Shemot 37
Exodus 37 WLC
1ויעש בצלאל את־הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 2ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב׃ 3ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על־צלעו האחת ושתי טבעות על־צלעו השנית׃ 4ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב׃ 5ויבא את־הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את־הארן׃ 6ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה׃ 7ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת׃ 8כרוב־אחד מקצה מזה וכרוב־אחד מקצה מזה מן־הכפרת עשה את־הכרבים משני [קצוותו כ] (קצותיו׃ ק) 9ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על־הכפרת ופניהם איש אל־אחיו אל־הכפרת היו פני הכרבים׃ פ

10ויעש את־השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו׃ 11ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב׃ 12ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר־זהב למסגרתו סביב׃ 13ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את־הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו׃ 14לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את־השלחן׃ 15ויעש את־הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את־השלחן׃ 16ויעש את־הכלים ׀ אשר על־השלחן את־קערתיו ואת־כפתיו ואת מנקיתיו ואת־הקשות אשר יסך בהן זהב טהור׃ פ

17ויעש את־המנרה זהב טהור מקשה עשה את־המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו׃ 18וששה קנים יצאים מצדיה שלשה ׀ קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני׃ 19שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן־המנרה׃ 20ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה׃ 21וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת־שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה׃ 22כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור׃ 23ויעש את־נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור׃ 24ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל־כליה׃ פ

25ויעש את־מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו ממנו היו קרנתיו׃ 26ויצף אתו זהב טהור את־גגו ואת־קירתיו סביב ואת־קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב׃ 27ושתי טבעת זהב עשה־לו ׀ מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם׃ 28ויעש את־הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב׃ 29ויעש את־שמן המשחה קדש ואת־קטרת הסמים טהור מעשה רקח׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Exodus 36
Top of Page
Top of Page