5624. ὠφέλιμος (óphelimos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5624. ὠφέλιμος (óphelimos) — 4 Occurrences

1 Timothy 4:8 Adj-NMS
GRK: ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος ἡ δὲ
NAS: is only of little profit, but godliness
INT: a little is profitable but

1 Timothy 4:8 Adj-NMS
GRK: πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν ἐπαγγελίαν
NAS: but godliness is profitable for all things,
INT: for everything profitable is promise

2 Timothy 3:16 Adj-NMS
GRK: θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν
NAS: is inspired by God and profitable for teaching,
INT: God-breathed and profitable for teaching

Titus 3:8 Adj-NNP
GRK: καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις
NAS: are good and profitable for men.
INT: excellent and profitable to men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page