4395. προφητεύω (prophéteuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4395. προφητεύω (prophéteuó) — 28 Occurrences

Matthew 7:22 V-AIA-1P
GRK: σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ
NAS: Lord, did we not prophesy in Your name,
KJV: have we not prophesied in thy name?
INT: your name did we prophesy and [in]

Matthew 11:13 V-AIA-3P
GRK: ἕως Ἰωάννου ἐπροφήτευσαν
NAS: and the Law prophesied until
KJV: and the law prophesied until John.
INT: until John prophesied

Matthew 15:7 V-AIA-3S
GRK: ὑποκριταί καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν
NAS: rightly did Isaiah prophesy of you:
KJV: did Esaias prophesy of you,
INT: Hypocrites rightly prophesied concerning you

Matthew 26:68 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες Προφήτευσον ἡμῖν χριστέ
NAS: and said, Prophesy to us, You Christ;
KJV: Saying, Prophesy unto us, thou Christ,
INT: saying Prophesy to us Christ

Mark 7:6 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς Καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαίας περὶ
NAS: did Isaiah prophesy of you hypocrites,
KJV: Well hath Esaias prophesied of you
INT: to them Rightly prophesied Isaiah concerning

Mark 14:65 V-AMA-2S
GRK: λέγειν αὐτῷ Προφήτευσον καὶ οἱ
NAS: and to say to Him, Prophesy! And the officers
KJV: unto him, Prophesy: and
INT: to say to him Prophesy and the

Luke 1:67 V-AIA-3S
GRK: ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν λέγων
NAS: Spirit, and prophesied, saying:
KJV: Ghost, and prophesied, saying,
INT: Holy and prophesied saying

Luke 22:64 V-AMA-2S
GRK: ἐπηρώτων λέγοντες Προφήτευσον τίς ἐστιν
NAS: Him, saying, Prophesy, who
KJV: him, saying, Prophesy, who is it
INT: were asking saying Prophesy who is

John 11:51 V-AIA-3S
GRK: ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν
NAS: that year, he prophesied that Jesus
KJV: that year, he prophesied that Jesus
INT: year that prophesied that was about

Acts 2:17 V-FIA-3P
GRK: σάρκα καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ
NAS: AND YOUR DAUGHTERS SHALL PROPHESY, AND YOUR YOUNG MEN
KJV: daughters shall prophesy, and
INT: flesh and will prophesy the sons

Acts 2:18 V-FIA-3P
GRK: μου καὶ προφητεύσουσιν
NAS: OF MY SPIRIT And they shall prophesy.
KJV: Spirit; and they shall prophesy:
INT: of me and they will prophesy

Acts 19:6 V-IIA-3P
GRK: γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον
NAS: with tongues and prophesying.
KJV: with tongues, and prophesied.
INT: with tongues and prophesying

Acts 21:9 V-PPA-NFP
GRK: τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι
NAS: daughters who were prophetesses.
KJV: virgins, which did prophesy.
INT: four virgins who prophesied

1 Corinthians 11:4 V-PPA-NMS
GRK: προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς
NAS: or prophesying disgraces
KJV: or prophesying, having
INT: praying or prophesying [anything] on [his] head

1 Corinthians 11:5 V-PPA-NFS
GRK: προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ
NAS: or prophesying disgraces
KJV: or prophesieth with [her] head
INT: praying or prophesying revealed with the

1 Corinthians 13:9 V-PIA-1P
GRK: ἐκ μέρους προφητεύομεν
NAS: in part and we prophesy in part;
KJV: part, and we prophesy in part.
INT: in part we prophesy

1 Corinthians 14:1 V-PSA-2P
GRK: δὲ ἵνα προφητεύητε
NAS: [gifts], but especially that you may prophesy.
KJV: rather that ye may prophesy.
INT: moreover that you might prophesy

1 Corinthians 14:3 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ
NAS: But one who prophesies speaks to men
KJV: But he that prophesieth speaketh
INT: he who however prophesies to men speaks [for]

1 Corinthians 14:4 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ
NAS: himself; but one who prophesies edifies
KJV: but he that prophesieth edifieth
INT: he who however prophesies [the] church builds up

1 Corinthians 14:5 V-PSA-2P
GRK: δὲ ἵνα προφητεύητε μείζων δὲ
NAS: but [even] more that you would prophesy; and greater
KJV: rather that ye prophesied: for greater
INT: however that you should prophesy greater moreover

1 Corinthians 14:5 V-PPA-NMS
GRK: δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ
NAS: and greater is one who prophesies than
KJV: greater [is] he that prophesieth than
INT: moreover [is] he that prophesies than he that

1 Corinthians 14:24 V-PSA-3P
GRK: δὲ πάντες προφητεύωσιν εἰσέλθῃ δέ
NAS: all prophesy, and an unbeliever
KJV: if all prophesy, and there come in
INT: however all prophesy should come in moreover

1 Corinthians 14:31 V-PNA
GRK: ἕνα πάντες προφητεύειν ἵνα πάντες
NAS: For you can all prophesy one by one,
KJV: ye may all prophesy one by one, that
INT: one all prophesy that all

1 Corinthians 14:39 V-PNA
GRK: ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν καὶ τὸ
NAS: desire earnestly to prophesy, and do not forbid
KJV: covet to prophesy, and
INT: be desirous to prophesy and

1 Peter 1:10 V-APA-NMP
GRK: ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες
NAS: the prophets who prophesied of the grace
KJV: who prophesied of
INT: you grace having prophesied

Jude 1:14 V-AIA-3S
GRK: προεφήτευσεν δὲ καὶ
NAS: [generation] from Adam, prophesied, saying,
KJV: Adam, prophesied of these,
INT: prophesied moreover also

Revelation 10:11 V-ANA
GRK: σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς
NAS: to me, You must prophesy again
KJV: Thou must prophesy again before
INT: you again to prophesy as to peoples

Revelation 11:3 V-FIA-3P
GRK: μου καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας
NAS: witnesses, and they will prophesy for twelve
KJV: and they shall prophesy a thousand
INT: of me and they will prophesy days a thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page