3037. λίθος (lithos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3037. λίθος (lithos) — 59 Occurrences

Matthew 3:9 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι
NAS: to you that from these stones God
KJV: of these stones to raise up children
INT: from the stones these to raise up

Matthew 4:3 N-NMP
GRK: ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι
NAS: that these stones become
KJV: that these stones be made bread.
INT: that the stones these loaves of bread

Matthew 4:6 N-AMS
GRK: προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα
NAS: YOUR FOOT AGAINST A STONE.'
KJV: foot against a stone.
INT: you strike against a stone the foot

Matthew 7:9 N-AMS
GRK: ἄρτον μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ
NAS: for a loaf, will give him a stone?
KJV: will he give him a stone?
INT: bread not a stone will he give him

Matthew 21:42 N-AMS
GRK: ταῖς γραφαῖς Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν
NAS: in the Scriptures, THE STONE WHICH
KJV: the scriptures, The stone which
INT: the Scriptures [The] stone which rejected

Matthew 21:44 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται
NAS: on this stone will be broken to pieces;
KJV: on this stone shall be broken: but
INT: on the stone this will be broken

Matthew 24:2 N-NMS
GRK: ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
NAS: I say to you, not one stone here
KJV: be left here one stone upon another,
INT: shall be left here stone upon stone

Matthew 24:2 N-AMS
GRK: λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ
NAS: will be left upon another, which
KJV: one stone upon another, that shall
INT: stone upon stone which not

Matthew 27:60 N-AMS
GRK: καὶ προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ
NAS: a large stone against the entrance
KJV: a great stone to the door
INT: and having rolled a stone great to the

Matthew 27:66 N-AMS
GRK: σφραγίσαντες τὸν λίθον μετὰ τῆς
NAS: they set a seal on the stone.
KJV: sealing the stone, and setting
INT: having sealed the stone with the

Matthew 28:2 N-AMS
GRK: ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο
NAS: and rolled away the stone and sat
KJV: and rolled back the stone from
INT: rolled away the stone and was sitting

Mark 5:5 N-DMP
GRK: κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις
NAS: and gashing himself with stones.
KJV: cutting himself with stones.
INT: cutting himself with stones

Mark 12:10 N-AMS
GRK: ταύτην ἀνέγνωτε Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν
NAS: Scripture: THE STONE WHICH
KJV: scripture; The stone which
INT: this did you read [The] stone which rejected

Mark 13:1 N-NMP
GRK: ἴδε ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ
NAS: wonderful stones and what wonderful
KJV: see what manner of stones and what
INT: see what [wonderful] stones and what [wonderful]

Mark 13:2 N-NMS
GRK: ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον
NAS: buildings? Not one stone will be left
KJV: not be left one stone upon another,
INT: shall be left here stone upon stone

Mark 13:2 N-AMS
GRK: λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ
NAS: will be left upon another which
KJV: one stone upon another, that shall
INT: stone upon stone which no

Mark 15:46 N-AMS
GRK: καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν
NAS: and he rolled a stone against
KJV: and rolled a stone unto the door
INT: and he rolled a stone to the

Mark 16:3 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς
NAS: will roll away the stone for us from the entrance
KJV: us away the stone from the door
INT: for us the stone out of the

Mark 16:4 N-NMS
GRK: ἀποκεκύλισται ὁ λίθος ἦν γὰρ
NAS: up, they saw that the stone had been rolled away,
KJV: that the stone was rolled away:
INT: has been rolled away the stone it was indeed

Luke 3:8 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι
NAS: to you that from these stones God
KJV: of these stones to raise up children
INT: from the stones these to raise up

Luke 4:3 N-DMS
GRK: εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα
NAS: tell this stone to become bread.
KJV: command this stone that it be made
INT: speak to the stone this that

Luke 4:11 N-AMS
GRK: προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα
NAS: YOUR FOOT AGAINST A STONE.'
KJV: foot against a stone.
INT: you strike against a stone the foot

Luke 17:2 N-NMS
GRK: αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται
NAS: for him if a millstone were hung
INT: for him if stone of a mill is put

Luke 19:40 N-NMP
GRK: σιωπήσουσιν οἱ λίθοι κράξουσιν
NAS: become silent, the stones will cry
KJV: should hold their peace, the stones would immediately cry out.
INT: should be silent the stones will cry out

Luke 19:44 N-AMS
GRK: οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον
NAS: you, and they will not leave in you one stone upon another,
KJV: in thee one stone upon another;
INT: not will leave a stone upon a stone

Luke 19:44 N-AMS
GRK: λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί
NAS: in you one stone upon another, because
KJV: upon another; because
INT: a stone upon a stone in you

Luke 20:17 N-AMS
GRK: γεγραμμένον τοῦτο Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν
NAS: that is written: THE STONE WHICH
KJV: that is written, The stone which
INT: has been written this [The] stone which rejected

Luke 20:18 N-AMS
GRK: ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται ἐφ'
NAS: who falls on that stone will be broken to pieces;
KJV: upon that stone shall be broken; but
INT: that stone will be broken on

Luke 21:5 N-DMP
GRK: ἱεροῦ ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ
NAS: with beautiful stones and votive gifts,
KJV: with goodly stones and
INT: temple that with stones goodly and

Luke 21:6 N-NMS
GRK: οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ
NAS: there will not be left one stone upon another
KJV: not be left one stone upon another,
INT: not will be left stone upon stone

Luke 21:6 N-DMS
GRK: λίθος ἐπὶ λίθῳ ὧδε ὃς
NAS: one stone upon another which
KJV: one stone upon another, that shall
INT: stone upon stone here which

