B'resheet 21
Genesis 21 WLC
1ויהוה פקד את־שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר׃ 2ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר־דבר אתו אלהים׃ 3ויקרא אברהם את־שם־בנו הנולד־לו אשר־ילדה־לו שרה יצחק׃ 4וימל אברהם את־יצחק בנו בן־שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים׃ 5ואברהם בן־מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו׃ 6ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל־השמע יצחק־לי׃ 7ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי־ילדתי בן לזקניו׃

8ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את־יצחק׃

9ותרא שרה את־בן־הגר המצרית אשר־ילדה לאברהם מצחק׃ 10ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת־בנה כי לא יירש בן־האמה הזאת עם־בני עם־יצחק׃ 11וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו׃ 12ויאמר אלהים אל־אברהם אל־ירע בעיניך על־הנער ועל־אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע׃ 13וגם את־בן־האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא׃ 14וישכם אברהם ׀ בבקר ויקח־לחם וחמת מים ויתן אל־הגר שם על־שכמה ואת־הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע׃

15ויכלו המים מן־החמת ותשלך את־הילד תחת אחד השיחם׃ 16ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל־אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את־קלה ותבך׃ 17וישמע אלהים את־קול הנער ויקרא מלאך אלהים ׀ אל־הגר מן־השמים ויאמר לה מה־לך הגר אל־תיראי כי־שמע אלהים אל־קול הנער באשר הוא־שם׃ 18קומי שאי את־הנער והחזיקי את־ידך בו כי־לגוי גדול אשימנו׃ 19ויפקח אלהים את־עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את־החמת מים ותשק את־הנער׃

20ויהי אלהים את־הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת׃ 21וישב במדבר פארן ותקח־לו אמו אשה מארץ מצרים׃ פ

22ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר־צבאו אל־אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר־אתה עשה׃ 23ועתה השבעה לי באלהים הנה אם־תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר־עשיתי עמך תעשה עמדי ועם־הארץ אשר־גרתה בה׃ 24ויאמר אברהם אנכי אשבע׃ 25והוכח אברהם את־אבימלך על־אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך׃ 26ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את־הדבר הזה וגם־אתה לא־הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום׃

27ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית׃ 28ויצב אברהם את־שבע כבשת הצאן לבדהן׃ 29ויאמר אבימלך אל־אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה׃ 30ויאמר כי את־שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה־לי לעדה כי חפרתי את־הבאר הזאת׃ 31על־כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם׃ 32ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר־צבאו וישבו אל־ארץ פלשתים׃ 33ויטע אשל בבאר שבע ויקרא־שם בשם יהוה אל עולם׃ 34ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Genesis 20
Top of Page
Top of Page