Englishman's Concordance
Greek
κἀγὼ (kagō) I also — 76 Occurrences
καθ' (kath') against — 61 Occurrences
καθὰ (katha) as — 1 Occurrence
καθαίρει (kathairei) he prunes — 1 Occurrence
καθαιρεῖσθαι (kathaireisthai) to be destroyed — 1 Occurrence
καθαίρεσιν (kathairesin) overthrow — 3 Occurrences
καθαιροῦντες (kathairountes) overthrowing — 1 Occurrence
καθάπερ (kathaper) Even as — 13 Occurrences
καθαρᾷ (kathara) clean — 7 Occurrences
καθαρᾶς (katharas) pure — 3 Occurrences
καθαριεῖ (kathariei) will purify — 1 Occurrence
καθαρίζει (katharizei) cleanses — 1 Occurrence
καθαρίζεσθαι (katharizesthai) to be purified — 1 Occurrence
καθαρίζεται (katharizetai) are purified — 1 Occurrence
καθαρίζετε (katharizete) cleanse — 3 Occurrences
καθαρίζονται (katharizontai) are cleansed — 2 Occurrences
καθαρίζων (katharizōn) purifying — 1 Occurrence
καθαρίσαι (katharisai) to cleanse — 3 Occurrences
καθαρίσας (katharisas) having purified — 2 Occurrences
καθαρίσατε (katharisate) Have cleansed — 1 Occurrence
καθαρίσῃ (katharisē) might purify — 2 Occurrences
καθαρίσθητι (katharisthēti) be you cleansed — 3 Occurrences
καθαρισμὸν (katharismon) purification — 2 Occurrences
καθαρισμοῦ (katharismou) cleansing — 5 Occurrences
καθάρισον (katharison) cleanse — 1 Occurrence
καθαρίσωμεν (katharisōmen) we should cleanse — 1 Occurrence
καθαροὶ (katharoi) pure — 4 Occurrences
καθαροῖς (katharois) pure — 1 Occurrence
καθαρόν (katharon) clean — 7 Occurrences
καθαρὸς (katharos) clean — 3 Occurrences
καθαρότητα (katharotēta) purification — 1 Occurrence
καθαρῷ (katharō) pure — 2 Occurrences
καθέδρας (kathedras) seats — 3 Occurrences
καθεζόμενοι (kathezomenoi) sat — 1 Occurrence
καθεζόμενον (kathezomenon) sitting — 1 Occurrence
καθεζόμενος (kathezomenos) was sitting — 1 Occurrence
καθεζομένους (kathezomenous) sitting — 1 Occurrence
καθεῖλεν (katheilen) He put down — 1 Occurrence
καθελεῖν (kathelein) to take down — 1 Occurrence
καθελόντες (kathelontes) having taken [him] down — 1 Occurrence
καθελῶ (kathelō) I will take away — 1 Occurrence
καθελὼν (kathelōn) having taken down — 3 Occurrences
καθεξῆς (kathexēs) with method — 5 Occurrences
καθεύδει (katheudei) sleeps — 3 Occurrences
καθεύδειν (katheudein) while slept — 1 Occurrence
καθεύδεις (katheudeis) sleep you — 1 Occurrence
Καθεύδετε (Katheudete) Sleep — 3 Occurrences
καθεύδῃ (katheudē) should sleep — 1 Occurrence
καθεύδοντας (katheudontas) sleeping — 5 Occurrences
καθεύδοντες (katheudontes) sleep — 1 Occurrence
καθεύδουσιν (katheudousin) sleep — 1 Occurrence
καθεύδωμεν (katheudōmen) we should sleep — 2 Occurrences
καθεύδων (katheudōn) sleeping — 2 Occurrences
κάθῃ (kathē) do you sit — 1 Occurrence
καθηγηταί (kathēgētai) leaders — 1 Occurrence
καθηγητὴς (kathēgētēs) [the] leader — 1 Occurrence
καθῆκαν (kathēkan) they let down — 2 Occurrences
καθῆκεν (kathēken) it is fit — 1 Occurrence
καθήκοντα (kathēkonta) fitting — 1 Occurrence
Κάθημαι (Kathēmai) I sit — 1 Occurrence
καθήμεναι (kathēmenai) sitting — 1 Occurrence
καθημένην (kathēmenēn) sitting — 1 Occurrence
καθημένης (kathēmenēs) sits — 1 Occurrence
καθήμενοι (kathēmenoi) sitting — 7 Occurrences
καθημένοις (kathēmenois) were sitting — 4 Occurrences
καθήμενον (kathēmenon) sitting — 11 Occurrences
καθήμενος (kathēmenos) were sitting — 16 Occurrences
Καθημένου (Kathēmenou) [as] was sitting — 9 Occurrences
καθημένους (kathēmenous) were sitting — 6 Occurrences
καθημένῳ (kathēmenō) sits — 8 Occurrences
καθημένων (kathēmenōn) sit — 1 Occurrence
καθημερινῇ (kathēmerinē) daily — 1 Occurrence
καθήσεσθε (kathēsesthe) will sit — 2 Occurrences
καθῆσθαι (kathēsthai) sat down — 2 Occurrences
κάθηται (kathētai) sits — 2 Occurrences
καθῆψεν (kathēpsen) wound about — 1 Occurrence
καθιεμένην (kathiemenēn) let down — 1 Occurrence
καθιέμενον (kathiemenon) let down — 1 Occurrence
καθίζετε (kathizete) set you up — 1 Occurrence
καθίσαι (kathisai) to sit — 6 Occurrences
καθίσαντες (kathisantes) having sat down — 2 Occurrences
καθίσαντος (kathisantos) having sat down — 1 Occurrence
καθίσας (kathisas) having sat down — 11 Occurrences
Καθίσατε (Kathisate) Sit — 3 Occurrences
καθίσει (kathisei) he will sit — 1 Occurrence
καθίσῃ (kathisē) shall sit down — 1 Occurrence
καθιστάνοντες (kathistanontes) escorting — 1 Occurrence
καθίσταται (kathistatai) is appointed — 4 Occurrences
καθίστησιν (kathistēsin) appoints — 2 Occurrences
καθίσωμεν (kathisōmen) we might sit — 1 Occurrence
καθίσωσιν (kathisōsin) might sit — 1 Occurrence
καθὸ (katho) as — 4 Occurrences
καθόλου (katholou) at all — 1 Occurrence
καθορᾶται (kathoratai) are understood — 1 Occurrence
καθότι (kathoti) inasmuch as — 6 Occurrences
Κάθου (Kathou) Sit — 7 Occurrences
καθωπλισμένος (kathōplismenos) being armed — 1 Occurrence
καθὼς (kathōs) as — 182 Occurrences
καθώσπερ (kathōsper) even as — 1 Occurrence
καὶ (kai) and — 9079 Occurrences
Καιάφα (Kaiapha) Caiaphas — 4 Occurrences
Καιάφαν (Kaiaphan) Caiaphas — 2 Occurrences
Καιάφας (Kaiaphas) Caiaphas — 3 Occurrences
καίεται (kaietai) it is burned — 1 Occurrence
Καὶν (Kain) Cain — 3 Occurrences
καινὰ (kaina) [things] new — 3 Occurrences
καιναῖς (kainais) new — 1 Occurrence
Καινάμ (Kainam) of Cainan — 2 Occurrences
καινή (kainē) new — 6 Occurrences
καινὴν (kainēn) new — 11 Occurrences
καινῆς (kainēs) of a new — 3 Occurrences
καινὸν (kainon) new — 10 Occurrences
καινότερον (kainoteron) newer — 1 Occurrence
καινότητι (kainotēti) newness — 2 Occurrences
καινοῦ (kainou) new — 2 Occurrences
καινούς (kainous) new — 4 Occurrences
καινῷ (kainō) new — 1 Occurrence
καιόμεναι (kaiomenai) burning — 1 Occurrence
καιομένη (kaiomenē) burning — 2 Occurrences
καιομένης (kaiomenēs) burns — 1 Occurrence
καιόμενοι (kaiomenoi) burning — 1 Occurrence
καιόμενον (kaiomenon) burning — 1 Occurrence
καιόμενος (kaiomenos) burning — 2 Occurrences
καίουσιν (kaiousin) do they light — 1 Occurrence
καίπερ (kaiper) Though — 5 Occurrences
καιροὶ (kairoi) [the] times — 3 Occurrences
καιροῖς (kairois) seasons — 5 Occurrences
καιρὸν (kairon) season — 22 Occurrences
καιρὸς (kairos) season — 17 Occurrences
καιροῦ (kairou) time — 7 Occurrences
καιροὺς (kairous) seasons — 5 Occurrences
καιρῷ (kairō) time — 24 Occurrences
καιρῶν (kairōn) times — 3 Occurrences
Καίσαρα (Kaisara) Ceasar — 8 Occurrences
Καισαρείᾳ (Kaisareia) Ceasarea — 1 Occurrence
Καισάρειαν (Kaisareian) Ceasarea — 10 Occurrences
Καισαρείας (Kaisareias) of Caesarea — 6 Occurrences
Καίσαρι (Kaisari) to Ceasar — 9 Occurrences
Καίσαρος (Kaisaros) Ceasar's — 12 Occurrences
καίτοι (kaitoi) though indeed — 2 Occurrences
καίτοιγε (kaitoige) although indeed — 1 Occurrence
κακά (kaka) evil — 6 Occurrences
κακαί (kakai) bad — 1 Occurrence
κἀκεῖ (kakei) and there — 10 Occurrences
Κἀκεῖθεν (Kakeithen) From there — 10 Occurrences
κἀκεῖνα (kakeina) and these — 4 Occurrences
κἀκεῖνοι (kakeinoi) And they — 7 Occurrences
κἀκεῖνον (kakeinon) and him — 3 Occurrences
κἀκεῖνος (kakeinos) and he — 7 Occurrences
κἀκείνους (kakeinous) and them — 1 Occurrence
κακήν (kakēn) evil — 1 Occurrence
κακία (kakia) trouble — 5 Occurrences
κακίαν (kakian) malice — 2 Occurrences
κακίας (kakias) wickedness — 4 Occurrences
κακοηθείας (kakoētheias) malice — 1 Occurrence
κακοὶ (kakoi) evil — 1 Occurrence
κακολογῆσαί (kakologēsai) to speak evil of — 1 Occurrence
κακολογοῦντες (kakologountes) speaking evil of — 1 Occurrence
κακολογῶν (kakologōn) speaks evil of — 2 Occurrences
κακὸν (kakon) evil — 24 Occurrences
Κακοπαθεῖ (Kakopathei) Does suffer hardships — 1 Occurrence
κακοπάθησον (kakopathēson) endure afflictions — 1 Occurrence
κακοπαθίας (kakopathias) of suffering evils — 1 Occurrence
κακοπαθῶ (kakopathō) I suffer hardship — 1 Occurrence
κακοποιῆσαι (kakopoiēsai) to do evil — 2 Occurrences
κακοποιὸς (kakopoios) evildoer — 1 Occurrence
κακοποιοῦντας (kakopoiountas) doing evil — 1 Occurrence
κακοποιῶν (kakopoiōn) does evil — 1 Occurrence
κακοποιῶν (kakopoiōn) evildoers — 2 Occurrences
κακὸς (kakos) evil — 1 Occurrence
κακοῦ (kakou) evil — 8 Occurrences
κακοῦργοι (kakourgoi) criminals — 1 Occurrence
κακοῦργος (kakourgos) an evildoer — 1 Occurrence
κακούργους (kakourgous) criminals — 1 Occurrence
κακούργων (kakourgōn) criminals — 1 Occurrence
Κακοὺς (Kakous) wretches — 3 Occurrences
κακουχούμενοι (kakouchoumenoi) being mistreated — 1 Occurrence
κακουχουμένων (kakouchoumenōn) being mistreated — 1 Occurrence
κακῷ (kakō) to evil — 1 Occurrence
κακῶν (kakōn) of evil things — 4 Occurrences
κακῶς (kakōs) sick — 16 Occurrences
κακῶσαί (kakōsai) to ill-treat — 2 Occurrences
κάκωσιν (kakōsin) ill-treatment — 1 Occurrence
κακώσουσιν (kakōsousin) ill-treat [it] — 1 Occurrence
κακώσων (kakōsōn) will harm — 1 Occurrence
καλὰ (kala) good — 7 Occurrences
καλάμην (kalamēn) straw — 1 Occurrence
κάλαμον (kalamon) a reed — 6 Occurrences
κάλαμος (kalamos) a reed — 1 Occurrence
καλάμου (kalamou) pen — 1 Occurrence
καλάμῳ (kalamō) a reed — 4 Occurrences
καλεῖ (kalei) does call — 5 Occurrences
καλεῖν (kalein) to call — 1 Occurrence
καλεῖσθαι (kaleisthai) to be called — 3 Occurrences
καλεῖται (kaleitai) is called — 5 Occurrences
καλεῖτε (kaleite) do you call — 1 Occurrence
καλέσαι (kalesai) to call — 4 Occurrences
καλέσαντα (kalesanta) having called — 1 Occurrence