Luke 22:41 N-GMS
GRK: αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν καὶ
NAS: from them about a stone's throw,
KJV: them about a stone's cast, and
INT: them about a stone's throw and

Luke 24:2 N-AMS
GRK: δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ
NAS: And they found the stone rolled away
KJV: they found the stone rolled away
INT: moreover the stone rolled away from

John 8:7 N-AMS
GRK: αὐτὴν βαλέτω λίθον
NAS: to throw a stone at her.
KJV: first cast a stone at her.
INT: her let him cast stone

John 8:59 N-AMP
GRK: ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν
NAS: they picked up stones to throw
KJV: Then took they up stones to cast
INT: They took up therefore stones that they might cast

John 10:31 N-AMP
GRK: Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: picked up stones again
KJV: the Jews took up stones again to
INT: Took up again stones the Jews

John 11:38 N-NMS
GRK: σπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ'
NAS: it was a cave, and a stone was lying
KJV: a cave, and a stone lay upon
INT: a cave and a stone was lying upon

John 11:39 N-AMS
GRK: Ἄρατε τὸν λίθον λέγει αὐτῷ
NAS: Remove the stone. Martha,
KJV: Take ye away the stone. Martha,
INT: Take away the stone Says to him

John 11:41 N-AMS
GRK: οὖν τὸν λίθον ὁ δὲ
NAS: So they removed the stone. Then Jesus
KJV: they took away the stone [from the place] where
INT: therefore the stone moreover

John 20:1 N-AMS
GRK: βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ
NAS: and saw the stone [already] taken away
KJV: and seeth the stone taken away from
INT: sees the stone taken away from

Acts 4:11 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξουθενηθεὶς
NAS: He is the STONE WHICH WAS REJECTED
KJV: is the stone which
INT: is the stone having been rejected

Acts 17:29 N-DMS
GRK: ἀργύρῳ ἢ λίθῳ χαράγματι τέχνης
NAS: or stone, an image formed
KJV: silver, or stone, graven by art
INT: to silver or to stone a graven thing craft

Romans 9:32 N-DMS
GRK: προσέκοψαν τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος
NAS: the stumbling stone,
KJV: they stumbled at that stumblingstone;
INT: they stumbled at the stone of stumbling

Romans 9:33 N-AMS
GRK: ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ
NAS: IN ZION A STONE OF STUMBLING
KJV: in Sion a stumblingstone and rock
INT: in Zion a stone of stumbling and

1 Corinthians 3:12 N-AMP
GRK: χρυσόν ἄργυρον λίθους τιμίους ξύλα
NAS: silver, precious stones, wood, hay,
KJV: silver, precious stones, wood, hay,
INT: gold silver stones precious wood

2 Corinthians 3:7 N-DMP
GRK: γράμμασιν ἐντετυπωμένη λίθοις ἐγενήθη ἐν
NAS: engraved on stones, came
KJV: in stones, was
INT: letters having been engraven stones was produced in

1 Peter 2:4 N-AMS
GRK: ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα ὑπὸ
NAS: to Him as to a living stone which has been rejected
KJV: [as unto] a living stone, disallowed
INT: whom coming a stone living by

1 Peter 2:5 N-NMP
GRK: αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε
NAS: as living stones, are being built
KJV: lively stones, are built up
INT: yourselves as stones living are being built up

1 Peter 2:6 N-AMS
GRK: ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον
NAS: A CHOICE STONE, A PRECIOUS
KJV: a chief corner stone, elect,
INT: in Zion a stone chosen corner

1 Peter 2:7 N-NMS
GRK: ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν
NAS: who disbelieve, THE STONE WHICH
KJV: unto them which be disobedient, the stone which
INT: to [those] disobeying however [the] stone which rejected

1 Peter 2:8 N-NMS
GRK: καὶ λίθος προσκόμματος καὶ
NAS: and, A STONE OF STUMBLING AND A ROCK
KJV: And a stone of stumbling, and
INT: and a stone of stumbling and

Revelation 4:3 N-DMS
GRK: ὅμοιος ὁράσει λίθῳ ἰάσπιδι καὶ
NAS: a jasper stone and a sardius
KJV: a sardine stone: and
INT: like in appearance to a stone jasper and

Revelation 17:4 N-DMS
GRK: χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ
NAS: and precious stones and pearls,
KJV: and precious stones and pearls,
INT: with gold and stone precious and

Revelation 18:12 N-GMS
GRK: ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ
NAS: and precious stones and pearls
KJV: and precious stones, and of pearls,
INT: of silver and of stone precious and

Revelation 18:16 N-DMS
GRK: χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ
NAS: and precious stones and pearls;
KJV: and precious stones, and pearls!
INT: gold and stone precious and

Revelation 18:21 N-AMS
GRK: ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον
NAS: angel took up a stone like a great
KJV: angel took up a stone like a great
INT: angel strong a stone as a millstone

Revelation 21:11 N-DMS
GRK: αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ ὡς
NAS: a very costly stone, as a stone
KJV: [was] like unto a stone most precious,
INT: of it [was] like a stone most precious as

Revelation 21:11 N-DMS
GRK: τιμιωτάτῳ ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι
NAS: stone, as a stone of crystal-clear
KJV: a jasper stone, clear as crystal;
INT: most precious as a stone jasper being clear as crystal

Revelation 21:19 N-DMS
GRK: πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι
NAS: of precious stone. The first
KJV: precious stones. The first
INT: city with every stone precious [were] adorned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page