1245. baqash
Strong's Exhaustive Concordance
ask, beg, beseech, desire, enquire, get, make inquisition, procure,

A primitive root; to search out (by any method, specifically in worship or prayer); by implication, to strive after -- ask, beg, beseech, desire, enquire, get, make inquisition, procure, (make) request, require, seek (for).

Forms and Transliterations
אֲבַ֫קֵּ֥שׁ אֲבַקְשֶׁ֥נּוּ אֲבַקְשָׁ֕ה אֲבַקְשָׁ֖ה אֲבַקֵּ֗שׁ אֲבַקֵּ֤שׁ אֲבַקֵּ֥שׁ אֲבַקֵּֽשׁ׃ אֲבַקֵּשׁ֙ אֲבַקֶּשׁ־ אבקש אבקש־ אבקש׃ אבקשה אבקשנו בִּמְבַקְשֵׁ֖י בִּקְשָׁ֥ה בִּקְשֻׁ֔הוּ בִּקְשׁ֣וּ בִּקְשׁ֤וּ בִּקְשׁ֧וּ בִּקְשׁוּ֙ בִּקֵּ֖שׁ בִּקֵּ֣שׁ בִּקֵּ֤שׁ בִּקֵּ֥שׁ בִּקֵּשׁ֩ בִּקֶּשׁ־ בִּקַּ֕שְׁתִּי בִּקַּשְׁתִּ֖יו בִּקַּשְׁתִּ֙יהוּ֙ בִקְשָׁה֙ בִקְשֻׁ֑נִי בִקְשֻׁ֖הוּ בִקְשׁ֖וּ בִקְשׁ֥וּ בִקֵּ֗שׁ בִקֵּ֥שׁ בִקַּ֔שְׁתִּי בִקַּשְׁתֶּ֑ם בַּקְּשׁ֖וּ בַּקְּשׁ֣וּ בַּקְּשׁ֤וּ בַּקְּשׁ֥וּ בַּקְּשׁוּ־ בַּקֵּ֖שׁ בַּקֵּ֣שׁ בַקְּשׁ֑וּנִי במבקשי בקש בקש־ בקשה בקשהו בקשו בקשו־ בקשוני בקשני בקשתי בקשתיהו בקשתיו בקשתם הַֽמְבַקְשִׁ֖ים הַֽמְבַקְשִׁ֥ים המבקשים וְהַֽמְבַקְשִׁ֥ים וִֽיבַקְשׁ֖וּ וִֽיבַקְשׁ֣וּ וִיבַקְשׁ֣וּ וַיְבַקְשֵׁ֤הוּ וַיְבַקְשֻׁ֖הוּ וַיְבַקְשׁ֔וּ וַיְבַקְשׁ֥וּ וַיְבַקְשׁ֧וּ וַיְבַקְשׁוּ֙ וַיְבַקֵּ֖שׁ וַיְבַקֵּ֣שׁ וַיְבַקֵּ֤שׁ וַיְבַקֵּ֥שׁ וַיְבַקֵּ֨שׁ וַיְבַקֵּשׁ֙ וַיְבַקֵּשׁ֩ וַיְבֻקַּ֤שׁ וַנְּבַקְשָׁ֥ה וָֽ֝אֲבַקְשֵׁ֗הוּ וָאֲבַקְשָׁ֣ה וָאֲבַקֵּ֣שׁ וּ֝מְבַקֵּ֗שׁ וּֽתְבֻקְשִׁ֗י וּבִקְשָׁ֖תַם וּבִקְשׁ֣וּ וּבִקְשׁ֤וּ וּבִקְשׁ֥וּ וּבִקְשׁוּ֙ וּבִקֵּ֣שׁ וּבִקַּשְׁתֶּ֖ם וּבִקַּשְׁתֶּ֥ם וּבַקְשׁ֣וּ וּבַקֵּ֥שׁ וּלְבַקֵּ֖שׁ וּלְבַקֵּ֥שׁ וּמְבַקְשֵׁ֥י וּמְבַקֵּ֥שׁ וּנְבַקְשֶׁ֖נּוּ ואבקש ואבקשה ואבקשהו ובקש ובקשו ובקשתם והמבקשים ויבקש ויבקשהו ויבקשו ולבקש ומבקש ומבקשי