καλέσαντες (kalesantes) having called — 1 Occurrence
καλέσαντος (kalesantos) having called — 4 Occurrences
καλέσας (kalesas) having called — 6 Occurrences
καλέσατε (kalesate) invite — 1 Occurrence
καλέσεις (kaleseis) you will call — 3 Occurrences
καλέσητε (kalesēte) call — 1 Occurrence
Κάλεσον (Kaleson) Call — 1 Occurrence
καλέσουσιν (kalesousin) they will call — 1 Occurrence
Καλέσω (Kalesō) I will call — 1 Occurrence
καλῇ (kalē) good — 2 Occurrences
καλὴν (kalēn) good — 11 Occurrences
καλῆς (kalēs) good — 2 Occurrences
καλλιέλαιον (kallielaion) a cultivated olive tree — 1 Occurrence
κάλλιον (kallion) very well — 1 Occurrence
καλοδιδασκάλους (kalodidaskalous) teachers of what is good — 1 Occurrence
καλοὶ (kaloi) good — 1 Occurrence
καλοῖς (kalois) goodly — 3 Occurrences
καλὸν (kalon) good — 54 Occurrences
καλοποιοῦντες (kalopoiountes) [in] well-doing — 1 Occurrence
καλός (kalos) good — 7 Occurrences
καλοῦ (kalou) a good — 3 Occurrences
καλουμένῃ (kaloumenē) [was] called — 6 Occurrences
καλουμένην (kaloumenēn) called — 3 Occurrences
καλουμένης (kaloumenēs) is called — 1 Occurrence
καλούμενον (kaloumenon) called — 11 Occurrences
καλούμενος (kaloumenos) called — 7 Occurrences
καλουμένου (kaloumenou) called — 2 Occurrences
καλοῦνται (kalountai) are called — 1 Occurrence
καλοῦντες (kalountes) calling — 1 Occurrence
καλοῦντος (kalountos) calls — 4 Occurrences
καλοὺς (kalous) good — 4 Occurrences
καλοῦσα (kalousa) calling — 1 Occurrence
κάλυμμα (kalymma) a veil — 4 Occurrences
καλύπτει (kalyptei) covers — 2 Occurrences
καλύπτεσθαι (kalyptesthai) was covered — 1 Occurrence
Καλύψατε (Kalypsate) Cover — 1 Occurrence
καλύψει (kalypsei) will cover — 1 Occurrence
καλῷ (kalō) a right [thing] — 1 Occurrence
καλῶν (kalōn) calls — 1 Occurrence
καλῶν (kalōn) of good — 6 Occurrences
καλῶς (kalōs) good — 37 Occurrences
Κἀμὲ (Kame) Both me — 3 Occurrences
κάμηλον (kamēlon) a camel — 4 Occurrences
καμήλου (kamēlou) of a camel — 2 Occurrences
κάμητε (kamēte) you be wearied — 1 Occurrence
κάμινον (kaminon) furnace — 2 Occurrences
καμίνου (kaminou) of a furnace — 1 Occurrence
καμίνῳ (kaminō) a furnace — 1 Occurrence
κάμνοντα (kamnonta) being sick — 1 Occurrence
κἀμοὶ (kamoi) also to me — 5 Occurrences
κάμπτω (kamptō) I bow — 1 Occurrence
κάμψει (kampsei) will bow — 1 Occurrence
κάμψῃ (kampsē) should bow — 1 Occurrence
κἂν (kan) even if — 17 Occurrences
Κανὰ (Kana) Cana — 4 Occurrences
Καναναῖον (Kananaion) Zealot — 1 Occurrence
Καναναῖος (Kananaios) Zealot — 1 Occurrence
Κανδάκης (Kandakēs) [under] Candace — 1 Occurrence
κανόνα (kanona) area — 1 Occurrence
κανόνι (kanoni) area — 2 Occurrences
κανόνος (kanonos) area — 1 Occurrence
καπηλεύοντες (kapēleuontes) are peddling — 1 Occurrence
καπνὸν (kapnon) smoke — 2 Occurrences
καπνὸς (kapnos) smoke — 6 Occurrences
καπνοῦ (kapnou) of smoke — 5 Occurrences
Καππαδοκίαν (Kappadokian) Cappadocia — 1 Occurrence
Καππαδοκίας (Kappadokias) of Cappadocia — 1 Occurrence
καρδίᾳ (kardia) in heart — 54 Occurrences
καρδίαι (kardiai) hearts — 2 Occurrences
καρδίαις (kardiais) hearts — 21 Occurrences
καρδίαν (kardian) heart — 19 Occurrences
καρδίας (kardias) heart — 58 Occurrences
καρδιογνῶστα (kardiognōsta) knower of the hearts — 1 Occurrence
καρδιογνώστης (kardiognōstēs) heart-knowing — 1 Occurrence
καρδιῶν (kardiōn) heart — 4 Occurrences
καρπὸν (karpon) fruit — 38 Occurrences
καρπὸς (karpos) fruit — 8 Occurrences
καρποῦ (karpou) fruit — 4 Occurrences
καρποὺς (karpous) good fruits — 10 Occurrences
καρποφορεῖ (karpophorei) brings forth fruit — 2 Occurrences
καρποφορῆσαι (karpophorēsai) bringing forth fruit — 1 Occurrence
καρποφορήσωμεν (karpophorēsōmen) we should bear fruit — 1 Occurrence
καρποφορούμενον (karpophoroumenon) bringing forth fruit — 1 Occurrence
καρποφοροῦντες (karpophorountes) bringing forth fruit — 1 Occurrence
καρποφόρους (karpophorous) fruitful — 1 Occurrence
καρποφοροῦσιν (karpophorousin) bring forth fruit — 2 Occurrences
Κάρπῳ (Karpō) Carpus — 1 Occurrence
καρπῶν (karpōn) fruits — 6 Occurrences
κάρφος (karphos) speck — 6 Occurrences
κατ' (kat') in — 85 Occurrences
κατὰ (kata) according to — 334 Occurrences
καταβαίνει (katabainei) descends — 2 Occurrences
καταβαίνειν (katabainein) to come down — 1 Occurrence
καταβαῖνον (katabainon) descending — 7 Occurrences
καταβαίνοντα (katabainonta) coming down — 3 Occurrences
καταβαίνοντας (katabainontas) descending — 1 Occurrence
καταβαίνοντες (katabainontes) falling down — 1 Occurrence
καταβαίνοντος (katabainontos) as he was going down — 1 Occurrence
καταβαινόντων (katabainontōn) as were descending — 2 Occurrences
καταβαίνουσα (katabainousa) comes down — 1 Occurrence
καταβαίνουσαν (katabainousan) goes down — 3 Occurrences
καταβαίνων (katabainōn) comes down — 2 Occurrences
καταβαλλόμενοι (kataballomenoi) cast down — 2 Occurrences
καταβὰν (kataban) having gone down — 1 Occurrence
καταβάντες (katabantes) having come down — 2 Occurrences
Καταβάντος (Katabantos) having come down — 1 Occurrence
καταβαρυνόμενοι (katabarynomenoi) heavy — 1 Occurrence
καταβὰς (katabas) having descended — 12 Occurrences
καταβάσει (katabasei) descent — 1 Occurrence
καταβάτω (katabatō) let him come down — 5 Occurrences
καταβέβηκα (katabebēka) I have come down — 2 Occurrences
καταβεβηκότες (katabebēkotes) who had come down — 1 Occurrence
καταβῇ (katabē) he would come down — 2 Occurrences
κατάβηθι (katabēthi) descend — 4 Occurrences
καταβῆναι (katabēnai) descended — 2 Occurrences
καταβήσεται (katabēsetai) will descend — 2 Occurrences
καταβήσῃ (katabēsē) will be brought down — 2 Occurrences
καταβολὴν (katabolēn) [the] conception — 1 Occurrence
καταβολῆς (katabolēs) foundation of — 10 Occurrences
καταβραβευέτω (katabrabeuetō) let defraud of the prize — 1 Occurrence
καταγαγεῖν (katagagein) to bring down — 1 Occurrence
καταγάγῃ (katagagē) he might bring down — 1 Occurrence
καταγάγῃς (katagagēs) you might bring down — 1 Occurrence
καταγαγόντες (katagagontes) having brought — 1 Occurrence
καταγαγὼν (katagagōn) having brought down — 1 Occurrence
καταγγελεὺς (katangeleus) a proclaimer — 1 Occurrence
καταγγέλλειν (katangellein) proclaiming — 2 Occurrences
καταγγέλλεται (katangelletai) is proclaimed — 3 Occurrences
καταγγέλλετε (katangellete) you proclaim — 1 Occurrence
καταγγέλλομεν (katangellomen) preach — 1 Occurrence
καταγγέλλουσιν (katangellousin) proclaim — 4 Occurrences
καταγγέλλω (katangellō) preach — 2 Occurrences
καταγγέλλων (katangellōn) proclaiming — 1 Occurrence
καταγινώσκῃ (kataginōskē) should condemn — 2 Occurrences
κατάδηλόν (katadēlon) evident — 1 Occurrence
καταδικάζετε (katadikazete) condemn — 1 Occurrence
καταδικασθήσῃ (katadikasthēsē) you will be condemned — 1 Occurrence
καταδικασθῆτε (katadikasthēte) you be condemned — 1 Occurrence
καταδίκην (katadikēn) judgment — 1 Occurrence
καταδουλοῖ (katadouloi) bring into bondage — 1 Occurrence
καταδουλώσουσιν (katadoulōsousin) they might bring into bondage — 1 Occurrence
καταδυναστευομένους (katadynasteuomenous) were being oppressed — 1 Occurrence
καταδυναστεύουσιν (katadynasteuousin) do oppress — 1 Occurrence
κατάθεμα (katathema) curse — 1 Occurrence
καταθεματίζειν (katathematizein) to curse — 1 Occurrence
καταθέσθαι (katathesthai) to acquire for himself — 2 Occurrences
καταισχύνει (kataischynei) does make ashamed — 3 Occurrences
καταισχύνετε (kataischynete) put to shame — 1 Occurrence
καταισχύνῃ (kataischynē) he might put to shame — 2 Occurrences
καταισχυνθῇ (kataischynthē) should be put to shame — 1 Occurrence
καταισχυνθήσεται (kataischynthēsetai) will be ashamed — 2 Occurrences
καταισχυνθῶμεν (kataischynthōmen) should be put to shame — 1 Occurrence
καταισχυνθῶσιν (kataischynthōsin) they might be ashamed — 1 Occurrence
κατακαήσεται (katakaēsetai) will be consumed — 1 Occurrence
κατακαίεται (katakaietai) is consumed — 2 Occurrences
κατακαλύπτεσθαι (katakalyptesthai) to have concealed — 1 Occurrence
κατακαλυπτέσθω (katakalyptesthō) let her be concealed — 1 Occurrence
κατακαλύπτεται (katakalyptetai) be concealed — 1 Occurrence
κατακαυθήσεται (katakauthēsetai) she will be burned — 1 Occurrence
κατακαῦσαι (katakausai) to burn — 1 Occurrence
κατακαύσει (katakausei) he will burn up — 2 Occurrences
κατακαύσουσιν (katakausousin) will burn — 1 Occurrence
κατακαυχᾶσαι (katakauchasai) you boast against [them] — 1 Occurrence
κατακαυχᾶσθε (katakauchasthe) do boast against — 1 Occurrence
κατακαυχᾶται (katakauchatai) triumps over — 1 Occurrence
κατακαυχῶ (katakauchō) Boast against — 1 Occurrence
κατακείμενοι (katakeimenoi) reclining [at table] — 1 Occurrence
κατακείμενον (katakeimenon) lying — 3 Occurrences
κατακειμένου (katakeimenou) he reclined [at table] — 1 Occurrence
κατακεῖσθαι (katakeisthai) [as] dined — 2 Occurrences
κατάκειται (katakeitai) he had reclined [at table] — 1 Occurrence
κατακέκριται (katakekritai) has been condemned — 1 Occurrence
κατακλιθῆναι (kataklithēnai) reclined [at table] — 1 Occurrence
κατακλιθῇς (kataklithēs) do recline — 1 Occurrence
Κατακλίνατε (Kataklinate) Make sit down — 1 Occurrence
κατακλυσθεὶς (kataklystheis) having been deluged — 1 Occurrence
κατακλυσμὸν (kataklysmon) [the] flood upon — 1 Occurrence
κατακλυσμὸς (kataklysmos) flood — 2 Occurrences
