ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11
Hebrews 11 Tischendorf
1εἰμί δέ πίστις ἐλπίζω ὑπόστασις πρᾶγμα ἔλεγχος οὐ βλέπω 2ἐν οὗτος γάρ μαρτυρέω ὁ πρεσβύτερος 3πίστις νοιέω καταρτίζω ὁ αἰών ῥῆμα θεός εἰς ὁ μή ἐκ φαίνω ὁ βλέπω γίνομαι

4πίστις πλείων θυσία Ἄβελ παρά Κάϊν προσφέρω ὁ θεός διά ὅς μαρτυρέω εἰμί δίκαιος μαρτυρέω ἐπί ὁ δῶρον αὐτός ὁ θεός καί διά αὐτός ἀποθνήσκω ἔτι λαλέω 5πίστις Ἐνώχ μετατίθημι ὁ μή ὁράω θάνατος καί οὐ εὑρίσκω διότι μετατίθημι αὐτός ὁ θεός πρό γάρ ὁ μετάθεσις μαρτυρέω εὐαρεστέω ὁ θεός 6χωρίς δέ πίστις ἀδύνατος εὐαρεστέω πιστεύω γάρ δεῖ ὁ προσέρχομαι θεός ὅτι εἰμί καί ὁ ἐκζητέω αὐτός μισθαποδότης γίνομαι 7πίστις χρηματίζω Νῶε περί ὁ μηδέπω βλέπω εὐλαβέομαι κατασκευάζω κιβωτός εἰς σωτηρία ὁ οἶκος αὐτός διά ὅς κατακρίνω ὁ κόσμος καί ὁ κατά πίστις δικαιοσύνη γίνομαι κληρονόμος

8πίστις καλέω Ἀβραάμ ὑπακούω ἐξέρχομαι εἰς τόπος ὅς μέλλω λαμβάνω εἰς κληρονομία καί ἐξέρχομαι μή ἐπίσταμαι ποῦ ἔρχομαι 9πίστις παροικέω εἰς γῆ ὁ ἐπαγγελία ὡς ἀλλότριος ἐν σκηνή κατοικέω μετά Ἰσαάκ καί Ἰακώβ ὁ συγκληρονόμος ὁ ἐπαγγελία ὁ αὐτός 10ἐκδέχομαι γάρ ὁ ὁ θεμέλιος ἔχω πόλις ὅς τεχνίτης καί δημιουργός ὁ θεός 11πίστις καί αὐτός Σάῤῥα δύναμις εἰς καταβολή σπέρμα λαμβάνω καί παρά καιρός ἡλικία ἐπεί πιστός ἡγέομαι ὁ ἐπαγγέλλω 12διό καί ἀπό εἷς γεννάω καί οὗτος νεκρόω καθώς ὁ ἄστρον ὁ οὐρανός ὁ πλῆθος καί ὡς ὁ ἄμμος ὁ παρά ὁ χεῖλος ὁ θάλασσα ὁ ἀναρίθμητος

13κατά πίστις ἀποθνήσκω οὗτος πᾶς μή κομίζω ὁ ἐπαγγελία ἀλλά πόῤῥωθεν αὐτός ὁράω καί ἀσπάζομαι καί ὁμολογέω ὅτι ξένος καί παρεπίδημος εἰμί ἐπί ὁ γῆ 14ὁ γάρ τοιοῦτος λέγω ἐμφανίζω ὅτι πατρίς ἐπιζητέω 15καί εἰ μέν ἐκεῖνος μνημονεύω ἀπό ὅς ἔκβασις ἔχω ἄν καιρός ἀνακάμπτω 16νῦν δέ κρείττων ὀρέγομαι οὗτος εἰμί ἐπουράνιος διό οὐ ἐπαισχύνομαι αὐτός ὁ θεός θεός ἐπικαλέομαι αὐτός ἑτοιμάζω γάρ αὐτός πόλις

