3354. μετρέω (metreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3354. μετρέω (metreó) — 11 Occurrences

Matthew 7:2 V-PIA-2P
GRK: ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
NAS: and by your standard of measure, it will be measured
KJV: measure ye mete, it shall be measured
INT: what measure you measure it will be measured again to you

Matthew 7:2 V-FIP-3S
GRK: μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
NAS: of measure, it will be measured to you.
INT: measure you measure it will be measured again to you

Mark 4:24 V-PIA-2P
GRK: ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν
NAS: to. By your standard of measure it will be measured
KJV: measure ye mete, it shall be measured
INT: what measure you measure it will be measured to you

Mark 4:24 V-FIP-3S
GRK: μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν καὶ
NAS: of measure it will be measured to you; and more will be given you besides.
KJV: ye mete, it shall be measured to you:
INT: measure you measure it will be measured to you and

Luke 6:38 V-PIA-2P
GRK: γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν
NAS: For by your standard of measure it will be measured to you in return.
KJV: that ye mete withal it shall be measured
INT: indeed measure you measure it will be measured again to you

2 Corinthians 10:12 V-PPA-NMP
GRK: ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συνκρίνοντες
NAS: themselves; but when they measure themselves
KJV: but they measuring themselves by
INT: themselves themselves measuring and comparing

Revelation 11:1 V-AMA-2S
GRK: Ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν
NAS: Get up and measure the temple
KJV: Rise, and measure the temple of God,
INT: Rise and measure the temple

Revelation 11:2 V-ASA-2S
GRK: μὴ αὐτὴν μετρήσῃς ὅτι ἐδόθη
NAS: the temple and do not measure it, for it has been given
KJV: out, and measure it not;
INT: not it measure because it was given [up]

Revelation 21:15 V-ASA-3S
GRK: χρυσοῦν ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν
NAS: measuring rod to measure the city,
KJV: reed to measure the city, and
INT: golden that he might measure the city

Revelation 21:16 V-AIA-3S
GRK: πλάτος καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν
NAS: as the width; and he measured the city
KJV: and he measured the city
INT: width also he measured the city

Revelation 21:17 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος
NAS: And he measured its wall,
KJV: And he measured the wall thereof,
INT: And he measured the wall

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page