed are

John 18:31 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε
NAS: Him according to your law. The Jews
KJV: to your law. The Jews
INT: according to the law of you judge

John 19:7 N-AMS
GRK: Ἰουδαῖοι Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν καὶ
NAS: him, We have a law, and by that law
KJV: We have a law, and by
INT: Jews We a law have and

John 19:7 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν
NAS: a law, and by that law He ought
KJV: by our law he ought to die,
INT: according to the law he ought to die

Acts 7:53 N-AMS
GRK: ἐλάβετε τὸν νόμον εἰς διαταγὰς
NAS: received the law as ordained
KJV: have received the law by
INT: received the law by [the] disposition

Acts 15:5 N-AMS
GRK: τηρεῖν τὸν νόμον Μωυσέως
NAS: them to observe the Law of Moses.
KJV: [them] to keep the law of Moses.
INT: to keep the law of Moses

Acts 15:24 Noun-AMS
GRK: τηρεῖν τον νόμον οἷς οὐ
KJV: and keep the law: to whom we gave
INT: keep the law to whom not

Acts 18:13 N-AMS
GRK: Παρὰ τὸν νόμον ἀναπείθει οὗτος
NAS: God contrary to the law.
KJV: God contrary to the law.
INT: contrary to the law persuades this [man]

Acts 21:24 N-AMS
GRK: φυλάσσων τὸν νόμον
NAS: walk orderly, keeping the Law.
KJV: walkest orderly, and keepest the law.
INT: keeping the law

Acts 22:12 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον μαρτυρούμενος ὑπὸ
NAS: by the standard of the Law, [and] well spoken
KJV: according to the law, having a good report
INT: according to the law borne witness to by

Acts 23:3 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον καὶ παρανομῶν
NAS: me according to the Law, and in violation of the Law
KJV: me after the law, and commandest
INT: according to the law and contrary to law

Acts 24:6 Noun-AMS
GRK: τόν ἡμέτερον νόμον ἠθελήσαμεν κρίνειν
KJV: according to our law.
INT: our law wished to judge

Acts 24:14 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς
NAS: that is in accordance with the Law and that is written
KJV: are written in the law and in
INT: throughout the law and which

Acts 25:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν νόμον τῶν Ἰουδαίων
NAS: either against the Law of the Jews or
KJV: against the law of the Jews,
INT: against the law of the Jews

Romans 2:14 N-AMS
GRK: τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει
NAS: who do not have the Law do
KJV: have not the law, do by nature
INT: which not law have by nature

Romans 2:14 N-AMS
GRK: ποιῶσιν οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες
NAS: not having the Law, are a law
KJV: having not the law, are a law
INT: practice these law not having

Romans 2:25 N-AMS
GRK: ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς ἐὰν
NAS: you practice the Law; but if
KJV: if thou keep the law: but if
INT: profits if [the] law you do if

Romans 2:27 N-AMS
GRK: ἀκροβυστία τὸν νόμον τελοῦσα σὲ
NAS: if he keeps the Law, will he not judge
KJV: if it fulfil the law, judge
INT: uncircumcision the law fulfilling you

Romans 3:31 N-AMS
GRK: νόμον οὖν καταργοῦμεν
NAS: nullify the Law through
KJV: then make void the law through faith?
INT: Law then do we nullify

Romans 3:31 N-AMS
GRK: γένοιτο ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν
NAS: we establish the Law.
KJV: yea, we establish the law.
INT: may it be but law we strengthen

Romans 6:14 N-AMS
GRK: ἐστε ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ
NAS: you, for you are not under law but under
KJV: not under the law, but under
INT: are you under law but under

Romans 6:15 N-AMS
GRK: ἐσμὲν ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ
NAS: we are not under law but under
KJV: not under the law, but under
INT: we are under law but under

Romans 7:1 N-AMS
GRK: γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ ὅτι
NAS: to those who know the law), that the law
KJV: to them that know the law,) how that
INT: to those knowing indeed law I speak that

Romans 7:21 N-AMS
GRK: ἄρα τὸν νόμον τῷ θέλοντι
NAS: then the principle that evil
KJV: I find then a law, that, when I
INT: then the law that will

Romans 7:23 N-AMS
GRK: δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς
NAS: a different law in the members
KJV: I see another law in my
INT: however another law in the

Romans 9:31 N-AMS
GRK: δὲ διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς
NAS: pursuing a law of righteousness,
KJV: which followed after the law of righteousness,
INT: however following after a law of righteousness to

Romans 9:31 N-AMS
GRK: δικαιοσύνης εἰς νόμον οὐκ ἔφθασεν
NAS: did not arrive at [that] law.
KJV: attained to the law of righteousness.
INT: of righteousness to a law not did attain

Romans 13:8 N-AMS
GRK: τὸν ἕτερον νόμον πεπλήρωκεν
NAS: his neighbor has fulfilled [the] law.
KJV: another hath fulfilled the law.
INT: the other law has fulfilled

1 Corinthians 9:20 N-AMS
GRK: τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ
NAS: are under the Law, as under
KJV: to them that are under the law, as
INT: to those under law as under

