977. bachar
Strong's Exhaustive Concordance
acceptable, appoint, choose choice, excellent, join, be rather, require

A primitive root; properly, to try, i.e. (by implication) select -- acceptable, appoint, choose (choice), excellent, join, be rather, require.

Forms and Transliterations
אֶֽבֲחַ֣ר אֶבְחֲרָ֖ה אֶבְחֲרָ֣ה אֶבְחַ֣ר אֶבְחַר־ אֶבְחָרֵ֔הוּ אֶבְחָרֵהוּ֒ אבחר אבחר־ אבחרה אבחרהו בְּחַרְתִּ֑יךָ בְּחַרְתִּ֖יךָ בְּחַרְתֶּ֖ם בְּחַרְתֶּ֥ם בְּחַרְתֶּֽם׃ בְּחַר־ בַּחֲר֨וּ בָּ֧חַר בָּֽחֲרוּ֙ בָּֽחַר־ בָּח֖וּר בָּחֳרִ֣י בָּחַ֔רְתִּי בָּחַ֔רְתָּ בָּחַ֖ר בָּחַ֗רְתִּי בָּחַ֙רְתִּי֙ בָּחַ֙רְתָּ֙ בָּחַ֛ר בָּחַ֞ר בָּחַ֣ר בָּחַ֣רְתִּי בָּחַ֣רְתָּ בָּחַ֣ר ׀ בָּחַ֤רְתִּי בָּחַ֥רְתִּי בָּחַ֥רְתָּ בָּחַ֧ר בָּחַ֨ר בָּחָ֑רְתִּי בָּחָ֑רְתָּ בָּחָֽרְתִּי׃ בָּחָֽרוּ׃ בָחַ֔רְתִּי בָחַ֣ר בָחַ֣רְתִּֽי בָחַ֣רְתִּי בָחַ֥ר בָחַ֨רְתִּי בָחָ֑רְתִּי בָחָֽרְתִּי׃ בָחָֽר׃ בָחָֽרוּ׃ בֹחֵ֤ר בחור בחר בחר־ בחר׃ בחרו בחרו׃ בחרי בחרת בחרתי בחרתי׃ בחרתיך בחרתם בחרתם׃ הַבֹּחֵ֖ר הבחר וְ֝תִבְחַ֗ר וְיִבְחֲר֣וּ וְנִבְחַ֥ר וַ֭יִּבְחַר וַיִּבְחַ֗ר וַיִּבְחַ֞ר וַיִּבְחַ֡ר וַיִּבְחַ֣ר וַיִּבְחַ֥ר וַיִּבְחַ֨ר וַיִּבְחַר֙ וַיִּבְחַר־ וַיִּבְחָרֶֽךָּ׃ וַתִּבְחַ֣ר וָאֶבְחַ֣ר וָאֶבְחַר֙ וּבָֽחֲר֖וּ וּבָֽחַרְתָּ֙ וּבָח֥וֹר וּבָחַ֜רְתִּי וּבָחַ֥ר וּבָחֹ֣ר ואבחר ובחור ובחר ובחרו ובחרת ובחרתי ויבחר ויבחר־ ויבחרו ויבחרך׃ ונבחר ותבחר יְחֻבַּ֔ר יִבְחַ֛ר יִבְחַ֜ר יִבְחַ֣ר יִבְחַ֤ר יִבְחַ֥ר יִבְחַ֨ר יִבְחַר֙ יִבְחַר֩ יִבְחַר֮ יִבְחַר־ יִבְחָ֑ר יִבְחָ֔ר יִבְחָֽר׃ יבחר יבחר־ יבחר׃ יחבר נִ֭בְחָר נִבְחֲרָה־ נִבְחָ֖ר נִבְחָ֣ר נִבְחָ֥ר נִבְחָֽר׃ נבחר נבחר׃ נבחרה־ תִּ֝בְחַ֗ר תִּֽבְחַ֣ר תִּבְחַ֥ר תִבְחַ֣ר תבחר ’e·ḇă·ḥar ’eḇ·ḥă·rāh ’eḇ·ḥā·rê·hū ’eḇ·ḥar ’eḇ·ḥar- ’eḇăḥar ’eḇḥar ’eḇḥar- ’eḇḥărāh ’eḇḥārêhū bā·ḥā·rə·tā bā·ḥā·rə·tî ḇā·ḥā·rə·tî ba·ḥă·rū bā·ḥă·rū bā·ḥā·rū ḇā·ḥā·rū bā·ḥar ḇā·ḥar ḇā·ḥār bā·ḥar- bā·ḥar·tā bā·ḥar·tî ḇā·ḥar·tî bā·ḥo·rî bā·ḥūr baChar baChareta baChareti baCharta baCharti baCharu baChur bāḥar ḇāḥar ḇāḥār bāḥar- bāḥārətā bāḥārətî ḇāḥārətî bāḥartā bāḥartî ḇāḥartî baḥărū bāḥărū bāḥārū ḇāḥārū bāḥorî bāḥūr bə·ḥar- bə·ḥar·tem bə·ḥar·tî·ḵā bechar becharTem becharTicha bəḥar- bəḥartem bəḥartîḵā ḇō·ḥêr bochoRi ḇōḥêr evaChar evchar evchaRah evchaRehu hab·bō·ḥêr habboCher habbōḥêr niḇ·ḥă·rāh- niḇ·ḥār niḇḥār niḇḥărāh- nivChar nivcharah Nivchor tiḇ·ḥar ṯiḇ·ḥar tiḇḥar ṯiḇḥar tivChar ū·ḇā·ḥă·rū ū·ḇā·ḥar ū·ḇā·ḥar·tā ū·ḇā·ḥar·tî ū·ḇā·ḥō·wr ū·ḇā·ḥōr ūḇāḥar ūḇāḥartā ūḇāḥartî ūḇāḥărū ūḇāḥōr ūḇāḥōwr uvaChar uvacharTa uvaCharti uvachaRu uvaChor vaChar vaChareti vaCharti vaCharu vaevChar vaiyivchar vaiyivchaReka vattivChar venivChar vetivChar veyivchaRu voCher wā’eḇḥar wā·’eḇ·ḥar wat·tiḇ·ḥar wattiḇḥar way·yiḇ·ḥā·re·kā way·yiḇ·ḥar way·yiḇ·ḥar- wayyiḇḥar wayyiḇḥar- wayyiḇḥārekā wə·niḇ·ḥar wə·ṯiḇ·ḥar wə·yiḇ·ḥă·rū wəniḇḥar wəṯiḇḥar wəyiḇḥărū yə·ḥub·bar yechubBar yəḥubbar yiḇ·ḥar yiḇ·ḥār yiḇ·ḥar- yiḇḥar yiḇḥār yiḇḥar- yivchar
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
976
Top of Page
Top of Page