κατακλυσμοῦ (kataklysmou) flood — 1 Occurrence
Κατακολουθήσασαι (Katakolouthēsasai) having followed — 1 Occurrence
κατακολουθοῦσα (katakolouthousa) having followed — 1 Occurrence
κατακόπτων (katakoptōn) cutting — 1 Occurrence
κατακρημνίσαι (katakrēmnisai) to thrown over — 1 Occurrence
κατακριθήσεται (katakrithēsetai) will be condemned — 1 Occurrence
κατακριθῶμεν (katakrithōmen) we should be condemned — 1 Occurrence
κατάκριμα (katakrima) condemnation — 3 Occurrences
κατακρινεῖ (katakrinei) will condemn — 2 Occurrences
κατακρίνεις (katakrineis) you condemn — 1 Occurrence
κατακρινοῦσιν (katakrinousin) will condenm — 4 Occurrences
κατακρίνω (katakrinō) do condemn — 1 Occurrence
κατακρινῶν (katakrinōn) condemns — 1 Occurrence
κατακρίσεως (katakriseōs) of condemnation [be] — 1 Occurrence
κατάκρισιν (katakrisin) condemnation — 1 Occurrence
κατακυριεύοντες (katakyrieuontes) exercising lordship over — 1 Occurrence
κατακυριεύουσιν (katakyrieuousin) exercise lordship over — 2 Occurrences
κατακυριεύσας (katakyrieusas) having overpowered — 1 Occurrence
κατακύψας (katakypsas) having stooped down — 1 Occurrence
καταλαβέσθαι (katalabesthai) to apprehend — 1 Occurrence
καταλάβῃ (katalabē) it seizes — 3 Occurrences
καταλάβητε (katalabēte) you might obtain [it] — 1 Occurrence
καταλαβόμενοι (katalabomenoi) having understood — 1 Occurrence
καταλάβω (katalabō) I might lay hold — 1 Occurrence
καταλαλεῖ (katalalei) speaks against — 1 Occurrence
καταλαλεῖσθε (katalaleisthe) they may speak against you — 1 Occurrence
καταλαλεῖτε (katalaleite) speak against — 1 Occurrence
καταλαλιαί (katalaliai) slander — 1 Occurrence
καταλαλιάς (katalalias) evil speakings — 1 Occurrence
καταλάλους (katalalous) slanderers — 1 Occurrence
καταλαλοῦσιν (katalalousin) they speak against — 1 Occurrence
καταλαλῶν (katalalōn) speaks against — 1 Occurrence
καταλαμβάνομαι (katalambanomai) I understand — 1 Occurrence
καταλεγέσθω (katalegesthō) let be enrolled — 1 Occurrence
καταλείπει (kataleipei) leaves — 1 Occurrence
καταλειπομένης (kataleipomenēs) being left — 1 Occurrence
καταλείποντες (kataleipontes) having left — 1 Occurrence
καταλειφθῆναι (kataleiphthēnai) to be left — 1 Occurrence
καταλείψαντας (kataleipsantas) having left — 1 Occurrence
καταλείψει (kataleipsei) will leave — 3 Occurrences
καταλελειμμένος (kataleleimmenos) left — 1 Occurrence
καταλιθάσει (katalithasei) will stone — 1 Occurrence
καταλίπῃ (katalipē) leave behind — 1 Occurrence
καταλιπόντες (katalipontes) having left — 1 Occurrence
καταλιπὼν (katalipōn) having left — 6 Occurrences
καταλλαγέντες (katallagentes) having been reconciled — 1 Occurrence
καταλλαγὴ (katallagē) [be the] reconciliation — 1 Occurrence
καταλλαγὴν (katallagēn) reconciliation — 1 Occurrence
καταλλαγῆς (katallagēs) of reconciliation — 2 Occurrences
καταλλάγητε (katallagēte) Be reconciled — 1 Occurrence
καταλλαγήτω (katallagētō) be reconciled — 1 Occurrence
καταλλάξαντος (katallaxantos) having reconciled — 1 Occurrence
καταλλάσσων (katallassōn) reconciling — 1 Occurrence
κατάλοιποι (kataloipoi) remnant — 1 Occurrence
κατάλυε (katalye) destroy — 1 Occurrence
καταλυθῇ (katalythē) shall be thrown down — 2 Occurrences
καταλυθήσεται (katalythēsetai) will be thrown down — 3 Occurrences
κατάλυμά (katalyma) guest room — 2 Occurrences
καταλύματι (katalymati) inn — 1 Occurrence
καταλῦσαι (katalysai) to abolish — 5 Occurrences
καταλύσει (katalysei) will destroy — 1 Occurrence
καταλύσω (katalysō) will destroy — 1 Occurrence
καταλύσωσιν (katalysōsin) they might lodge — 1 Occurrence
καταλύων (katalyōn) destroy — 2 Occurrences
καταμάθετε (katamathete) observe — 1 Occurrence
καταμαρτυροῦσιν (katamartyrousin) do witness against — 3 Occurrences
καταμένοντες (katamenontes) staying — 1 Occurrence
καταναλίσκον (katanaliskon) consuming — 1 Occurrence
καταναρκήσω (katanarkēsō) I will burden — 1 Occurrence
κατανοεῖς (katanoeis) notice — 2 Occurrences
κατανοῆσαι (katanoēsai) to behold [it] — 2 Occurrences
κατανοήσας (katanoēsas) having perceived — 1 Occurrence
κατανοήσατε (katanoēsate) Consider — 3 Occurrences
κατανοοῦντι (katanoounti) considering — 1 Occurrence
κατανοῶμεν (katanoōmen) we should consider — 1 Occurrence
καταντῆσαι (katantēsai) to attain — 1 Occurrence
καταντήσαντες (katantēsantes) having arrived — 1 Occurrence
καταντήσω (katantēsō) I might arrive — 1 Occurrence
καταντήσωμεν (katantēsōmen) we might arrive — 1 Occurrence
κατανύξεως (katanyxeōs) of slumber — 1 Occurrence
καταξιωθέντες (kataxiōthentes) having been accounted worthy — 1 Occurrence
καταξιωθῆναι (kataxiōthēnai) to be accounted worthy — 1 Occurrence
καταπατεῖν (katapatein) to trample upon — 1 Occurrence
καταπατεῖσθαι (katapateisthai) to be trampled upon — 1 Occurrence
καταπατήσας (katapatēsas) having trampled upon — 1 Occurrence
καταπατήσουσιν (katapatēsousin) they should trample upon — 1 Occurrence
καταπαύσεώς (katapauseōs) rest — 1 Occurrence
κατάπαυσίν (katapausin) rest — 8 Occurrences
καταπεσόντων (katapesontōn) having fallen down — 1 Occurrence
καταπέτασμα (katapetasma) veil — 4 Occurrences
καταπετάσματος (katapetasmatos) veil — 2 Occurrences
καταπιεῖν (katapiein) he may swallow up — 1 Occurrence
καταπίνοντες (katapinontes) swallow — 1 Occurrence
καταπίπτειν (katapiptein) to fall down — 1 Occurrence
καταποθῇ (katapothē) should be swallowed up — 2 Occurrences
καταπονούμενον (kataponoumenon) oppressed — 1 Occurrence
καταπονουμένῳ (kataponoumenō) being oppressed — 1 Occurrence
καταποντίζεσθαι (katapontizesthai) to sink — 1 Occurrence
καταποντισθῇ (katapontisthē) he be sunk — 1 Occurrence
κατάρα (katara) a curse — 2 Occurrences
κατάραν (kataran) a curse — 1 Occurrence
κατάρας (kataras) curse — 3 Occurrences
καταρᾶσθε (katarasthe) curse — 1 Occurrence
καταργεῖ (katargei) should it use up — 1 Occurrence
καταργεῖται (katargeitai) annulled [is] — 2 Occurrences
καταργηθῇ (katargēthē) might be annulled — 1 Occurrence
καταργηθήσεται (katargēthēsetai) it will pass away — 2 Occurrences
καταργηθήσονται (katargēthēsontai) they will be done away — 1 Occurrence
καταργῆσαι (katargēsai) to nullify — 1 Occurrence
καταργήσαντος (katargēsantos) having annulled — 1 Occurrence
καταργήσας (katargēsas) having annulled — 1 Occurrence
καταργήσει (katargēsei) will nullify — 3 Occurrences
καταργήσῃ (katargēsē) he might annul — 3 Occurrences
καταργοῦμεν (katargoumen) do we nullify — 1 Occurrence
καταργουμένην (katargoumenēn) is being annulled — 1 Occurrence
καταργούμενον (katargoumenon) is being annulled — 1 Occurrence
καταργουμένου (katargoumenou) being annulled — 1 Occurrence
καταργουμένων (katargoumenōn) are coming to nought — 1 Occurrence
καταρτίζεσθε (katartizesthe) be perfected — 1 Occurrence
καταρτίζετε (katartizete) restore — 1 Occurrence
καταρτίζοντας (katartizontas) mending — 2 Occurrences
καταρτίσαι (katartisai) to supply — 2 Occurrences
καταρτίσει (katartisei) may he thoroughly prepare — 1 Occurrence
κατάρτισιν (katartisin) perfection — 1 Occurrence
καταρτισμὸν (katartismon) perfecting — 1 Occurrence
καταρώμεθα (katarōmetha) we curse — 1 Occurrence
καταρωμένους (katarōmenous) curse — 2 Occurrences
κατασείσας (kataseisas) having made a sign — 3 Occurrences
κατασκευάζεται (kataskeuazetai) is built — 1 Occurrence
κατασκευαζομένης (kataskeuazomenēs) [while was] being prepared — 1 Occurrence
κατασκευάσας (kataskeuasas) having built — 2 Occurrences
κατασκευάσει (kataskeuasei) will prepare — 3 Occurrences
κατασκηνοῦν (kataskēnoun) perch — 2 Occurrences
κατασκηνώσει (kataskēnōsei) will dwell — 1 Occurrence
κατασκηνώσεις (kataskēnōseis) nests — 2 Occurrences
κατασκιάζοντα (kataskiazonta) overshadowing — 1 Occurrence
κατασκοπῆσαι (kataskopēsai) to spy out — 1 Occurrence
κατασκόπους (kataskopous) spies — 1 Occurrence
κατασοφισάμενος (katasophisamenos) having dealt treacherously with — 1 Occurrence
κατασταθήσονται (katastathēsontai) will be appointed — 1 Occurrence
καταστείλας (katasteilas) having calmed — 1 Occurrence
καταστήματι (katastēmati) deportment — 1 Occurrence
καταστήσει (katastēsei) he will set — 3 Occurrences
καταστήσῃς (katastēsēs) might appoint — 1 Occurrence
καταστήσομεν (katastēsomen) we will appoint — 1 Occurrence
καταστήσω (katastēsō) will I set — 2 Occurrences
καταστολῇ (katastolē) apparel — 1 Occurrence
καταστρηνιάσωσιν (katastrēniasōsin) they might have grown wanton against — 1 Occurrence
καταστροφῇ (katastrophē) subversion — 2 Occurrences
κατασύρῃ (katasyrē) he should drag away — 1 Occurrence
κατασφάξατε (katasphaxate) slay — 1 Occurrence
κατασχέσει (kataschesei) taking possession — 1 Occurrence
κατάσχεσιν (kataschesin) a possession — 1 Occurrence
κατάσχωμεν (kataschōmen) we should hold — 2 Occurrences
κατατομήν (katatomēn) false circumcision — 1 Occurrence
κατάφαγε (kataphage) eat up — 1 Occurrence
καταφάγεταί (kataphagetai) will consume — 1 Occurrence
καταφάγῃ (kataphagē) he might devour — 1 Occurrence
καταφαγών (kataphagōn) having devoured — 1 Occurrence
καταφερόμενος (katapheromenos) overpowered — 1 Occurrence
καταφέροντες (katapherontes) bringing — 1 Occurrence
καταφιλοῦσά (kataphilousa) kissing — 1 Occurrence
καταφρονεῖς (kataphroneis) despise you — 1 Occurrence
καταφρονεῖτε (kataphroneite) do you despise — 1 Occurrence
