4098. πίπτω, (piptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4098. πίπτω, (piptó) — 91 Occurrences

Matthew 2:11 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῦ καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ
NAS: His mother; and they fell to the ground and worshiped
KJV: and fell down, and worshipped
INT: of him and having fallen down worshipped him

Matthew 4:9 V-APA-NMS
GRK: δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι
NAS: You, if You fall down and worship
KJV: if thou wilt fall down and worship
INT: will I give if having fallen down you will worship me

Matthew 7:25 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔπεσεν τεθεμελίωτο γὰρ
NAS: that house; and [yet] it did not fall, for it had been founded
KJV: house; and it fell not: for
INT: and not it fell it had been founded indeed

Matthew 7:27 V-AIA-3S
GRK: ἐκείνῃ καὶ ἔπεσεν καὶ ἦν
NAS: The rain fell, and the floods came,
KJV: house; and it fell: and great
INT: upon that and it fell and was

Matthew 10:29 V-FIM-3S
GRK: αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν
NAS: And [yet] not one of them will fall to the ground
KJV: shall not fall on the ground
INT: them not will fall to the

Matthew 13:4 V-AIA-3S
GRK: ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν
NAS: some [seeds] fell beside
KJV: some [seeds] fell by
INT: some indeed fell along the

Matthew 13:5 V-AIA-3S
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ
NAS: Others fell on the rocky
KJV: Some fell upon stony places,
INT: other moreover fell upon the

Matthew 13:7 V-AIA-3S
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς
NAS: Others fell among the thorns,
KJV: And some fell among thorns;
INT: other moreover fell upon the

Matthew 13:8 V-AIA-3S
GRK: ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν
NAS: And others fell on the good soil
KJV: But other fell into good
INT: other moreover fell upon the

Matthew 15:14 V-FIP-3P
GRK: εἰς βόθυνον πεσοῦνται
NAS: both will fall into a pit.
KJV: both shall fall into
INT: into a pit will fall

Matthew 15:27 V-PPA-GNP
GRK: ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς
NAS: on the crumbs which fall from their masters'
KJV: the crumbs which fall from their
INT: crumbs which fall from the

Matthew 17:6 V-AIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: heard [this], they fell face
KJV: heard [it], they fell on
INT: the disciples fell upon face

Matthew 17:15 V-PIA-3S
GRK: πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ
NAS: for he often falls into the fire
KJV: for ofttimes he falleth into the fire,
INT: often indeed he falls into the

Matthew 18:26 V-APA-NMS
GRK: πεσὼν οὖν ὁ
NAS: the slave fell [to the ground] and prostrated himself before
KJV: therefore fell down, and worshipped
INT: Having fallen down therefore the

Matthew 18:29 V-APA-NMS
GRK: πεσὼν οὖν ὁ
NAS: his fellow slave fell [to the ground] and [began] to plead
KJV: his fellowservant fell down at his
INT: Having fallen down therefore the

Matthew 21:44 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν
NAS: And he who falls on this stone
KJV: And whosoever shall fall on this
INT: And the [one] having fallen on the

Matthew 21:44 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν
NAS: but on whomever it falls, it will scatter him like dust.
KJV: whomsoever it shall fall, it will grind
INT: moreover anyhow it shall fall it will grind to powder him

Matthew 24:29 V-FIP-3P
GRK: οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ
NAS: AND THE STARS WILL FALL from the sky,
KJV: and the stars shall fall from heaven,
INT: the stars will fall from the

Matthew 26:39 V-AIA-3S
GRK: προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: beyond [them], and fell on His face
KJV: a little further, and fell on his
INT: having gone forward a little he fell upon face

Mark 4:4 V-AIA-3S
GRK: ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν
NAS: some [seed] fell beside
KJV: he sowed, some fell by the way side,
INT: some indeed fell along the

Mark 4:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ
NAS: Other [seed] fell on the rocky
KJV: And some fell on stony ground,
INT: and other fell upon the

Mark 4:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς
NAS: Other [seed] fell among the thorns,
KJV: And some fell among thorns,
INT: And another fell among the

Mark 4:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν
NAS: Other [seeds] fell into the good
KJV: And other fell on good
INT: And another fell into the

Mark 5:22 V-PIA-3S
GRK: ἰδὼν αὐτὸν πίπτει πρὸς τοὺς
NAS: up, and on seeing Him, fell at His feet
KJV: when he saw him, he fell at his
INT: having seen him falls at the