ונבקשה ונבקשנו ותבקשי יְבַקְשׁ֕וּ יְבַקְשׁ֞וּ יְבַקְשׁ֣וּ יְבַקְשׁ֥וּ יְבַקֵּ֔שׁ יְבַקֵּ֣שׁ יְבַקֵּ֥שׁ יְבַקֵּֽשׁ׃ יְבַקֵּֽשׁוּ׃ יְבַקֶּשׁ־ יְבֻקַּ֞שׁ יבקש יבקש־ יבקש׃ יבקשו יבקשו׃ לְבַקְשֵׁ֤נִי לְבַקְשֽׁוֹ׃ לְבַקֵּ֔שׁ לְבַקֵּ֕שׁ לְבַקֵּ֖שׁ לְבַקֵּ֛שׁ לְבַקֵּ֣שׁ לְבַקֵּ֤שׁ לְבַקֵּ֥שׁ לְבַקֵּשׁ֒ לְבַקֵּשׁ֙ לְבַקֶּשְׁךָ֔ לבקש לבקשו׃ לבקשך לבקשני מְ֝בַקְשֵׁ֗י מְבַ֫קְשֶׁ֥יךָ מְבַקְּשִׁ֣ים מְבַקְשִׁ֑ים מְבַקְשִׁ֖ים מְבַקְשִׁ֗ים מְבַקְשִׁ֣ים מְבַקְשִׁ֥ים מְבַקְשִׁ֧ים מְבַקְשֵׁ֣י מְבַקְשֵׁ֥י מְבַקְשֵׁ֨י מְבַקְשֵׁ֪י מְבַקְשֵׁ֬י מְבַקְשֵׁי־ מְבַקְשֶׁ֑יךָ מְבַקְשֶׁ֙יהָ֙ מְבַקְשָׁיו֙ מְבַקֵּ֑שׁ מְבַקֵּ֔שׁ מְבַקֵּ֖שׁ מְבַקֵּ֗שׁ מְבַקֵּ֛שׁ מְבַקֵּ֣שׁ מְבַקֵּ֥שׁ מְבַקֵּֽשׁ׃ מְבַקֶּשׁ־ מבקש מבקש־ מבקש׃ מבקשי מבקשי־ מבקשיה מבקשיו מבקשיך מבקשים נְבַקֵּ֔שׁ נבקש תְּבַקְשִׁ֥י תְּבַקְשֵׁם֙ תְּבַקְשֶׁ֑נָּה תְּבַקְשֶׁ֑נּוּ תְּבַקְשֶׁ֥נָּה תְּבַקְשׁ֖וּ תְּבַקֵּ֑שׁ תְּבַקֵּֽשׁ׃ תְּבַקֵּשׁ֑וּן תְּבַקֶּשׁ־ תְבַקֵּ֥שׁ תבקש תבקש־ תבקש׃ תבקשו תבקשון תבקשי תבקשם תבקשנה תבקשנו ’ă·ḇaq·qêš ’ă·ḇaq·qeš- ’ă·ḇaq·šāh ’ă·ḇaq·šen·nū ’ăḇaqqêš ’ăḇaqqeš- ’ăḇaqšāh ’ăḇaqšennū avakkesh avakShah avakShennu bakKesh bakkeshu baq·qə·šū baq·qə·šū- ḇaq·qə·šū·nî baq·qêš baqqêš baqqəšū baqqəšū- ḇaqqəšūnî bikKashti bikkashTihu bikkashTiv bikKesh bikShah bikShu bikShuhu bim·ḇaq·šê bimḇaqšê bimvakShei ḇiq·qaš·tem biq·qaš·tî ḇiq·qaš·tî biq·qaš·tî·hū biq·qaš·tîw biq·qêš ḇiq·qêš biq·qeš- biq·šāh ḇiq·šāh biq·šū ḇiq·šū biq·šu·hū ḇiq·šu·hū ḇiq·šu·nî ḇiqqaštem biqqaštî ḇiqqaštî biqqaštîhū biqqaštîw biqqêš ḇiqqêš biqqeš- biqšāh ḇiqšāh biqšū ḇiqšū biqšuhū ḇiqšuhū ḇiqšunî ham·ḇaq·šîm hamḇaqšîm hamvakShim lə·ḇaq·qêš lə·ḇaq·qeš·ḵā lə·ḇaq·šê·nî lə·ḇaq·šōw ləḇaqqêš ləḇaqqešḵā ləḇaqšênî ləḇaqšōw