καταφρονείτω (kataphroneitō) let despise — 1 Occurrence
καταφρονείτωσαν (kataphroneitōsan) let them despise [them] — 1 Occurrence
καταφρονήσας (kataphronēsas) having despised — 1 Occurrence
καταφρονήσει (kataphronēsei) he will despise — 2 Occurrences
καταφρονήσητε (kataphronēsēte) you despise — 1 Occurrence
καταφρονηταί (kataphronētai) scoffers — 1 Occurrence
καταφρονοῦντας (kataphronountas) despise — 1 Occurrence
καταφυγόντες (kataphygontes) having fled for refuge — 1 Occurrence
καταχθέντες (katachthentes) having put in — 1 Occurrence
καταχθονίων (katachthoniōn) under the earth — 1 Occurrence
καταχρήσασθαι (katachrēsasthai) using up — 1 Occurrence
καταχρώμενοι (katachrōmenoi) using [it] as their own — 1 Occurrence
καταψύξῃ (katapsyxē) cool — 1 Occurrence
κατεαγῶσιν (kateagōsin) might be broken — 1 Occurrence
κατέαξαν (kateaxan) broke — 2 Occurrences
κατεάξει (kateaxei) he shall break — 1 Occurrence
κατέβαινεν (katebainen) was going down — 3 Occurrences
κατεβάρησα (katebarēsa) did burden — 1 Occurrence
κατέβη (katebē) came down — 13 Occurrences
κατέβην (katebēn) came down — 1 Occurrence
κατέβησαν (katebēsan) went down — 5 Occurrences
κατεγέλων (kategelōn) they laughed at — 3 Occurrences
κατεγνωσμένος (kategnōsmenos) to be condemned — 1 Occurrence
κατέγραφεν (kategraphen) wrote — 1 Occurrence
κατέδησεν (katedēsen) bound up — 1 Occurrence
κατεδικάσατε (katedikasate) you had condemned — 2 Occurrences
κατεδίωξεν (katediōxen) went after — 1 Occurrence
κατέδραμεν (katedramen) ran down — 1 Occurrence
κατείδωλον (kateidōlon) full of idols — 1 Occurrence
κατειλημμένην (kateilēmmenēn) having been caught — 1 Occurrence
κατείληπται (kateilēptai) was taken — 1 Occurrence
κατειληφέναι (kateilēphenai) to have laid hold — 1 Occurrence
κατειργάσατο (kateirgasato) produced — 3 Occurrences
κατειργάσθαι (kateirgasthai) to have produced — 1 Occurrence
κατειργάσθη (kateirgasthē) were produced — 1 Occurrence
κατειχετο (kateicheto) he was held by — 1 Occurrence
κατειχόμεθα (kateichometha) we were held — 1 Occurrence
κατεῖχον (kateichon) were detaining — 2 Occurrences
κατεκάη (katekaē) was burned up — 3 Occurrences
κατέκαιον (katekaion) burnt [them] — 1 Occurrence
κατέκειτο (katekeito) was laying sick — 4 Occurrences
κατέκλασεν (kateklasen) broke — 2 Occurrences
κατέκλεισα (katekleisa) shut up — 1 Occurrence
κατέκλεισεν (katekleisen) he locked up — 1 Occurrence
κατεκληρονόμησεν (kateklēronomēsen) he gave as inheritance — 1 Occurrence
κατεκλίθη (kateklithē) he reclined [at table] — 1 Occurrence
κατέκλιναν (kateklinan) made sit down — 1 Occurrence
κατεκρίθη (katekrithē) he was condemned — 1 Occurrence
κατέκριναν (katekrinan) condemned — 1 Occurrence
κατέκρινεν (katekrinen) did condemn — 4 Occurrences
κατέλαβεν (katelaben) overcame — 2 Occurrences
κατελαβόμην (katelabomēn) having understood — 1 Occurrence
κατελείφθη (kateleiphthē) he was left — 1 Occurrence
κατελήμφθην (katelēmphthēn) I was laid hold of — 1 Occurrence
κατελθεῖν (katelthein) went down — 2 Occurrences
ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ (KATELTHONTES) having come down — 1 Occurrence
κατελθόντων (katelthontōn) on having come down — 1 Occurrence
κατελθὼν (katelthōn) having gone down — 3 Occurrences
κατέλιπε (katelipe) left — 1 Occurrence
κατέλιπεν (katelipen) left — 3 Occurrences
κατέλιπον (katelipon) did leave — 2 Occurrences
κατέλυσα (katelysa) I tore down — 1 Occurrence
κατέναντι (katenanti) in front — 8 Occurrences
κατενάρκησα (katenarkēsa) I did burden — 2 Occurrences
κατένευσαν (kateneusan) they beckoned — 1 Occurrence
κατενεχθεὶς (katenechtheis) having been overpowered — 1 Occurrence
κατενόησεν (katenoēsen) he considered — 2 Occurrences
κατενόουν (katenooun) I considered — 2 Occurrences
κατενύγησαν (katenygēsan) they were pierced — 1 Occurrence
κατενώπιον (katenōpion) before — 3 Occurrences
κατεξουσιάζουσιν (katexousiazousin) exercise authority over — 2 Occurrences
κατεπατήθη (katepatēthē) it was trampled upon — 1 Occurrence
κατέπαυσαν (katepausan) they stopped — 1 Occurrence
κατέπαυσεν (katepausen) rested — 3 Occurrences
κατέπεσεν (katepesen) fell — 1 Occurrence
κατεπέστησαν (katepestēsan) rose up against — 1 Occurrence
κατέπιεν (katepien) swallowed up — 1 Occurrence
κατέπλευσαν (katepleusan) they sailed down — 1 Occurrence
Κατεπόθη (Katepothē) was swallowed up — 1 Occurrence
κατεπόθησαν (katepothēsan) were swallowed up — 1 Occurrence
κατεργάζεσθαι (katergazesthai) I [the] to work out — 1 Occurrence
κατεργάζεσθε (katergazesthe) work out — 1 Occurrence
κατεργάζεται (katergazetai) brings — 6 Occurrences
κατεργάζομαι (katergazomai) I work out — 3 Occurrences
κατεργαζομένη (katergazomenē) working out — 1 Occurrence
κατεργαζόμενοι (katergazomenoi) working out — 1 Occurrence
κατεργαζομένου (katergazomenou) produces — 1 Occurrence
κατεργασάμενοι (katergasamenoi) having done — 1 Occurrence
κατεργασάμενον (katergasamenon) having produced — 1 Occurrence
κατεργασάμενος (katergasamenos) having prepared — 1 Occurrence
κατερχομένη (katerchomenē) coming down — 1 Occurrence
κατέσεισεν (kateseisen) made a sign — 1 Occurrence
κατεσθίει (katesthiei) devours [you] — 2 Occurrences
κατεσθίετε (katesthiete) you devour — 2 Occurrences
κατεσθίοντες (katesthiontes) devour — 1 Occurrence
κατεσθίουσιν (katesthiousin) devour — 1 Occurrence
κατεσκαμμένα (kateskammena) ruins — 1 Occurrence
κατέσκαψαν (kateskapsan) they tore down — 1 Occurrence
κατεσκεύασεν (kateskeuasen) prepared — 1 Occurrence
κατεσκευάσθη (kateskeuasthē) was prepared — 1 Occurrence
κατεσκευασμένον (kateskeuasmenon) prepared — 1 Occurrence
κατεσκευασμένων (kateskeuasmenōn) having been prepared — 1 Occurrence
κατεσκήνωσεν (kateskēnōsen) roosted — 1 Occurrence
κατεστάθησαν (katestathēsan) were appointed — 1 Occurrence
κατεσταλμένους (katestalmenous) calm — 1 Occurrence
κατέστησας (katestēsas) did set — 1 Occurrence
κατέστησεν (katestēsen) has set — 5 Occurrences
κατέστρεψεν (katestrepsen) he overturned — 2 Occurrences
κατεστρώθησαν (katestrōthēsan) they were spread — 1 Occurrence
κατεσφραγισμένον (katesphragismenon) having been sealed — 1 Occurrence
κατευθῦναι (kateuthynai) to direct — 3 Occurrences
κατευλόγει (kateulogei) he blessed them — 1 Occurrence
κατέφαγεν (katephagen) [and] devoured — 4 Occurrences
κατέφαγον (katephagon) ate up — 1 Occurrence
κατεφθαρμένοι (katephtharmenoi) utterly corrupted — 1 Occurrence
κατεφίλει (katephilei) was kissing — 1 Occurrence
κατεφίλησεν (katephilēsen) kissed — 3 Occurrences
κατεφίλουν (katephiloun) they kissed — 1 Occurrence
κατέφυγον (katephygon) they fled — 1 Occurrence
κατέχεεν (katecheen) poured [it] — 2 Occurrences
κατέχειν (katechein) to take — 2 Occurrences
κατέχετε (katechete) you keep — 3 Occurrences
κατέχον (katechon) restrains — 1 Occurrence
κατέχοντες (katechontes) possessing — 2 Occurrences
κατεχόντων (katechontōn) suppress — 1 Occurrence
κατέχουσιν (katechousin) keep [it] — 1 Occurrence
κατέχωμεν (katechōmen) We should hold fast — 1 Occurrence
κατέχων (katechōn) restrains — 1 Occurrence
κατήγαγον (katēgagon) brought down — 2 Occurrences
κατηγγείλαμεν (katēngeilamen) we have annonuced — 1 Occurrence
κατήγγειλαν (katēngeilan) proclaimed — 1 Occurrence
κατηγγέλη (katēngelē) was proclaimed — 1 Occurrence
κατήγγελλον (katēngellon) they proclaimed — 1 Occurrence
κατηγορεῖν (katēgorein) an accusation against — 6 Occurrences
κατηγορεῖσθαι (katēgoreisthai) was accused — 1 Occurrence
κατηγορεῖται (katēgoreitai) he is accused — 1 Occurrence
κατηγορεῖτε (katēgoreite) you bring accusation — 1 Occurrence
κατηγορείτωσαν (katēgoreitōsan) let them accuse — 1 Occurrence
κατηγορήσω (katēgorēsō) will accuse — 1 Occurrence
κατηγορήσωσιν (katēgorēsōsin) they might accuse — 2 Occurrences
κατηγορίᾳ (katēgoria) accusation — 1 Occurrence
κατηγορίαν (katēgorian) accusation — 2 Occurrences
κατήγοροί (katēgoroi) accusers — 2 Occurrences
κατηγόροις (katēgorois) accusers — 1 Occurrence
κατηγοροῦμεν (katēgoroumen) accuse — 1 Occurrence
κατηγορούμενος (katēgoroumenos) being accused — 1 Occurrence
κατηγόρουν (katēgoroun) were accusing — 1 Occurrence
κατηγοροῦντες (katēgorountes) accusing — 1 Occurrence
κατηγορούντων (katēgorountōn) accusing — 1 Occurrence
κατηγόρους (katēgorous) accusers — 2 Occurrences
κατηγοροῦσιν (katēgorousin) they witness against — 3 Occurrences
κατηγορῶν (katēgorōn) accuses — 2 Occurrences
κατηγωνίσαντο (katēgōnisanto) overcame — 1 Occurrence
κατήγωρ (katēgōr) accuser — 1 Occurrence
κατῆλθεν (katēlthen) he went down — 2 Occurrences
κατήλθομεν (katēlthomen) landed — 2 Occurrences
κατῆλθον (katēlthon) came down — 4 Occurrences
κατηλλάγημεν (katēllagēmen) we were reconciled — 1 Occurrence
κατήνεγκα (katēnenka) I cast against [them] — 1 Occurrence
κατήντηκεν (katēntēken) are arrived — 1 Occurrence
κατηντήσαμεν (katēntēsamen) we arrived — 3 Occurrences
κατήντησαν (katēntēsan) he came — 2 Occurrences
Κατήντησεν (Katēntēsen) he came — 3 Occurrences
κατηξιώθησαν (katēxiōthēsan) they were counted worthy — 1 Occurrence
κατηραμένοι (katēramenoi) cursed — 1 Occurrence
κατηράσω (katērasō) you cursed — 1 Occurrence
κατηργήθημεν (katērgēthēmen) we were cleared — 1 Occurrence