Mark 9:20 V-APA-NMS
GRK: αὐτόν καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς
NAS: threw him into a convulsion, and falling to the ground,
KJV: him; and he fell on the ground,
INT: him and having fallen upon the

Mark 13:25 V-PPA-NMP
GRK: τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες καὶ αἱ
NAS: AND THE STARS WILL BE FALLING from heaven,
INT: of the heaven falling and the

Mark 14:35 V-IIA-3S
GRK: προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς
NAS: beyond [them], and fell to the ground
KJV: a little, and fell on
INT: having gone forward a little he fell upon the

Luke 5:12 V-APA-NMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: Jesus, he fell on his face
KJV: seeing Jesus fell on [his] face,
INT: Jesus having fallen upon [his] face

Luke 6:49 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς συνέπεσεν καὶ ἐγένετο
KJV: and immediately it fell; and the ruin
INT: and immediately it fell and was

Luke 8:5 V-AIA-3S
GRK: ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν
NAS: some fell beside
KJV: sowed, some fell by the way side;
INT: some indeed fell along the

Luke 8:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ
NAS: Other [seed] fell among the thorns;
KJV: And some fell among thorns;
INT: and other fell in [the] midst

Luke 8:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν
NAS: Other [seed] fell into the good soil,
KJV: And other fell on good
INT: and other fell upon the

Luke 8:14 V-APA-NNS
GRK: τὰς ἀκάνθας πεσόν οὗτοί εἰσιν
NAS: The [seed] which fell among
KJV: And that which fell among thorns
INT: the thorns has fallen these are

Luke 8:41 V-APA-NMS
GRK: ὑπῆρχεν καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς
NAS: of the synagogue; and he fell at Jesus'
KJV: and he fell down at
INT: was and having fallen at the

Luke 10:18 V-APA-AMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα
NAS: Satan fall from heaven
KJV: as lightning fall from heaven.
INT: the heaven having fallen

Luke 11:17 V-PIA-3S
GRK: ἐπὶ οἶκον πίπτει
NAS: [divided] against itself falls.
KJV: [divided] against a house falleth.
INT: against a house falls

Luke 13:4 V-AIA-3S
GRK: ἐφ' οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος
NAS: in Siloam fell and killed
KJV: in Siloam fell, and slew
INT: on whom fell the tower

Luke 14:5 V-FIM-3S
GRK: εἰς φρέαρ πεσεῖται καὶ οὐκ
NAS: an ox fall into a well,
INT: into a pit will fall and not

Luke 16:17 V-ANA
GRK: μίαν κεραίαν πεσεῖν
NAS: stroke of a letter of the Law to fail.
KJV: tittle of the law to fail.
INT: one tittle to fail

Luke 16:21 V-PPA-GNP
GRK: ἀπὸ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς
NAS: to be fed with the [crumbs] which were falling from the rich man's
KJV: which fell from
INT: from what fell from the

Luke 17:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: and he fell on his face at His feet,
KJV: And fell down on [his] face
INT: and fell on [his] face

Luke 20:18 V-APA-NMS
GRK: πᾶς ὁ πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον
NAS: Everyone who falls on that stone
KJV: Whosoever shall fall upon that
INT: Everyone who has fallen on that

Luke 20:18 V-ASA-3S
GRK: δ' ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν
NAS: but on whomever it falls, it will scatter him like dust.
KJV: whomsoever it shall fall, it will grind
INT: moreover anyhow it might fall it will grind to powder him

Luke 21:24 V-FIP-3P
GRK: καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης
NAS: and they will fall by the edge
KJV: And they shall fall by the edge
INT: And they will fall by [the] edge of [the] sword

Luke 23:30 V-AMA-2P
GRK: τοῖς ὄρεσιν πέσετε ἐφ' ἡμᾶς
NAS: TO THE MOUNTAINS, 'FALL ON US,' AND TO THE HILLS,
KJV: to say to the mountains, Fall on us;
INT: to the mountains Fall upon us

John 11:32 V-AIA-3S
GRK: ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς
NAS: was, she saw Him, and fell at His feet,
KJV: and saw him, she fell down at his
INT: having seen him fell of him at

John 12:24 V-APA-NMS
GRK: τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν
NAS: of wheat falls into the earth
KJV: a corn of wheat fall into the ground
INT: of wheat having fallen into the