17πίστις προσφέρω Ἀβραάμ ὁ Ἰσαάκ πειράζω καί ὁ μονογενής προσφέρω ὁ ὁ ἐπαγγελία ἀναδέχομαι 18πρός ὅς λαλέω ὅτι ἐν Ἰσαάκ καλέω σύ σπέρμα 19λογίζομαι ὅτι καί ἐκ νεκρός ἐγείρω δυνατός ὁ θεός ὅθεν αὐτός καί ἐν παραβολή κομίζω 20πίστις περί μέλλω εὐλογέω Ἰσαάκ ὁ Ἰακώβ καί ὁ Ἠσαῦ 21πίστις Ἰακώβ ἀποθνήσκω ἕκαστος ὁ υἱός Ἰωσήφ εὐλογέω καί προσκυνέω ἐπί ὁ ἄκρον ὁ ῥάβδος αὐτός 22πίστις Ἰωσήφ τελευτάω περί ὁ ἔξοδος ὁ υἱός Ἰσραήλ μνημονεύω καί περί ὁ ὀστέον αὐτός ἐντέλλομαι

23πίστις Μωσεύς γεννάω κρύπτω τρίμηνον ὑπό ὁ πατήρ αὐτός διότι ὁράω ἀστεῖος ὁ παιδίον καί οὐ φοβέω ὁ διάταγμα ὁ βασιλεύς 24πίστις Μωσεύς μέγας γίνομαι ἀρνέομαι λέγω υἱός θυγάτηρ Φαραώ 25μᾶλλον αἱρέομαι συγκακουχέω ὁ λαός ὁ θεός ἤ πρόσκαιρος ἔχω ἁμαρτία ἀπόλαυσις 26μέγας πλοῦτος ἡγέομαι ὁ Αἴγυπτος θησαυρός ὁ ὀνειδισμός ὁ Χριστός ἀποβλέπω γάρ εἰς ὁ μισθαποδοσία 27πίστις καταλείπω Αἴγυπτος μή φοβέω ὁ θυμός ὁ βασιλεύς ὁ γάρ ἀόρατος ὡς ὁράω καρτερέω 28πίστις ποιέω ὁ πάσχα καί ὁ πρόσχυσις ὁ αἷμα ἵνα μή ὁ ὀλοθρεύω ὁ πρωτότοκος θιγγάνω αὐτός

29πίστις διαβαίνω ὁ ἐρυθρός θάλασσα ὡς διά ξηρός γῆ ὅς πεῖρα λαμβάνω ὁ Αἰγύπτιος καταπίνω 30πίστις ὁ τεῖχος Ἱεριχώ πίπτω κυκλόω ἐπί ἑπτά ἡμέρα 31πίστις Ῥαάβ ὁ πόρνη οὐ συναπόλλυμι ὁ ἀπειθέω δέχομαι ὁ κατάσκοπος μετά εἰρήνη

32καί τίς ἔτι λέγω ἐπιλείπω ἐγώ γάρ διηγέομαι ὁ χρόνος περί Γεδεών Βαράκ Σαμψών Ἰεφθάε Δαβίδ τέ καί Σαμουήλ καί ὁ προφήτης 33ὅς διά πίστις καταγωνίζομαι βασιλεία ἐργάζομαι δικαιοσύνη ἐπιτυγχάνω ἐπαγγελία φράσσω στόμα λέων 34σβέννυμι δύναμις πῦρ φεύγω στόμα μάχαιρα δυναμόω ἀπό ἀσθένεια γίνομαι ἰσχυρός ἐν πόλεμος παρεμβολή κλίνω ἀλλότριος 35λαμβάνω γυνή ἐκ ἀνάστασις ὁ νεκρός αὐτός ἄλλος δέ τυμπανίζω οὐ προσδέχομαι ὁ ἀπολύτρωσις ἵνα κρείττων ἀνάστασις τυγχάνω 36ἕτερος δέ ἐμπαιγμός καί μάστιξ πεῖρα λαμβάνω ἔτι δέ δεσμόν καί φυλακή 37λιθάζω πειράζω πρίζω ἐν φόνος μάχαιρα ἀποθνήσκω περιέρχομαι ἐν μηλωτή ἐν αἴγειος δέρμα ὑστερέω θλίβω κακουχέω 38ὅς οὐ εἰμί ἄξιος ὁ κόσμος ἐπί ἐρημία πλανάω καί ὄρος καί σπήλαιον καί ὁ ὀπή ὁ γῆ 39καί οὗτος πᾶς μαρτυρέω διά ὁ πίστις οὐ κομίζω ὁ ἐπαγγελία 40ὁ θεός περί ἡμᾶς κρείττων τὶς προβλέπω ἵνα μή χωρίς ἡμᾶς τελειόω

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Hebrews 10
Top of Page
Top of Page