κατηργήθητε (katērgēthēte) You are severed — 1 Occurrence
κατήργηκα (katērgēka) I did away with — 1 Occurrence
κατήργηται (katērgētai) made of no effect — 3 Occurrences
κατηριθμημένος (katērithmēmenos) numbered — 1 Occurrence
κατηρτίσθαι (katērtisthai) to have been formed — 1 Occurrence
κατηρτισμένα (katērtismena) fitted — 1 Occurrence
κατηρτισμένοι (katērtismenoi) knit together — 1 Occurrence
κατηρτισμένος (katērtismenos) fully trained — 1 Occurrence
κατηρτίσω (katērtisō) you have ordained — 2 Occurrences
κατῃσχύνθην (katēschynthēn) I was put to shame — 1 Occurrence
κατῃσχύνοντο (katēschynonto) were ashamed — 1 Occurrence
κατήφειαν (katēpheian) gloom — 1 Occurrence
κατηχήθης (katēchēthēs) you were instructed — 1 Occurrence
κατηχήθησαν (katēchēthēsan) they were informed — 1 Occurrence
κατηχημένος (katēchēmenos) instructed in — 1 Occurrence
κατήχηνται (katēchēntai) they have been informed — 1 Occurrence
κατηχήσω (katēchēsō) I might instruct — 1 Occurrence
κατήχθημεν (katēchthēmen) we landed — 1 Occurrence
κατηχούμενος (katēchoumenos) being instructed — 2 Occurrences
κατηχοῦντι (katēchounti) teaches — 1 Occurrence
κατίσχυον (katischyon) prevailed — 1 Occurrence
κατισχύσητε (katischysēte) you might have strength — 1 Occurrence
κατισχύσουσιν (katischysousin) will prevail against — 1 Occurrence
κατίωται (katiōtai) have corroded — 1 Occurrence
κατοικεῖ (katoikei) they dwell — 7 Occurrences
κατοικεῖν (katoikein) to dwell — 1 Occurrence
κατοικεῖς (katoikeis) you dwell — 1 Occurrence
κατοικεῖτε (katoikeite) dwell — 1 Occurrence
κατοικῆσαι (katoikēsai) dwelt — 3 Occurrences
κατοικήσας (katoikēsas) having dwelt — 1 Occurrence
κατοίκησιν (katoikēsin) dwelling — 1 Occurrence
κατοικητήριον (katoikētērion) a habitation — 2 Occurrences
κατοικίας (katoikias) habitation — 1 Occurrence
κατοικοῦντας (katoikountas) dwelt in — 9 Occurrences
κατοικοῦντες (katoikountes) dwelling — 9 Occurrences
κατοικοῦντι (katoikounti) dwells in — 1 Occurrence
κατοικούντων (katoikountōn) dwelling [there] — 2 Occurrences
κατοικοῦσιν (katoikousin) dwelling — 5 Occurrences
κατοικῶν (katoikōn) dwelling — 1 Occurrence
κατοπτριζόμενοι (katoptrizomenoi) beholding as in a mirror [to] — 1 Occurrence
κάτω (katō) down — 9 Occurrences
κατῴκησεν (katōkēsen) he dwelt — 3 Occurrences
κατῴκισεν (katōkisen) took up [his] abode — 1 Occurrence
κατώτερα (katōtera) lower — 1 Occurrence
κατωτέρω (katōterō) under — 1 Occurrence
Καῦδα (Kauda) Cauda — 1 Occurrence
καῦμα (kauma) heat — 2 Occurrences
καυματίσαι (kaumatisai) to scorch — 1 Occurrence
καῦσιν (kausin) burning — 1 Occurrence
καυσούμενα (kausoumena) burning with heat — 2 Occurrences
Καύσων (Kausōn) Heat — 1 Occurrence
καύσωνα (kausōna) heat — 1 Occurrence
καύσωνι (kausōni) burning heat — 1 Occurrence
καυχᾶσαι (kauchasai) boast — 3 Occurrences
καυχᾶσθαι (kauchasthai) to boast — 3 Occurrences
καυχᾶσθε (kauchasthe) you boast — 1 Occurrence
καυχάσθω (kauchasthō) let him boast — 4 Occurrences
καύχημα (kauchēma) ground of boasting — 10 Occurrences
καυχήματος (kauchēmatos) of boasting — 1 Occurrence
καυχήσασθαι (kauchēsasthai) to boast — 2 Occurrences
καυχήσεως (kauchēseōs) boasting — 3 Occurrences
καυχήσηται (kauchēsētai) might boast — 2 Occurrences
καύχησιν (kauchēsin) boasting — 2 Occurrences
καύχησις (kauchēsis) boasting — 6 Occurrences
καυχήσομαι (kauchēsomai) will boast — 5 Occurrences
καυχησόμεθα (kauchēsometha) will boast — 1 Occurrence
καυχήσωμαι (kauchēsōmai) I might be burned — 3 Occurrences
καυχήσωνται (kauchēsōntai) they might boast — 1 Occurrence
καυχῶμαι (kauchōmai) I boast of — 1 Occurrence
καυχώμεθα (kauchōmetha) we boast — 2 Occurrences
καυχώμενοι (kauchōmenoi) we rejoice — 3 Occurrences
καυχώμενος (kauchōmenos) boasts — 2 Occurrences
καυχωμένους (kauchōmenous) boasting — 1 Occurrence
καυχῶνται (kauchōntai) they boast — 2 Occurrences
Καφαρναοὺμ (Kapharnaoum) Capernaum — 16 Occurrences
Κέδρων (Kedrōn) of Kidron — 1 Occurrence
κεῖμαι (keimai) I am set — 1 Occurrence
κείμεθα (keimetha) we are destined — 1 Occurrence
κείμενα (keimena) laid up — 3 Occurrences
κείμεναι (keimenai) standing — 1 Occurrence
κειμένη (keimenē) set — 1 Occurrence
κειμένην (keimenēn) lying — 1 Occurrence
κείμενον (keimenon) lying — 4 Occurrences
κείμενος (keimenos) laid — 1 Occurrence
κειράμενος (keiramenos) having shaved — 1 Occurrence
κείραντος (keirantos) shears — 1 Occurrence
κείρασθαι (keirasthai) to be shaved — 1 Occurrence
κειράσθω (keirasthō) let her be shaved — 1 Occurrence
κειρίαις (keiriais) with linen strips — 1 Occurrence
κεῖται (keitai) is applied — 7 Occurrences
κεκαθαρισμένους (kekatharismenous) cleansed — 1 Occurrence
κεκάθικεν (kekathiken) sat down — 1 Occurrence
κεκαλυμμένον (kekalymmenon) concealed — 3 Occurrences
κεκαυμένῳ (kekaumenō) having been kindled — 1 Occurrence
κεκαυστηριασμένων (kekaustēriasmenōn) having been seared — 1 Occurrence
κεκαύχημαι (kekauchēmai) I have boasted — 1 Occurrence
κεκένωται (kekenōtai) has been made void — 1 Occurrence
κεκερασμένου (kekerasmenou) is mixed — 1 Occurrence
κεκλεισμένον (kekleismenon) shut — 1 Occurrence
κεκλεισμένων (kekleismenōn) having been shut — 2 Occurrences
κέκλεισται (kekleistai) has been shut — 1 Occurrence
κέκληκεν (keklēken) has called — 2 Occurrences
κεκληκότι (keklēkoti) had invited — 1 Occurrence
κεκληκώς (keklēkōs) has invited — 1 Occurrence
κεκλημένοι (keklēmenoi) having been invited — 3 Occurrences
κεκλημένοις (keklēmenois) having been invited — 2 Occurrences
κεκλημένος (keklēmenos) invited — 1 Occurrence
κεκλημένους (keklēmenous) having been invited — 2 Occurrences
κεκλημένων (keklēmenōn) have been invited — 1 Occurrence
κεκληρονόμηκεν (keklēronomēken) he has inherited — 1 Occurrence
κέκληταί (keklētai) was called — 2 Occurrences
κέκλικεν (kekliken) has declined — 1 Occurrence
κεκοιμημένων (kekoimēmenōn) fallen asleep — 2 Occurrences
κεκοίμηται (kekoimētai) has fallen asleep — 2 Occurrences
κεκοίνωκεν (kekoinōken) defiled — 1 Occurrence
κεκοινωμένους (kekoinōmenous) defiled — 1 Occurrence
κεκοινώνηκεν (kekoinōnēken) have partaken — 1 Occurrence
κεκονιαμένε (kekoniamene) whitewashed — 1 Occurrence
κεκονιαμένοις (kekoniamenois) whitewashed — 1 Occurrence
κεκοπίακα (kekopiaka) I have toiled — 1 Occurrence
κεκοπιάκασιν (kekopiakasin) have toiled — 1 Occurrence
κεκοπιάκατε (kekopiakate) have toiled — 1 Occurrence
κεκοπίακες (kekopiakes) have grown weary — 1 Occurrence
κεκοπιακὼς (kekopiakōs) being wearied — 1 Occurrence
κεκορεσμένοι (kekoresmenoi) satiated — 1 Occurrence
κεκοσμημένην (kekosmēmenēn) adorned — 1 Occurrence
κεκοσμημένοι (kekosmēmenoi) [were] adorned — 1 Occurrence
κεκοσμημένον (kekosmēmenon) put in order — 2 Occurrences
κεκόσμηται (kekosmētai) it was adorned — 1 Occurrence
κέκραγεν (kekragen) cried out — 1 Occurrence
κεκρατηκέναι (kekratēkenai) to have gained — 1 Occurrence
κεκράτηνται (kekratēntai) they have been retained — 1 Occurrence
κέκρικα (kekrika) have judged — 2 Occurrences
κεκρίκατέ (kekrikate) you have judged — 1 Occurrence
κεκρίκει (kekrikei) had decided — 1 Occurrence
κέκρικεν (kekriken) has judged — 1 Occurrence
κεκριμένα (kekrimena) decided on — 1 Occurrence
κέκριται (kekritai) has been judged — 2 Occurrences
κεκρυμμένα (kekrymmena) things hidden — 1 Occurrence
κεκρυμμένον (kekrymmenon) hid — 1 Occurrence
κεκρυμμένος (kekrymmenos) concealed — 1 Occurrence
κεκρυμμένου (kekrymmenou) hidden — 1 Occurrence
κεκρυμμένῳ (kekrymmenō) hidden — 1 Occurrence
κέκρυπται (kekryptai) has been hid — 1 Occurrence
κεκυρωμένην (kekyrōmenēn) a confirmed — 1 Occurrence
κελεύεις (keleueis) command — 1 Occurrence
κελεύσαντες (keleusantes) Having commanded — 1 Occurrence
κελεύσαντος (keleusantos) having commanded — 1 Occurrence
κελεύσας (keleusas) having commanded — 3 Occurrences
κελεύσματι (keleusmati) a shout of command — 1 Occurrence
κέλευσόν (keleuson) bid — 2 Occurrences
κενά (kena) vain things — 1 Occurrence
κενέ (kene) empty — 1 Occurrence
κενὴ (kenē) void — 3 Occurrences
κενῆς (kenēs) empty — 1 Occurrence
κενοδοξίαν (kenodoxian) vain conceit — 1 Occurrence
κενόδοξοι (kenodoxoi) boastful — 1 Occurrence
κενοῖς (kenois) with empty — 1 Occurrence
κενόν (kenon) empty-handed — 9 Occurrences
κενὸς (kenos) void — 1 Occurrence
κενούς (kenous) empty — 1 Occurrence
κενοφωνίας (kenophōnias) empty babblings — 2 Occurrences
κέντρα (kentra) [the] goads — 3 Occurrences
κέντρον (kentron) sting — 2 Occurrences
κεντυρίων (kentyriōn) centurion — 1 Occurrence
κεντυρίωνα (kentyriōna) centurion — 1 Occurrence
κεντυρίωνος (kentyriōnos) centurion — 1 Occurrence
Κενχρεαῖς (Kenchreais) Cenchrea — 2 Occurrences
κενωθῇ (kenōthē) be emptied of power — 2 Occurrences
κενῶς (kenōs) in vain — 1 Occurrence
κενώσει (kenōsei) should make void — 1 Occurrence
κεραία (keraia) tittle — 1 Occurrence
κεραίαν (keraian) tittle — 1 Occurrence
κεραμεὺς (kerameus) potter — 1 Occurrence
Κεραμέως (Kerameōs) potter — 2 Occurrences
κεραμικὰ (keramika) potter — 1 Occurrence
κεράμιον (keramion) a pitcher — 2 Occurrences
κεράμων (keramōn) tiles — 1 Occurrence
κέρας (keras) a horn — 1 Occurrence
κεράσατε (kerasate) mix you — 1 Occurrence
κέρατα (kerata) horns — 8 Occurrences
κερατίων (keratiōn) pods — 1 Occurrence
κεράτων (keratōn) horns — 2 Occurrences