John 18:6 V-AIA-3P
GRK: ὀπίσω καὶ ἔπεσαν χαμαί
NAS: back and fell to the ground.
KJV: backward, and fell to the ground.
INT: back and fell to [the] ground

Acts 1:26 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος
NAS: for them, and the lot fell to Matthias;
KJV: and the lot fell upon Matthias;
INT: for them and fell the lot

Acts 5:5 V-APA-NMS
GRK: λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν καὶ
NAS: Ananias fell down and breathed his last;
KJV: words fell down, and gave up the ghost:
INT: words these having fallen down breathed his last And

Acts 5:10 V-AIA-3S
GRK: ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα
NAS: And immediately she fell at his feet
KJV: Then fell she down straightway at
INT: she fell down moreover immediately

Acts 9:4 V-APA-NMS
GRK: καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν
NAS: and he fell to the ground and heard
KJV: And he fell to the earth,
INT: and having fallen on the

Acts 10:25 V-APA-NMS
GRK: ὁ Κορνήλιος πεσὼν ἐπὶ τοὺς
NAS: met him, and fell at his feet
KJV: met him, and fell down at his feet,
INT: Cornelius having fallen at the

Acts 13:11 V-AIA-3S
GRK: παραχρῆμα τε ἔπεσεν ἐπ' αὐτὸν
NAS: and a darkness fell upon him, and he went about
INT: immediately moreover fell upon him

Acts 15:16 V-RPA-AFS
GRK: Δαυὶδ τὴν πεπτωκυῖαν καὶ τὰ
NAS: OF DAVID WHICH HAS FALLEN, AND I WILL REBUILD
KJV: which is fallen down; and
INT: of David which is fallen and the

Acts 20:9 V-AIA-3S
GRK: τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ
NAS: by sleep and fell down
INT: the sleep he fell from the

Acts 22:7 V-AIA-1S
GRK: ἔπεσά τε εἰς
NAS: and I fell to the ground and heard
KJV: And I fell unto the ground,
INT: I fell moreover to

Romans 11:11 V-ASA-3P
GRK: ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν μὴ γένοιτο
NAS: so as to fall, did they? May it never
KJV: that they should fall? God forbid:
INT: Did they stumble that they might fall never may it be

Romans 11:22 V-APA-AMP
GRK: μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομία ἐπὶ
NAS: to those who fell, severity,
KJV: on them which fell, severity;
INT: indeed those having fallen severity toward

Romans 14:4 V-PIA-3S
GRK: στήκει ἢ πίπτει σταθήσεται δέ
NAS: or falls; and he will stand,
KJV: or falleth. Yea,
INT: he stands or falls he will be made to stand moreover

1 Corinthians 10:8 V-AIA-3P
GRK: ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ
NAS: thousand fell in one
KJV: committed, and fell in one
INT: committed sexual immorality and fell in one day

1 Corinthians 10:12 V-ASA-3S
GRK: βλεπέτω μὴ πέσῃ
NAS: take heed that he does not fall.
KJV: take heed lest he fall.
INT: let him take heed lest he fall

1 Corinthians 13:8 V-PIA-3S
GRK: ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει εἴτε δὲ
NAS: never fails; but if
INT: Love never fails if moreover

1 Corinthians 14:25 V-APA-NMS
GRK: καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον
NAS: and so he will fall on his face
KJV: and so falling down on [his] face
INT: and thus having fallen upon [his] face

Hebrews 3:17 V-AIA-3S
GRK: τὰ κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ
NAS: whose bodies fell in the wilderness?
KJV: whose carcases fell in the wilderness?
INT: the bodies fell in the

Hebrews 4:11 V-ASA-3S
GRK: τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας
NAS: one will fall, through
KJV: lest any man fall after the same
INT: anyone example might fall of disobedience

Hebrews 11:30 V-AIA-3P
GRK: τείχη Ἰεριχὼ ἔπεσαν κυκλωθέντα ἐπὶ
NAS: of Jericho fell down after they had been encircled
KJV: of Jericho fell down, after they were compassed
INT: walls of Jericho fell having been encircled for

James 5:12 V-ASA-2P
GRK: ὑπὸ κρίσιν πέσητε
NAS: so that you may not fall under
KJV: nay; lest ye fall into condemnation.
INT: under judgment you might fall