1 Corinthians 9:20 N-AMS
GRK: ὡς ὑπὸ νόμον μὴ ὢν
NAS: as under the Law though not being
KJV: as under the law, that I might gain
INT: as under law not being

1 Corinthians 9:20 N-AMS
GRK: αὐτὸς ὑπὸ νόμον ἵνα τοὺς
NAS: under the Law, so
KJV: them that are under the law;
INT: myself under law that those

1 Corinthians 9:20 N-AMS
GRK: τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω
NAS: those who are under the Law;
INT: those under law I might gain

Galatians 3:23 N-AMS
GRK: πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συνκλειόμενοι
NAS: under the law, being shut
KJV: under the law, shut up
INT: faith under law we were guarded having been imprisoned

Galatians 4:4 N-AMS
GRK: γενόμενον ὑπὸ νόμον
NAS: born under the Law,
KJV: made under the law,
INT: having been born under law

Galatians 4:5 N-AMS
GRK: τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ ἵνα
NAS: who were under the Law, that we might receive
KJV: them that were under the law, that
INT: those under law he might ransom that

Galatians 4:21 N-AMS
GRK: οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι
NAS: to be under law, do you not listen
KJV: to be under the law, do ye not
INT: you who under law wish to be

Galatians 4:21 N-AMS
GRK: εἶναι τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε
NAS: law, do you not listen to the law?
KJV: not hear the law?
INT: to be the law not do you hear

Galatians 5:3 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι
NAS: to keep the whole Law.
KJV: to do the whole law.
INT: all the law to do

Galatians 5:18 N-AMS
GRK: ἐστὲ ὑπὸ νόμον
NAS: you are not under the Law.
KJV: not under the law.
INT: you are under law

Galatians 6:2 N-AMS
GRK: ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ χριστοῦ
NAS: and thereby fulfill the law of Christ.
KJV: so fulfil the law of Christ.
INT: fulfill the law of Christ

Galatians 6:13 N-AMS
GRK: περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν ἀλλὰ
NAS: keep the Law themselves,
KJV: keep the law; but
INT: are being circumcised themselves [the] law keep but

Ephesians 2:15 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν
NAS: the enmity, [which is] the Law of commandments
KJV: the enmity, [even] the law of commandments
INT: of him the law of commandments

Philippians 3:5 N-AMS
GRK: Ἐβραίων κατὰ νόμον Φαρισαῖος
NAS: of Hebrews; as to the Law, a Pharisee;
KJV: as touching the law, a Pharisee;
INT: Hebrews according to [the] law a Pharisee

Hebrews 7:5 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον τοῦτ' ἔστιν
NAS: commandment in the Law to collect a tenth
KJV: according to the law, that is,
INT: according to the law this is

Hebrews 7:16 N-AMS
GRK: οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης
NAS: [such] not on the basis of a law of physical
KJV: after the law of a carnal
INT: not according to law of commandment fleshly

Hebrews 7:28 N-AMS
GRK: μετὰ τὸν νόμον υἱόν εἰς
NAS: which came after the Law, [appoints] a Son,
KJV: was since the law, [maketh] the Son,
INT: after the law a Son for

Hebrews 8:4 N-AMS
GRK: προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα
NAS: the gifts according to the Law;
KJV: gifts according to the law:
INT: offer according to law the gifts

Hebrews 9:19 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωυσέως
NAS: according to the Law, he took
KJV: according to the law, he took
INT: according to the law by Moses

Hebrews 9:22 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν νόμον καὶ χωρὶς
NAS: And according to the Law, [one may] almost
KJV: are by the law purged with
INT: according to the law and apart from

Hebrews 10:8 N-AMS
GRK: αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται
NAS: are offered according to the Law),
KJV: are offered by the law;
INT: which according to law are offered

Hebrews 10:28 N-AMS
GRK: ἀθετήσας τις νόμον Μωυσέως χωρὶς
NAS: who has set aside the Law of Moses
KJV: that despised Moses' law died without
INT: Having set aside anyone [the] law of Moses without

James 1:25 N-AMS
GRK: παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν
NAS: at the perfect law, the [law] of liberty,
KJV: into the perfect law of liberty, and
INT: having looked into [the] law perfect that

James 2:8 N-AMS
GRK: εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν
NAS: the royal law according
KJV: the royal law according to
INT: If indeed [the] law you keep royal

James 2:10 N-AMS
GRK: ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ πταίσῃ
NAS: keeps the whole law and yet stumbles
KJV: the whole law, and yet
INT: all the law shall keep shall stumble

James 4:11 N-AMS
GRK: καὶ κρίνει νόμον εἰ δὲ
NAS: and judges the law; but if
KJV: and judgeth the law: but if
INT: and judges [the] law if moreover

James 4:11 N-AMS
GRK: εἰ δὲ νόμον κρίνεις οὐκ
NAS: you judge the law, you are not a doer
KJV: if thou judge the law, thou art not
INT: if moreover [the] law you judge not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page