6437. panah
Strong's Exhaustive Concordance
appear, at eventide, behold, cast out, come on, corner, dawning, empty,

A primitive root; to turn; by implication, to face, i.e. Appear, look, etc. -- appear, at (even-)tide, behold, cast out, come on, X corner, dawning, empty, go away, lie, look, mark, pass away, prepare, regard, (have) respect (to), (re-)turn (aside, away, back, face, self), X right (early).

Forms and Transliterations
בִּפְנוֹתָ֖ם בפנותם הִפְנ֑וּ הִפְנ֛וּ הִפְנ֤וּ הִפְנְתָ֥ה הִפְנָה־ הַפֹּנ֖וֹת הַפֹּנֶ֖ה הַפֹּנֶ֣ה הַפֹּנֶ֥ה הַפּוֹנֶ֔ה הַפּוֹנֶ֣ה הָפְנוּ֙ הפונה הפנה הפנה־ הפנו הפנות הפנתה וְאֶפְנֶ֥ה וַיִּ֖פֶן וַיִּ֜פֶן וַיִּ֣פֶן וַיִּ֤פֶן וַיִּ֥פֶן וַיִּ֧פֶן וַיִּפְנ֖וּ וַיִּפְנ֞וּ וַיִּפְנ֣וּ וַיִּפְנ֤וּ וַיִּפְנ֥וּ וַיִּפְנוּ֙ וַיֶּ֤פֶן וַנֵּ֙פֶן֙ וַנֵּ֜פֶן וַנֵּ֣פֶן וַתֵּ֛פֶן וָאֵ֗פֶן וּפִנָּה־ וּפִנּ֣וּ וּפָנִ֜יתָ וּפָנִ֣יתִֽי וּפָנִ֣יתִי וּפָנִ֣יתָ וּפָנִ֤יתִֽי וּפָנִ֥יתָ וּפָנָ֞ה וּפָנָ֥ה ואפן ואפנה ויפן ויפנו ונפן ופנה ופנה־ ופנו ופנית ופניתי ותפן יִ֝פְנֶה יִפְנ֔וּ יִפְנֶ֔ה יִפְנֶ֖ה יִפְנֶ֛ה יִפְנֶ֣ה יִפְנֶ֤ה יִפְנֶ֥ה יִפְנֶה֙ יִפְנוּ֙ יפנה יפנו כְּהַפְנֹת֤וֹ כהפנתו לִפְנ֣וֹת לִפְנ֤וֹת לִפְנ֥וֹת לִפְנֽוֹת־ לפנות לפנות־ מַפְנֶֽה׃ מָפְנֶ֣ה מפנה מפנה׃ פְּנ֣וּ פְּנ֣וּ ׀ פְּנ֥וֹת פְּנ֥וּ פְּנ֨וּ פְּנֵ֣ה פְּנֵ֥ה פְּנֵה־ פְּנוֹת֙ פְּנוּ֩ פְּנוּ־ פְנוּ־ פִּנִּ֣יתִי פִּנִּ֥יתָ פִּנָּ֖ה פַּנּ֖וּ פַּנּוּ־ פָּ֭נָה פָּנ֔וּ פָּנ֣וּ פָּנִ֑ינוּ פָּנָ֣ה פָּנֹ֤ה פָנ֥וּ פָנִ֔יתָ פָנָ֔ה פָנָ֣ה פָנָ֥ה פֹּנִ֣ים פֹּנִים֙ פֹּנֶ֖ה פֹּנֶ֣ה פֹנִ֣ים ׀ פֹנִ֨ים ׀ פֹנֶ֤ה פנה פנה־ פנו פנו־ פנות פנים פנינו פנית פניתי תִּפְנ֤וּ תִּפְנֶ֖ה תִּפְנֶ֤ה תִּפְנֶֽה׃ תִּפְנוּ֙ תֵּ֖פֶן תֵּ֗פֶן תֵּ֣פֶן תפן תפנה תפנה׃ תפנו bifnoTam bip̄·nō·w·ṯām bip̄nōwṯām faNah faNita faNu fenu foNeh foNim hā·p̄ə·nū hafeNu hap·pō·neh hap·pō·nō·wṯ hap·pō·w·neh hāp̄ənū happoNeh happōneh happoNot happōnōwṯ happōwneh hifnah hifneTah hifNu hip̄·nāh- hip̄·nə·ṯāh hip̄·nū hip̄nāh- hip̄nəṯāh hip̄nū kə·hap̄·nō·ṯōw kehafnoTo kəhap̄nōṯōw lifNot lip̄·nō·wṯ lip̄·nō·wṯ- lip̄nōwṯ lip̄nōwṯ- mā·p̄ə·neh mafeNeh mafNeh map̄·neh māp̄əneh map̄neh pā·nāh p̄ā·nāh pā·nî·nū p̄ā·nî·ṯā pā·nōh pā·nū p̄ā·nū pan·nū pan·nū- Panah pānāh p̄ānāh paNinu pānînū p̄ānîṯā panNu pannū pannū- paNoh pānōh paNu pānū p̄ānū pə·nêh pə·nêh- pə·nō·wṯ pə·nū pə·nū- p̄ə·nū- peneh pənêh pənêh- peNot pənōwṯ peNu pənū pənū- p̄ənū- pin·nāh pin·nî·ṯā pin·nî·ṯî pinNah pinnāh pinNita pinnîṯā pinNiti pinnîṯî pō·neh p̄ō·neh pō·nîm p̄ō·nîm poNeh pōneh p̄ōneh poNim pōnîm p̄ōnîm tê·p̄en Tefen têp̄en tifNeh tifNu tip̄·neh tip̄·nū tip̄neh tip̄nū ū·p̄ā·nāh ū·p̄ā·nî·ṯā ū·p̄ā·nî·ṯî ū·p̄in·nāh- ū·p̄in·nū ufaNah ufaNita ufaNiti ufinnah ufinNu ūp̄ānāh ūp̄ānîṯā ūp̄ānîṯî ūp̄innāh- ūp̄innū vaEfen vaiYefen vaiYifen vaiyifNu vanNefen vatTefen veefNeh wā’êp̄en wā·’ê·p̄en wan·nê·p̄en wannêp̄en wat·tê·p̄en wattêp̄en way·ye·p̄en way·yi·p̄en way·yip̄·nū wayyep̄en wayyip̄en wayyip̄nū wə’ep̄neh wə·’ep̄·neh yifNeh yifNu yip̄·neh yip̄·nū yip̄neh yip̄nū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
6436
Top of Page
Top of Page