Revelation 1:17 V-AIA-1S
GRK: εἶδον αὐτόν ἔπεσα πρὸς τοὺς
NAS: I saw Him, I fell at His feet
KJV: I saw him, I fell at his
INT: I saw him I fell at the

Revelation 2:5 V-RIA-2S
GRK: οὖν πόθεν πέπτωκας καὶ μετανόησον
NAS: from where you have fallen, and repent
INT: therefore from where you have fallen and repent

Revelation 4:10 V-FIP-3P
GRK: πεσοῦνται οἱ εἴκοσι
NAS: elders will fall down before
KJV: elders fall down before
INT: will fall the twenty

Revelation 5:8 V-AIA-3P
GRK: τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ
NAS: elders fell down before
KJV: elders fell down before
INT: four elders fell before the

Revelation 5:14 V-AIA-3P
GRK: οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν
NAS: And the elders fell down and worshiped.
KJV: elders fell down and
INT: the elders fell down and worshipped

Revelation 6:13 V-AIA-3P
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν
NAS: of the sky fell to the earth,
KJV: of heaven fell unto
INT: of heaven fell unto the

Revelation 6:16 V-AMA-2P
GRK: ταῖς πέτραις πέσετε ἐφ' ἡμᾶς
NAS: and to the rocks, Fall on us and hide
KJV: and rocks, Fall on us,
INT: to the rocks Fall on us

Revelation 7:11 V-AIA-3P
GRK: ζῴων καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ
NAS: living creatures; and they fell on their faces
KJV: beasts, and fell before the throne
INT: living creatures and fell before the

Revelation 7:16 V-ASA-3S
GRK: οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ' αὐτοὺς
NAS: will the sun beat down on them, nor
KJV: shall the sun light on them,
INT: nor at all shall fall upon them

Revelation 8:10 V-AIA-3S
GRK: ἐσάλπισεν καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ
NAS: star fell from heaven,
KJV: sounded, and there fell a great star
INT: sounded [his] trumpet and fell out of

Revelation 8:10 V-AIA-3S
GRK: λαμπάς καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ
NAS: a torch, and it fell on a third
KJV: and it fell upon
INT: a lamp and it fell upon a

Revelation 9:1 V-RPA-AMS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν
NAS: from heaven which had fallen to the earth;
KJV: I saw a star fall from heaven
INT: heaven fallen to the

Revelation 11:13 V-AIA-3S
GRK: τῆς πόλεως ἔπεσεν καὶ ἀπεκτάνθησαν
NAS: of the city fell; seven
KJV: of the city fell, and
INT: of the city fell and there were killed

Revelation 11:16 V-AIA-3P
GRK: θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ
NAS: God, fell on their faces
KJV: their seats, fell upon their
INT: thrones of them fell upon the

Revelation 14:8 V-AIA-3S
GRK: ἠκολούθησεν λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν
NAS: saying, Fallen, fallen
KJV: Babylon is fallen, is fallen,
INT: followed saying Is fallen is fallen Babylon

Revelation 14:8 V-AIA-3S
GRK: λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ
NAS: Fallen, fallen is Babylon
KJV: is fallen, is fallen, that great
INT: saying Is fallen is fallen Babylon the

Revelation 16:19 V-AIA-3P
GRK: τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν καὶ Βαβυλὼν
NAS: of the nations fell. Babylon
KJV: of the nations fell: and
INT: of the nations fell and Babylon

Revelation 17:10 V-AIA-3P
GRK: οἱ πέντε ἔπεσαν ὁ εἷς
NAS: five have fallen, one
KJV: kings: five are fallen, and one
INT: the five are fallen the one

Revelation 18:2 V-AIA-3S
GRK: φωνῇ λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν
NAS: saying, Fallen, fallen
KJV: the great is fallen, is fallen,
INT: voice saying Is fallen is fallen Babylon

Revelation 18:2 V-AIA-3S
GRK: λέγων Ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ
NAS: Fallen, fallen is Babylon
KJV: is fallen, is fallen, and
INT: saying Is fallen is fallen Babylon the

Revelation 19:4 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι
NAS: living creatures fell down and worshiped
KJV: beasts fell down and
INT: And fell down the elders

Revelation 19:10 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν
NAS: Then I fell at his feet to worship
KJV: And I fell at his
INT: And I fell before the

Revelation 22:8 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἔβλεψα ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν
NAS: and saw, I fell down to worship
KJV: seen, I fell down to worship
INT: and saw I fell down to worship before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page