Mashali 12
Proverbs 12 WLC
1אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער׃

2טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃

3לא־יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל־ימוט׃

4אשת־חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

5מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה׃

6דברי רשעים ארב־דם ופי ישרים יצילם׃

7הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד׃

8לפיש־כלו יהלל־איש ונעוה־לב יהיה לבוז׃

9טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר־לחם׃

10יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי׃

11עבד אדמתו ישבע־לחם ומרדף ריקים חסר־לב׃

12חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן׃

13בפשע פתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃

14מפרי פי־איש ישבע־טוב וגמול ידי־אדם [ישוב כ] (ישיב ק) לו׃

15דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃

16אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום׃

17יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃

18יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃

19שפת־אמת תכון לעד ועד־ארגיעה לשון שקר׃

20מרמה בלב־חרשי רע וליעצי שלום שמחה׃

21לא־יאנה לצדיק כל־און ורשעים מלאו רע׃

22תועבת יהוה שפתי־שקר ועשי אמונה רצונו׃

23אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת׃

24יד־חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס׃

25דאגה בלב־איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה׃

26יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם׃

27לא־יחרך רמיה צידו והון־אדם יקר חרוץ׃

28בארח־צדקה חיים ודרך נתיבה אל־מות׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 11
Top of Page
Top of Page