V'yakra 19
Leviticus 19 WLC
1וידבר יהוה אל־משה לאמר ׃

2דבר אל־כל־עדת בני־ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם׃ 3איש אמו ואביו תיראו ואת־שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם׃ 4אל־תפנו אל־האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם׃

5וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו׃ 6ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד־יום השלישי באש ישרף׃ 7ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה׃ 8ואכליו עונו ישא כי־את־קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה׃

9ובקצרכם את־קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט׃ 10וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם׃

11לא תגנבו ולא־תכחשו ולא־תשקרו איש בעמיתו׃ 12ולא־תשבעו בשמי לשקר וחללת את־שם אלהיך אני יהוה׃

13לא־תעשק את־רעך ולא תגזל לא־תלין פעלת שכיר אתך עד־בקר׃ 14לא־תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה׃

15לא־תעשו עול במשפט לא־תשא פני־דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך׃ 16לא־תלך רכיל בעמיך לא תעמד על־דם רעך אני יהוה׃

17לא־תשנא את־אחיך בלבבך הוכח תוכיח את־עמיתך ולא־תשא עליו חטא׃ 18לא־תקם ולא־תטר את־בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃

19את־חקתי תשמרו בהמתך לא־תרביע כלאים שדך לא־תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך׃ פ

20ואיש כי־ישכב את־אשה שכבת־זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן־לה בקרת תהיה לא יומתו כי־לא חפשה׃ 21והביא את־אשמו ליהוה אל־פתח אהל מועד איל אשם׃ 22וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על־חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא׃ פ

23וכי־תבאו אל־הארץ ונטעתם כל־עץ מאכל וערלתם ערלתו את־פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל׃ 24ובשנה הרביעת יהיה כל־פריו קדש הלולים ליהוה׃ 25ובשנה החמישת תאכלו את־פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם׃

26לא תאכלו על־הדם לא תנחשו ולא תעוננו׃ 27לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך׃ 28ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה׃

29אל־תחלל את־בתך להזנותה ולא־תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה׃ 30את־שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה׃

31אל־תפנו אל־האבת ואל־הידענים אל־תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם׃

32מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה׃ פ

33וכי־יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו׃ 34כאזרח מכם יהיה לכם הגר ׀ הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי־גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם׃

35לא־תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה׃ 36מאזני צדק אבני־צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר־הוצאתי אתכם מארץ מצרים׃ 37ושמרתם את־כל־חקתי ואת־כל־משפטי ועשיתם אתם אני יהוה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Leviticus 18
Top of Page
Top of Page