ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4
1 John 4 Tischendorf
1ἀγαπητός μή πᾶς πνεῦμα πιστεύω ἀλλά δοκιμάζω ὁ πνεῦμα εἰ ἐκ ὁ θεός εἰμί ὅτι πολύς ψευδοπροφήτης ἐξέρχομαι εἰς ὁ κόσμος 2ἐν οὗτος γινώσκω ὁ πνεῦμα ὁ θεός πᾶς πνεῦμα ὅς ὁμολογέω Ἰησοῦς Χριστός ἐν σάρξ ἔρχομαι ἐκ ὁ θεός εἰμί 3καί πᾶς πνεῦμα ὅς μή ὁμολογέω ὁ Ἰησοῦς ἐκ ὁ θεός οὐ εἰμί καί οὗτος εἰμί ὁ ὁ ἀντίχριστος ὅς ἀκούω ὅτι ἔρχομαι καί νῦν ἐν ὁ κόσμος εἰμί ἤδη 4ὑμεῖς ἐκ ὁ θεός εἰμί τεκνίον καί νικάω αὐτός ὅτι μείζων εἰμί ὁ ἐν ὑμεῖς ἤ ὁ ἐν ὁ κόσμος 5αὐτός ἐκ ὁ κόσμος εἰμί διά οὗτος ἐκ ὁ κόσμος λαλέω καί ὁ κόσμος αὐτός ἀκούω 6ἡμᾶς ἐκ ὁ θεός εἰμί ὁ γινώσκω ὁ θεός ἀκούω ἡμᾶς ὅς οὐ εἰμί ἐκ ὁ θεός οὐ ἀκούω ἡμᾶς ἐκ οὗτος γινώσκω ὁ πνεῦμα ὁ ἀλήθεια καί ὁ πνεῦμα ὁ πλάνη

7ἀγαπητός ἀγαπάω ἀλλήλων ὅτι ὁ ἀγάπη ἐκ ὁ θεός εἰμί καί πᾶς ὁ ἀγαπάω ἐκ ὁ θεός γεννάω καί γινώσκω ὁ θεός 8ὁ μή ἀγαπάω οὐ γινώσκω ὁ θεός ὅτι ὁ θεός ἀγάπη εἰμί 9ἐν οὗτος φανερόω ὁ ἀγάπη ὁ θεός ἐν ἡμᾶς ὅτι ὁ υἱός αὐτός ὁ μονογενής ἀποστέλλω ὁ θεός εἰς ὁ κόσμος ἵνα ζάω διά αὐτός 10ἐν οὗτος εἰμί ὁ ἀγάπη οὐ ὅτι ἡμᾶς ἀγαπάω ὁ θεός ἀλλά ὅτι αὐτός ἀγαπάω ἡμᾶς καί ἀποστέλλω ὁ υἱός αὐτός ἱλασμός περί ὁ ἁμαρτία ἡμᾶς 11ἀγαπητός εἰ οὕτω ὁ θεός ἀγαπάω ἡμᾶς καί ἡμᾶς ὀφείλω ἀλλήλων ἀγαπάω 12θεός οὐδείς πώποτε θεάομαι ἐάν ἀγαπάω ἀλλήλων ὁ θεός ἐν ἡμᾶς μένω καί ὁ ἀγάπη αὐτός τελειόω ἐν ἡμᾶς εἰμί

13ἐν οὗτος γινώσκω ὅτι ἐν αὐτός μένω καί αὐτός ἐν ἡμᾶς ὅτι ἐκ ὁ πνεῦμα αὐτός δίδωμι ἡμᾶς 14καί ἡμᾶς θεάομαι καί μαρτυρέω ὅτι ὁ πατήρ ἀποστέλλω ὁ υἱός σωτήρ ὁ κόσμος 15ὅς ἄν ὁμολογέω ὅτι Ἰησοῦς εἰμί ὁ υἱός ὁ θεός ὁ θεός ἐν αὐτός μένω καί αὐτός ἐν ὁ θεός 16καί ἡμᾶς γινώσκω καί πιστεύω ὁ ἀγάπη ὅς ἔχω ὁ θεός ἐν ἡμᾶς ὁ θεός ἀγάπη εἰμί καί ὁ μένω ἐν ὁ ἀγάπη ἐν ὁ θεός μένω καί ὁ θεός ἐν αὐτός μένω 17ἐν οὗτος τελειόω ὁ ἀγάπη μετά ἡμᾶς ἵνα παῤῥησία ἔχω ἐν ὁ ἡμέρα ὁ κρίσις ὅτι καθώς ἐκεῖνος εἰμί καί ἡμᾶς εἰμί ἐν ὁ κόσμος οὗτος 18φόβος οὐ εἰμί ἐν ὁ ἀγάπη ἀλλά ὁ τέλειος ἀγάπη ἔξω βάλλω ὁ φόβος ὅτι ὁ φόβος κόλασις ἔχω ὁ δέ φοβέω οὐ τελειόω ἐν ὁ ἀγάπη 19ἡμᾶς ἀγαπάω ὅτι αὐτός πρῶτος ἀγαπάω ἡμᾶς 20ἐάν τὶς λέγω ὅτι ἀγαπάω ὁ θεός καί ὁ ἀδελφός αὐτός μισέω ψεύστης εἰμί ὁ γάρ μή ἀγαπάω ὁ ἀδελφός αὐτός ὅς ὁράω ὁ θεός ὅς οὐ ὁράω οὐ δύναμαι ἀγαπάω 21καί οὗτος ὁ ἐντολή ἔχω ἀπό αὐτός ἵνα ὁ ἀγαπάω ὁ θεός ἀγαπάω καί ὁ ἀδελφός αὐτός

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
1 John 3
Top of Page
Top of Page