levakKesh levakkeshCha levakSheni levakSho mə·ḇaq·qə·šîm mə·ḇaq·qêš mə·ḇaq·qeš- mə·ḇaq·šāw mə·ḇaq·šê mə·ḇaq·šê- mə·ḇaq·še·hā mə·ḇaq·še·ḵā mə·ḇaq·šîm məḇaqqêš məḇaqqeš- məḇaqqəšîm məḇaqšāw məḇaqšê məḇaqšê- məḇaqšehā məḇaqšeḵā məḇaqšîm mevakKesh mevakkeShim mevakShav mevakShei meVakSheicha mevakSheiha mevakShim nə·ḇaq·qêš nəḇaqqêš nevakKesh tə·ḇaq·qê·šūn tə·ḇaq·qêš ṯə·ḇaq·qêš tə·ḇaq·qeš- tə·ḇaq·šêm tə·ḇaq·šen·nāh tə·ḇaq·šen·nū tə·ḇaq·šî tə·ḇaq·šū təḇaqqêš ṯəḇaqqêš təḇaqqeš- təḇaqqêšūn təḇaqšêm təḇaqšennāh təḇaqšennū təḇaqšî təḇaqšū tevakKesh tevakkeShun tevakShem tevakShennah tevakShennu tevakShi tevakShu ū·ḇaq·qêš ū·ḇaq·šū ū·ḇiq·qaš·tem ū·ḇiq·qêš ū·ḇiq·šā·ṯam ū·ḇiq·šū ū·lə·ḇaq·qêš ū·mə·ḇaq·qêš ū·mə·ḇaq·šê ū·nə·ḇaq·šen·nū ū·ṯə·ḇuq·šî ūḇaqqêš ūḇaqšū ūḇiqqaštem ūḇiqqêš ūḇiqšāṯam ūḇiqšū ūləḇaqqêš ulevakKesh ūməḇaqqêš ūməḇaqšê umevakKesh umevakShei ūnəḇaqšennū unevakShennu ūṯəḇuqšî utevukShi uvakKesh uvakShu uvikkashTem uvikKesh uvikShatam uvikShu vaavakKesh vaavakShah vaavakShehu vakkeShuni vannevakShah vayvakKesh vayvakShehu vayvakShu vayvakShuhu vayvukKash vehamvakShim vikkashTem vikKashti vikKesh vikShah vikShu vikShuhu vikShuni vivakShu wā’ăḇaqqêš wā’ăḇaqšāh wā’ăḇaqšêhū wā·’ă·ḇaq·qêš wā·’ă·ḇaq·šāh wā·’ă·ḇaq·šê·hū wan·nə·ḇaq·šāh wannəḇaqšāh way·ḇaq·qêš way·ḇaq·šê·hū way·ḇaq·šū way·ḇaq·šu·hū way·ḇuq·qaš wayḇaqqêš wayḇaqšêhū wayḇaqšū wayḇaqšuhū wayḇuqqaš wə·ham·ḇaq·šîm wəhamḇaqšîm wî·ḇaq·šū wîḇaqšū yə·ḇaq·qê·šū yə·ḇaq·qêš yə·ḇaq·qeš- yə·ḇaq·šū yə·ḇuq·qaš yəḇaqqêš yəḇaqqeš- yəḇaqqêšū yəḇaqšū yəḇuqqaš yevakKesh yevakKeshu yevakShu yevukKash
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
1244
Top of Page
Top of Page