κερδανῶ (kerdanō) I might gain — 1 Occurrence
κέρδη (kerdē) gain — 1 Occurrence
κερδηθήσονται (kerdēthēsontai) they may be won — 1 Occurrence
κερδῆσαι (kerdēsai) if he gain — 2 Occurrences
κερδήσας (kerdēsas) having gained — 1 Occurrence
κερδήσῃ (kerdēsē) he gain — 1 Occurrence
κερδήσομεν (kerdēsomen) may make gain — 1 Occurrence
κερδήσω (kerdēsō) I might gain — 5 Occurrences
κέρδος (kerdos) gain — 1 Occurrence
κέρδους (kerdous) gain — 1 Occurrence
κέρμα (kerma) coins — 1 Occurrence
κερματιστὰς (kermatistas) money-changers — 1 Occurrence
κεφαλαὶ (kephalai) heads — 3 Occurrences
Κεφάλαιον (Kephalaion) [the] point — 1 Occurrence
κεφαλαίου (kephalaiou) sum — 1 Occurrence
κεφαλὰς (kephalas) heads — 13 Occurrences
κεφαλῇ (kephalē) head — 15 Occurrences
κεφαλὴν (kephalēn) head — 28 Occurrences
κεφαλῆς (kephalēs) head — 15 Occurrences
κεφαλίδι (kephalidi) [the] scroll — 1 Occurrence
κεφαλῶν (kephalōn) heads — 1 Occurrence
κεχάρισμαι (kecharismai) I have forgiven — 2 Occurrences
κεχάρισταί (kecharistai) has granted — 2 Occurrences
κεχαριτωμένη (kecharitōmenē) [you] favored one — 1 Occurrence
κέχρημαι (kechrēmai) have used — 1 Occurrence
κεχρηματισμένον (kechrēmatismenon) divinely revealed — 1 Occurrence
κεχρημάτισται (kechrēmatistai) was divinely instructed — 1 Occurrence
κεχρυσωμένη (kechrysōmenē) adorned — 2 Occurrences
κεχωρισμένος (kechōrismenos) separated — 1 Occurrence
κημώσεις (kēmōseis) you will muzzle — 1 Occurrence
κῆνσον (kēnson) tribute — 3 Occurrences
κήνσου (kēnsou) tribute — 1 Occurrence
κῆπον (kēpon) garden — 1 Occurrence
κῆπος (kēpos) a garden — 2 Occurrences
κηπουρός (kēpouros) gardener — 1 Occurrence
κήπῳ (kēpō) garden — 2 Occurrences
κήρυγμα (kērygma) preaching — 7 Occurrences
κηρύγματι (kērygmati) [the] proclamation — 1 Occurrence
κηρύγματος (kērygmatos) proclamation — 1 Occurrence
κήρυκα (kēryka) a herald — 1 Occurrence
κῆρυξ (kēryx) a herald — 2 Occurrences
κηρύξαι (kēryxai) to proclaim — 3 Occurrences
κηρύξας (kēryxas) having preached — 1 Occurrence
κηρύξατε (kēryxate) proclaim — 2 Occurrences
κήρυξον (kēryxon) proclaim — 1 Occurrence
κηρύξω (kēryxō) I might preach — 1 Occurrence
κηρύξωσιν (kēryxōsin) shall they preach — 1 Occurrence
κηρύσσει (kēryssei) proclaims — 2 Occurrences
κηρύσσειν (kēryssein) to proclaim — 6 Occurrences
κηρύσσεται (kēryssetai) is preached — 1 Occurrence
κηρύσσετε (kēryssete) proclaim — 1 Occurrence
κηρύσσομεν (kēryssomen) we proclaim — 4 Occurrences
κηρύσσοντα (kēryssonta) proclaiming — 1 Occurrence
κηρύσσοντας (kēryssontas) proclaiming — 1 Occurrence
κηρύσσοντος (kēryssontos) preaching — 1 Occurrence
κηρύσσουσιν (kēryssousin) are proclaiming — 1 Occurrence
κηρύσσω (kēryssō) I proclaim — 2 Occurrences
κηρύσσων (kēryssōn) proclaiming — 13 Occurrences
κηρυχθείς (kērychtheis) having been proclaimed — 1 Occurrence
κηρυχθέντος (kērychthentos) having been proclaimed — 1 Occurrence
κηρυχθῇ (kērychthē) shall be proclaimed — 2 Occurrences
κηρυχθῆναι (kērychthēnai) be proclaimed — 2 Occurrences
κηρυχθήσεται (kērychthēsetai) there will be proclaimed — 2 Occurrences
κήτους (kētous) great fish — 1 Occurrence
Κηφᾶ (Kēpha) of Cephas — 3 Occurrences
Κηφᾶν (Kēphan) Peter — 1 Occurrence
Κηφᾶς (Kēphas) Cephas — 5 Occurrences
κιβωτόν (kibōton) ark — 4 Occurrences
κιβωτὸς (kibōtos) ark — 1 Occurrence
κιβωτοῦ (kibōtou) [the] ark — 1 Occurrence
κιθάρα (kithara) harp — 1 Occurrence
κιθάραις (kitharais) harps — 1 Occurrence
κιθάραν (kitharan) harps — 1 Occurrence
κιθάρας (kitharas) harps — 1 Occurrence
κιθαριζόμενον (kitharizomenon) being harped — 1 Occurrence
κιθαριζόντων (kitharizontōn) harping — 1 Occurrence
κιθαρῳδῶν (kitharōdōn) of harpists — 2 Occurrences
Κιλικίαν (Kilikian) Cilicia — 3 Occurrences
Κιλικίας (Kilikias) Cilicia — 5 Occurrences
κινδυνεύει (kindyneuei) is dangerous — 1 Occurrence
κινδυνεύομεν (kindyneuomen) we are in danger — 2 Occurrences
κινδύνοις (kindynois) in perils — 8 Occurrences
κίνδυνος (kindynos) danger — 1 Occurrence
κινῆσαι (kinēsai) move — 1 Occurrence
κίνησιν (kinēsin) moving — 1 Occurrence
κινήσω (kinēsō) I will remove — 1 Occurrence
κιννάμωμον (kinnamōmon) cinnamon — 1 Occurrence
κινούμεθα (kinoumetha) move — 1 Occurrence
κινοῦντα (kinounta) moving — 1 Occurrence
κινοῦντες (kinountes) shaking — 2 Occurrences
Κίς (Kis) of kish — 1 Occurrence
κλάδοι (kladoi) branches — 2 Occurrences
κλάδοις (kladois) branches — 2 Occurrences
κλάδος (klados) branch — 2 Occurrences
κλάδους (kladous) branches — 2 Occurrences
κλάδων (kladōn) branches — 3 Occurrences
κλαῖε (klaie) Weep — 2 Occurrences
κλαίειν (klaiein) weep — 1 Occurrence
κλαίεις (klaieis) weep you — 2 Occurrences
κλαίετε (klaiete) weep — 4 Occurrences
κλαίοντας (klaiontas) [people] weeping — 2 Occurrences
κλαίοντες (klaiontes) weep — 6 Occurrences
κλαιόντων (klaiontōn) weeping ones — 1 Occurrence
κλαίουσα (klaiousa) weeping [for] — 3 Occurrences
κλαίουσαι (klaiousai) weeping — 1 Occurrence
κλαίουσαν (klaiousan) weeping — 1 Occurrence
κλαίουσιν (klaiousin) weeping — 2 Occurrences
κλαίων (klaiōn) weeping — 1 Occurrence
κλάσαι (klasai) to break — 1 Occurrence
κλάσας (klasas) having broken — 4 Occurrences
κλάσει (klasei) breaking — 2 Occurrences
κλάσματα (klasmata) of fragments — 2 Occurrences
κλασμάτων (klasmatōn) fragments — 7 Occurrences
Κλαυδία (Klaudia) Claudia — 1 Occurrence
Κλαύδιον (Klaudion) Claudius — 1 Occurrence
Κλαύδιος (Klaudios) Claudius — 1 Occurrence
Κλαυδίου (Klaudiou) Claudius — 1 Occurrence
κλαυθμὸς (klauthmos) weeping — 9 Occurrences
κλαύσατε (klausate) weep — 2 Occurrences
κλαύσετε (klausete) weep — 2 Occurrences
κλαύσῃ (klausē) she might weep — 1 Occurrence
κλαύσουσιν (klausousin) will weep for — 1 Occurrence
κλεῖδα (kleida) key — 1 Occurrence
κλεῖδας (kleidas) keys — 1 Occurrence
κλείετε (kleiete) you shut up — 1 Occurrence
κλεῖν (klein) key — 2 Occurrences
κλεῖς (kleis) keys — 2 Occurrences
κλεῖσαι (kleisai) to shut — 2 Occurrences
κλείσας (kleisas) having shut — 1 Occurrence
κλείσει (kleisei) shuts — 1 Occurrence
κλείσῃ (kleisē) might shut up — 1 Occurrence
κλεισθῶσιν (kleisthōsin) shall be shut — 1 Occurrence
κλείων (kleiōn) shuts — 1 Occurrence
κλεμμάτων (klemmatōn) thefts — 1 Occurrence
Κλεόπας (Kleopas) Cleopas — 1 Occurrence
κλέος (kleos) credit [is it] — 1 Occurrence
κλέπται (kleptai) thieves — 4 Occurrences
κλέπτειν (kleptein) to steal — 1 Occurrence
κλέπτεις (klepteis) do you steal — 1 Occurrence
κλεπτέτω (kleptetō) let him steal — 1 Occurrence
κλέπτης (kleptēs) thief — 12 Occurrences
κλέπτουσιν (kleptousin) steal — 2 Occurrences
κλέπτων (kleptōn) steals — 1 Occurrence
κλέψεις (klepseis) you will steal — 2 Occurrences
κλέψῃ (klepsē) he might steal — 1 Occurrence
κλέψῃς (klepsēs) do steal — 2 Occurrences
κλέψωσιν (klepsōsin) steal away — 1 Occurrence
κληθεὶς (klētheis) having been called — 2 Occurrences
κληθὲν (klēthen) had been called — 1 Occurrence
κληθέντος (klēthentos) Having been called — 1 Occurrence
κληθῆναι (klēthēnai) to be called — 3 Occurrences
κληθῇς (klēthēs) you are invited — 2 Occurrences
κληθήσεται (klēthēsetai) will he be called — 11 Occurrences
κληθήσῃ (klēthēsē) will be called — 2 Occurrences
κληθήσονται (klēthēsontai) will be called — 2 Occurrences
κληθῆτε (klēthēte) shall be called — 2 Occurrences
κληθῶμεν (klēthōmen) we should be called — 1 Occurrence
κλῆμα (klēma) branch — 3 Occurrences
κλήματα (klēmata) branches — 1 Occurrence
Κλήμεντος (Klēmentos) Clement — 1 Occurrence
κλῆρον (klēron) lots — 6 Occurrences
κληρονομεῖ (klēronomei) does inherit — 1 Occurrence
κληρονομεῖν (klēronomein) to inherit — 1 Occurrence
κληρονομῆσαι (klēronomēsai) to inherit — 2 Occurrences
κληρονομήσατε (klēronomēsate) inherit — 1 Occurrence
κληρονομήσει (klēronomēsei) will inherit — 3 Occurrences
κληρονομήσητε (klēronomēsēte) you should inherit — 1 Occurrence
κληρονομήσουσιν (klēronomēsousin) will inherit — 4 Occurrences
κληρονομήσω (klēronomēsō) I might inherit — 3 Occurrences
κληρονομία (klēronomia) inheritance — 3 Occurrences
κληρονομίαν (klēronomian) inheritance — 7 Occurrences
κληρονομίας (klēronomias) inheritance — 4 Occurrences
κληρονόμοι (klēronomoi) heirs — 5 Occurrences
κληρονόμοις (klēronomois) heirs — 1 Occurrence
κληρονόμον (klēronomon) heir — 2 Occurrences
κληρονόμος (klēronomos) heir — 6 Occurrences
κληρονομούντων (klēronomountōn) inherit — 1 Occurrence
κληρονόμους (klēronomous) heirs — 1 Occurrence
κλῆρος (klēros) lot — 2 Occurrences
κλήρου (klērou) inheritance — 1 Occurrence
κλήρους (klērous) a lot — 2 Occurrences
κλήρων (klērōn) those in your charge — 1 Occurrence
κλήσει (klēsei) calling — 2 Occurrences
κλήσεως (klēseōs) calling — 6 Occurrences
κλῆσιν (klēsin) calling — 2 Occurrences
κλῆσις (klēsis) calling — 1 Occurrence
κλητοί (klētoi) called — 4 Occurrences
κλητοῖς (klētois) called — 5 Occurrences
κλητὸς (klētos) a called — 2 Occurrences
κλίβανον (klibanon) an oven — 2 Occurrences
κλίμασι (klimasi) regions — 1 Occurrence
κλίμασιν (klimasin) regions — 1 Occurrence
κλίματα (klimata) regions — 1 Occurrence
κλιναρίων (klinariōn) small beds — 1 Occurrence
κλίνας (klinas) having bowed — 1 Occurrence
κλίνειν (klinein) to decline — 1 Occurrence
κλίνῃ (klinē) he might lay — 2 Occurrences
κλίνην (klinēn) mat — 4 Occurrences
κλίνης (klinēs) a bed — 4 Occurrences
κλινίδιόν (klinidion) mat — 1 Occurrence
κλινιδίῳ (klinidiō) mat — 1 Occurrence
κλινουσῶν (klinousōn) bowing — 1 Occurrence
κλινῶν (klinōn) tables — 1 Occurrence
κλισίας (klisias) groups — 1 Occurrence
κλοπαί (klopai) thefts — 2 Occurrences
κλύδωνι (klydōni) raging — 2 Occurrences
κλυδωνιζόμενοι (klydōnizomenoi) being tossed — 1 Occurrence
κλῶμεν (klōmen) we break — 1 Occurrence
κλῶντές (klōntes) breaking — 1 Occurrence
Κλωπᾶ (Klōpa) of Clopas — 1 Occurrence
κνηθόμενοι (knēthomenoi) having an itching — 1 Occurrence
Κνίδον (Knidon) Cnidus — 1 Occurrence
κοδράντην (kodrantēn) kodranten — 1 Occurrence
κοδράντης (kodrantēs) a kodrantes — 1 Occurrence
κοιλίᾳ (koilia) belly — 10 Occurrences
κοιλίαι (koiliai) wombs — 1 Occurrence
κοιλίαν (koilian) belly — 4 Occurrences
κοιλίας (koilias) womb — 7 Occurrences
κοιμηθέντας (koimēthentas) having fallen asleep — 2 Occurrences
κοιμηθέντες (koimēthentes) having fallen asleep — 1 Occurrence
κοιμηθῇ (koimēthē) might have fallen asleep — 1 Occurrence
κοιμηθησόμεθα (koimēthēsometha) we will fall asleep — 1 Occurrence
κοιμήσεως (koimēseōs) rest — 1 Occurrence
κοιμώμενος (koimōmenos) sleeping — 1 Occurrence
κοιμωμένους (koimōmenous) sleeping — 1 Occurrence
κοιμωμένων (koimōmenōn) being asleep — 2 Occurrences
κοιμῶνται (koimōntai) are fallen asleep — 1 Occurrence
κοινά (koina) in common — 2 Occurrences
κοιναῖς (koinais) with defiled — 2 Occurrences
κοινὴν (koinēn) [our] common — 1 Occurrence
κοινῆς (koinēs) common — 1 Occurrence
κοινοῖ (koinoi) defiles — 6 Occurrences
κοινὸν (koinon) common — 8 Occurrences
κοίνου (koinou) call unholy — 2 Occurrences
κοινοῦντα (koinounta) defile — 2 Occurrences
κοινώνει (koinōnei) share — 2 Occurrences
κοινωνεῖτε (koinōneite) you have shared — 1 Occurrence
Κοινωνείτω (Koinōneitō) Let share — 1 Occurrence
κοινωνίᾳ (koinōnia) in fellowship — 9 Occurrences
κοινωνίαν (koinōnian) a contribution — 7 Occurrences
κοινωνίας (koinōnias) participation — 3 Occurrences
κοινωνικούς (koinōnikous) ready to share — 1 Occurrence
κοινωνοὶ (koinōnoi) partakers — 6 Occurrences
κοινωνόν (koinōnon) a partner — 1 Occurrence
κοινωνὸς (koinōnos) [he is] partner — 2 Occurrences
κοινωνοῦντες (koinōnountes) share — 1 Occurrence
κοινωνοὺς (koinōnous) fellow-partakers — 1 Occurrence
κοινῶσαι (koinōsai) to defile — 2 Occurrences
κοίταις (koitais) in sexual immorality — 1 Occurrence
κοίτη (koitē) bed [be] — 1 Occurrence
κοίτην (koitēn) bed — 2 Occurrences
κοιτῶνος (koitōnos) bedchamber — 1 Occurrence
κοκκίνην (kokkinēn) scarlet — 1 Occurrence
κόκκινον (kokkinon) scarlet — 3 Occurrences
κοκκίνου (kokkinou) scarlet — 2 Occurrences
κόκκον (kokkon) a seed — 3 Occurrences
κόκκος (kokkos) grain — 1 Occurrence
κόκκῳ (kokkō) to a grain — 3 Occurrences
κολαζομένους (kolazomenous) to be punished — 1 Occurrence
κολακείας (kolakeias) of flattery — 1 Occurrence
κόλασιν (kolasin) punishment — 2 Occurrences
κολάσωνται (kolasōntai) they might punish — 1 Occurrence
κολαφίζειν (kolaphizein) to strike — 1 Occurrence
κολαφίζῃ (kolaphizē) he might torment — 1 Occurrence
κολαφιζόμεθα (kolaphizometha) are struck — 1 Occurrence
κολαφιζόμενοι (kolaphizomenoi) being struck — 1 Occurrence
κολλᾶσθαι (kollasthai) join — 3 Occurrences
κολληθέντα (kollēthenta) having clung — 1 Occurrence
κολληθέντες (kollēthentes) having joined themselves — 1 Occurrence
κολληθήσεται (kollēthēsetai) will be joined with — 1 Occurrence
κολλήθητι (kollēthēti) join yourself — 1 Occurrence
κολλούριον (kollourion) eye-salve — 1 Occurrence
κολλυβιστῶν (kollybistōn) money changers — 3 Occurrences
κολλώμενοι (kollōmenoi) cleaving — 1 Occurrence
κολλώμενος (kollōmenos) is joined — 2 Occurrences
κολοβωθήσονται (kolobōthēsontai) will be shortened — 1 Occurrence
Κολοσσαῖς (Kolossais) Colosse — 1 Occurrence
κόλποις (kolpois) bosom — 1 Occurrence
κόλπον (kolpon) lap — 4 Occurrences
κόλπῳ (kolpō) bosom — 1 Occurrence
κολυμβᾷν (kolymban) to swim — 1 Occurrence
κολυμβήθρα (kolymbēthra) a pool — 2 Occurrences
κολυμβήθραν (kolymbēthran) pool — 2 Occurrences
κολωνία (kolōnia) a colony — 1 Occurrence
κομᾷ (koma) he has long hair — 2 Occurrences
κόμη (komē) long hair — 1 Occurrence
κομιεῖσθε (komieisthe) you will receive — 1 Occurrence
κομιζόμενοι (komizomenoi) receiving — 1 Occurrence
κομίσασα (komisasa) having taken — 1 Occurrence
κομίσεται (komisetai) he will receive — 2 Occurrences
κομίσησθε (komisēsthe) you might receive — 1 Occurrence
κομίσηται (komisētai) might receive — 1 Occurrence
κομψότερον (kompsoteron) better — 1 Occurrence
κονιορτὸν (koniorton) dust — 5 Occurrences
κοπετὸν (kopeton) lamentation — 1 Occurrence
κοπῆς (kopēs) slaughter — 1 Occurrence
κοπιᾷ (kopia) labor — 1 Occurrence
κοπιάσαντες (kopiasantes) having toiled — 1 Occurrence
κοπιάτω (kopiatō) let him toil — 1 Occurrence
κοπιῶ (kopiō) I toil — 1 Occurrence
κοπιῶμεν (kopiōmen) toil — 2 Occurrences
κοπιῶντα (kopiōnta) hard-working — 1 Occurrence
κοπιῶντας (kopiōntas) straining — 2 Occurrences
κοπιῶντες (kopiōntes) toil — 2 Occurrences
κοπιῶντι (kopiōnti) straining — 1 Occurrence
κοπιώσας (kopiōsas) toil — 1 Occurrence
κοπιῶσιν (kopiōsin) labor — 1 Occurrence
κόποις (kopois) labours — 3 Occurrences
κόπον (kopon) trouble — 5 Occurrences
κόπος (kopos) toil — 2 Occurrences
κόπου (kopou) labor — 1 Occurrence
κόπους (kopous) trouble — 4 Occurrences
κόπρια (kopria) manure — 1 Occurrence
κοπρίαν (koprian) manure — 1 Occurrence
κόπῳ (kopō) labor — 2 Occurrences
κόπων (kopōn) labors — 1 Occurrence
κόρακας (korakas) ravens — 1 Occurrence
κοράσιον (korasion) girl — 5 Occurrences
κορασίῳ (korasiō) girl — 3 Occurrences
Κορβάν (Korban) [It is] a corban — 1 Occurrence
κορβανᾶν (korbanan) treasury — 1 Occurrence
Κορὲ (Kore) of Korah — 1 Occurrence
κορεσθέντες (koresthentes) having been satisfied — 1 Occurrence
Κορίνθιοι (Korinthioi) Corinthians — 1 Occurrence
Κορινθίων (Korinthiōn) Corinthians — 1 Occurrence
Κόρινθον (Korinthon) Corinth — 2 Occurrences
Κορίνθῳ (Korinthō) Corinth — 4 Occurrences
Κορνήλιε (Kornēlie) Cornelius — 2 Occurrences
Κορνήλιος (Kornēlios) Cornelius — 5 Occurrences
Κορνηλίου (Kornēliou) Cornelius — 2 Occurrences
κόρους (korous) cors — 1 Occurrence
κοσμεῖν (kosmein) should adorn — 1 Occurrence
κοσμεῖτε (kosmeite) adorn — 1 Occurrence
κοσμικὰς (kosmikas) worldly — 1 Occurrence
κοσμικόν (kosmikon) an earthly [one] — 1 Occurrence
κόσμιον (kosmion) respectable — 1 Occurrence
κοσμίῳ (kosmiō) seemly — 1 Occurrence
κοσμοκράτορας (kosmokratoras) world's rulers — 1 Occurrence
κόσμον (kosmon) world — 46 Occurrences
κόσμος (kosmos) world — 32 Occurrences
κόσμου (kosmou) world — 72 Occurrences
κόσμῳ (kosmō) world — 36 Occurrences
κοσμῶσιν (kosmōsin) they might adorn — 1 Occurrence
Κούαρτος (Kouartos) Quartus — 1 Occurrence
κούμ (koum) cumi — 1 Occurrence
κουστωδίαν (koustōdian) a guard — 1 Occurrence
κουστωδίας (koustōdias) guard — 2 Occurrences
κόφινοι (kophinoi) hand-baskets — 1 Occurrence
κοφίνους (kophinous) hand-baskets — 4 Occurrences
κοφίνων (kophinōn) hand-baskets — 1 Occurrence
κόψαντες (kopsantes) having cut down — 1 Occurrence
κόψονται (kopsontai) will mourn — 3 Occurrences
κραβάττοις (krabattois) mats — 1 Occurrence
κράβαττον (krabatton) pallet — 8 Occurrences
κραβάττου (krabattou) a bed — 1 Occurrence
κραβάττων (krabattōn) mats — 1 Occurrence
κράζει (krazei) she cries out — 5 Occurrences
κράζειν (krazein) to cry out — 1 Occurrence
κράζομεν (krazomen) we cry — 1 Occurrence
κρᾶζον (krazon) crying — 1 Occurrence
κράζοντας (krazontas) crying — 1 Occurrence
κράζοντες (krazontes) crying — 4 Occurrences
κραζόντων (krazontōn) crying out — 1 Occurrence
κράζουσιν (krazousin) crying — 1 Occurrence
κράζων (krazōn) crying — 2 Occurrences
κραιπάλῃ (kraipalē) dissipation — 1 Occurrence
Κρανίον (Kranion) The Skull — 1 Occurrence
Κρανίου (Kraniou) of a skull — 3 Occurrences
κράξαντες (kraxantes) having cried out — 1 Occurrence
κράξας (kraxas) having cried — 4 Occurrences
κράξουσιν (kraxousin) will cry out — 1 Occurrence
κράσπεδα (kraspeda) tassles — 1 Occurrence
κρασπέδου (kraspedou) fringe — 4 Occurrences
κραταιὰν (krataian) mighty — 1 Occurrence
κραταιοῦσθε (krataiousthe) be strong — 1 Occurrence
κραταιωθῆναι (krataiōthēnai) to be strengthened — 1 Occurrence
κράτει (kratei) hold fast — 1 Occurrence
κράτει (kratei) strength — 1 Occurrence
κρατεῖν (kratein) to hold — 1 Occurrence
κρατεῖς (krateis) you hold fast — 1 Occurrence
κρατεῖσθαι (krateisthai) [for] to be held — 1 Occurrence
κρατεῖτε (krateite) you hold — 2 Occurrences
κρατῆσαι (kratēsai) to lay hold of — 4 Occurrences
κρατήσαντες (kratēsantes) having laid hold of — 3 Occurrences
κρατήσας (kratēsas) having seized — 6 Occurrences
κρατήσατε (kratēsate) seize — 3 Occurrences
κρατήσει (kratēsei) he lay hold of — 1 Occurrence
κρατήσωσιν (kratēsōsin) they might seize — 1 Occurrence
κρατῆτε (kratēte) you might retain — 1 Occurrence
κράτιστε (kratiste) most excellent — 3 Occurrences
κρατίστῳ (kratistō) most excellent — 1 Occurrence
κράτος (kratos) strength — 10 Occurrences
κρατοῦντας (kratountas) [those] holding — 3 Occurrences
κρατοῦντες (kratountes) holding — 1 Occurrence
Κρατοῦντος (Kratountos) held — 1 Occurrence
κράτους (kratous) might — 1 Occurrence
κρατοῦσιν (kratousin) they seize — 1 Occurrence
κρατῶμεν (kratōmen) we should hold fast — 1 Occurrence
κρατῶν (kratōn) holding fast — 2 Occurrences
κραυγάζοντα (kraugazonta) crying out — 1 Occurrence
κραυγαζόντων (kraugazontōn) were crying out — 1 Occurrence
κραυγάσει (kraugasei) cry out — 1 Occurrence
κραυγὴ (kraugē) a cry — 5 Occurrences
κραυγῆς (kraugēs) crying — 1 Occurrence
κρέα (krea) meat — 2 Occurrences
κρεῖσσον (kreisson) better — 3 Occurrences
κρείσσονα (kreissona) better [things] — 1 Occurrence
κρεῖττον (kreitton) better — 5 Occurrences
κρείττονα (kreittona) a better — 1 Occurrence
κρείττονος (kreittonos) superior — 6 Occurrences
κρείττοσιν (kreittosin) better — 2 Occurrences
κρείττων (kreittōn) better — 1 Occurrence
κρεμάμενον (kremamenon) hanging — 1 Occurrence
κρεμάμενος (kremamenos) hangs — 1 Occurrence
κρεμάσαντες (kremasantes) having hanged — 2 Occurrences
κρεμασθέντων (kremasthentōn) having been hanged — 1 Occurrence
κρεμασθῇ (kremasthē) should be hung — 1 Occurrence
κρέμαται (krematai) hangs — 1 Occurrence
κρημνοῦ (krēmnou) steep bank — 3 Occurrences
Κρήσκης (Krēskēs) Crescens — 1 Occurrence
Κρῆτες (Krētes) Cretans — 2 Occurrences
Κρήτῃ (Krētē) Crete — 1 Occurrence
Κρήτην (Krētēn) Crete — 2 Occurrences
Κρήτης (Krētēs) of Crete — 2 Occurrences
κριθῆναι (krithēnai) sue you — 3 Occurrences
κριθήσεσθε (krithēsesthe) you will be judged — 1 Occurrence
κριθήσονται (krithēsontai) will be judged — 1 Occurrence
κριθῆτε (krithēte) you be judged — 3 Occurrences
κριθίνους (krithinous) barley — 1 Occurrence
κριθίνων (krithinōn) barley — 1 Occurrence
κριθῶν (krithōn) of barley — 1 Occurrence
κριθῶσι (krithōsi) they might be judged — 1 Occurrence
κριθῶσιν (krithōsin) might be judged — 1 Occurrence
κρίμα (krima) judgment — 22 Occurrences
κρίματα (krimata) judgments — 2 Occurrences
κρίματι (krimati) judgment — 2 Occurrences
κρίματος (krimatos) judgment — 2 Occurrences
κρίνα (krina) lilies — 2 Occurrences
κρῖναι (krinai) to judge — 1 Occurrence
κρίναντας (krinantas) having judged — 1 Occurrence
κρίναντες (krinantes) having judged [him] — 2 Occurrences
κρίναντος (krinantos) having adjudged — 1 Occurrence
κρίνας (krinas) having judged — 1 Occurrence
κρίνατε (krinate) judge — 5 Occurrences
κρίνει (krinei) judges — 13 Occurrences
κρίνειν (krinein) to judge — 5 Occurrences
κρίνεις (krineis) you judge — 4 Occurrences
κρίνεσθαι (krinesthai) to be judged — 5 Occurrences
κρίνεται (krinetai) is judged — 5 Occurrences
κρίνετε (krinete) do judge — 10 Occurrences
κρινέτω (krinetō) let him judge — 2 Occurrences
κρίνῃ (krinē) he might judge — 1 Occurrence
κρίνομαι (krinomai) am judged — 3 Occurrences
κρινόμενοι (krinomenoi) Being judged — 1 Occurrence
κρινόμενος (krinomenos) being judged — 1 Occurrence
κρίνοντα (krinonta) judges — 2 Occurrences
κρίνοντες (krinontes) judging — 2 Occurrences
κρίνοντι (krinonti) judges — 1 Occurrence
κρινοῦμεν (krinoumen) we will judge — 1 Occurrence
κρινοῦσιν (krinousin) will judge — 1 Occurrence
κρίνω (krinō) I will judge — 8 Occurrences
κρίνωμεν (krinōmen) should we judge — 1 Occurrence
κρίνων (krinōn) judges — 9 Occurrences
κρίσει (krisei) judgment — 7 Occurrences
κρίσεις (kriseis) judgments — 2 Occurrences
κρίσεως (kriseōs) of judgment — 16 Occurrences
κρίσιν (krisin) judgment — 15 Occurrences
κρίσις (krisis) judgement — 8 Occurrences
Κρίσπον (Krispon) Crispus — 1 Occurrence
Κρίσπος (Krispos) Crispus — 1 Occurrence
κριταὶ (kritai) judges — 3 Occurrences
κριτὰς (kritas) judges — 1 Occurrence
κριτῇ (kritē) judge — 2 Occurrences
κριτὴν (kritēn) a judge — 3 Occurrences
κριτήρια (kritēria) judgment [as to] — 2 Occurrences
κριτηρίων (kritēriōn) of judgments — 1 Occurrence
κριτὴς (kritēs) judge — 10 Occurrences
κριτικὸς (kritikos) a discerner — 1 Occurrence
κρούειν (krouein) to knock at — 1 Occurrence
κρούετε (krouete) knock — 2 Occurrences
κρούοντι (krouonti) knocks — 2 Occurrences
κρούσαντος (krousantos) having knocked — 2 Occurrences
κρούω (krouō) knock — 1 Occurrence
κρούων (krouōn) knocking — 1 Occurrence
κρυβῆναι (krybēnai) to be hidden — 2 Occurrences
κρυπτὰ (krypta) secrets — 4 Occurrences
κρύπτην (kryptēn) secret — 1 Occurrence
κρυπτὸν (krypton) hidden — 4 Occurrences
κρυπτὸς (kryptos) hidden — 1 Occurrence
κρυπτῷ (kryptō) secret — 8 Occurrences
κρυσταλλίζοντι (krystallizonti) being clear as crystal — 1 Occurrence
κρύσταλλον (krystallon) crystal — 1 Occurrence
κρυστάλλῳ (krystallō) crystal — 1 Occurrence
κρυφαίῳ (kryphaiō) secret — 2 Occurrences
κρυφῇ (kryphē) in secret — 1 Occurrence
κρύψατε (krypsate) hide — 1 Occurrence
κτᾶσθαι (ktasthai) to be obtained — 2 Occurrences
κτῆμα (ktēma) a property — 1 Occurrence
κτήματα (ktēmata) possessions — 3 Occurrences
κτήνη (ktēnē) mounts — 2 Occurrences
κτῆνος (ktēnos) beast — 1 Occurrence
κτηνῶν (ktēnōn) of beasts — 1 Occurrence
κτήσασθε (ktēsasthe) gain — 1 Occurrence
κτήσησθε (ktēsēsthe) take along — 1 Occurrence
κτήτορες (ktētores) owners — 1 Occurrence
κτίσαντα (ktisanta) having created [it] — 1 Occurrence
κτίσαντι (ktisanti) having created — 1 Occurrence
κτίσαντος (ktisantos) having created — 1 Occurrence
κτίσας (ktisas) having created — 1 Occurrence
κτίσει (ktisei) creation — 4 Occurrences
κτίσεως (ktiseōs) of creation — 8 Occurrences
κτίσῃ (ktisē) he might create — 1 Occurrence
κτισθέντα (ktisthenta) having been created — 1 Occurrence
κτισθέντες (ktisthentes) having been created — 1 Occurrence
κτίσις (ktisis) creation — 7 Occurrences
κτίσμα (ktisma) creature — 2 Occurrences
κτισμάτων (ktismatōn) creatures — 2 Occurrences
κτίστῃ (ktistē) Creator — 1 Occurrence
κτῶμαι (ktōmai) I gain — 1 Occurrence
κυβείᾳ (kybeia) sleight — 1 Occurrence
κυβερνήσεις (kybernēseis) administrating — 1 Occurrence
κυβερνήτῃ (kybernētē) pilot — 1 Occurrence
κυβερνήτης (kybernētēs) shipmaster — 1 Occurrence
κυκλόθεν (kyklothen) [was] around — 3 Occurrences
κυκλουμένην (kykloumenēn) being encircled — 1 Occurrence
κύκλῳ (kyklō) in a circle — 8 Occurrences
κυκλωθέντα (kyklōthenta) having been encircled — 1 Occurrence
κυκλωσάντων (kyklōsantōn) having surrounded — 1 Occurrence
κυλισμὸν (kylismon) rolling place — 1 Occurrence
κυλλὸν (kyllon) crippled — 2 Occurrences
κυλλούς (kyllous) crippled — 2 Occurrences
κύματα (kymata) waves — 2 Occurrences
κυμάτων (kymatōn) waves — 3 Occurrences
κύμβαλον (kymbalon) a cymbal — 1 Occurrence
κύμινον (kyminon) cummin — 1 Occurrence
κυνάρια (kynaria) dogs — 2 Occurrences
κυναρίοις (kynariois) dogs — 2 Occurrences
κύνας (kynas) dogs — 1 Occurrence
κύνες (kynes) dogs — 2 Occurrences
Κύπριοι (Kyprioi) Cyprians — 1 Occurrence
Κύπριος (Kyprios) a Cypriot — 1 Occurrence
Κυπρίῳ (Kypriō) a Cypriot — 1 Occurrence
Κύπρον (Kypron) Cyprus — 4 Occurrences
Κύπρου (Kyprou) Cyprus — 1 Occurrence
Κυρηναῖοι (Kyrēnaioi) Cyrenians — 1 Occurrence
Κυρηναῖον (Kyrēnaion) of Cyrene — 3 Occurrences
Κυρηναῖος (Kyrēnaios) Cyrenian — 1 Occurrence
Κυρηναίων (Kyrēnaiōn) of Cyrenians — 1 Occurrence
Κυρήνην (Kyrēnēn) Cyrene — 1 Occurrence
Κυρηνίου (Kyrēniou) Cyrenius — 1 Occurrence
κυρίᾳ (kyria) lady — 2 Occurrences
κυριακῇ (kyriakē) Lord's — 1 Occurrence
κυριακὸν (kyriakon) [the] Lord's — 1 Occurrence
Κύριε (Kyrie) Lord — 120 Occurrences
κυριεύει (kyrieuei) rules over — 2 Occurrences
κυριεύομεν (kyrieuomen) we lord it over — 1 Occurrence
κυριευόντων (kyrieuontōn) being lords — 1 Occurrence
κυριεύουσιν (kyrieuousin) rule over — 1 Occurrence
κυριεύσει (kyrieusei) will rule over — 1 Occurrence
κυριεύσῃ (kyrieusē) he might rule over — 1 Occurrence
κύριοι (kyrioi) masters — 6 Occurrences
κυρίοις (kyriois) masters — 5 Occurrences
Κύριον (Kyrion) [the] Lord — 68 Occurrences
κύριος (kyrios) master — 177 Occurrences
κυριότητα (kyriotēta) authority — 1 Occurrence
κυριότητες (kyriotētes) lordships — 1 Occurrence
κυριότητος (kyriotētos) dominion — 2 Occurrences
Κυρίου (Kyriou) of [the] Lord — 244 Occurrences
κυρίῳ (kyriō) Lord — 99 Occurrences
κυρίων (kyriōn) masters — 3 Occurrences
κυρῶσαι (kyrōsai) to confirm — 1 Occurrence
κυσίν (kysin) dogs — 1 Occurrence
κύψας (kypsas) having stooped down — 2 Occurrences
Κύων (Kyōn) [The] dog — 1 Occurrence
Κῶ (Kō) Cos — 1 Occurrence
κῶλα (kōla) bodies — 1 Occurrence
κωλύει (kōlyei) prevents — 2 Occurrences
κωλύειν (kōlyein) to forbid — 1 Occurrence
κωλύεσθαι (kōlyesthai) being hindered from — 1 Occurrence
κωλύετε (kōlyete) do forbid — 6 Occurrences
κωλυθέντες (kōlythentes) having been forbidden — 1 Occurrence
κωλύοντα (kōlyonta) forbidding — 1 Occurrence
κωλυόντων (kōlyontōn) forbidding — 2 Occurrences
κωλῦσαί (kōlysai) forbid — 2 Occurrences
κωλύσῃς (kōlysēs) do withhold — 1 Occurrence
κώμας (kōmas) villages — 10 Occurrences
κώμῃ (kōmē) village — 1 Occurrence
κώμην (kōmēn) village — 13 Occurrences
κώμης (kōmēs) village — 4 Occurrences
κῶμοι (kōmoi) carousing — 1 Occurrence
κώμοις (kōmois) in reveling — 2 Occurrences
κωμοπόλεις (kōmopoleis) towns — 1 Occurrence
κώνωπα (kōnōpa) gnat — 1 Occurrence
Κωσάμ (Kōsam) of Cosam — 1 Occurrence
κωφοὶ (kōphoi) deaf — 2 Occurrences
κωφὸν (kōphon) mute — 5 Occurrences
κωφός (kōphos) mute [man] — 4 Occurrences
κωφούς (kōphous) mute — 3 Occurrences

Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
5624
Top of Page
Top of Page